ΠΕΡΙ  ΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ  ΜΟΥ  ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ

(Ἀνασκευὴ σκοπιανῆς ὕβρεως)

 

^^^^^

 

Τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ, καθυστερημένως καταχωρίζεται εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου. Πρόκειται περὶ ἐπιστολῆς τοῦ Ἰανουαρίου 1998, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρὸς τὸν λαμπρὸν Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πρὸς δημοσίευσιν εἰς τὸ ὁμότιτλον περιοδικόν του. Εἰς ἀνασκευὴν τερατώδους μυθεύματος τοπικοῦ ἐθνοπροδοτικοῦ ἐντύπου, ὅτι δῆθεν ἡ ἀείμνηστη μητέρα μου, καταγομένη ἀπὸ τὸ Σκλῆθρον Φλωρίνης ἀνῆκε ὄχι σὲ ἑλληνική, ἀλλὰ σὲ βουλγαρίζουσα οἰκογένεια τοῦ χωριοῦ.

Βεβαίως τὸ μύθευμα, σκοπιανῆς ἐμπνεύσεως καὶ ὑπαγορεύσεως, εἶχε κατάδηλον σκοπόν :  τὴν δυσφήμησίν μου ὡς ἀναξιοπίστου εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ἀναμφισβητήτου ἑλληνικότητός της λόγον μου, ὡς προερχόμενον περίπου ἀπὸ ἐξωμότην, ἀφοῦ ἔτσι, κατὰ τὸ μύθευμα, καὶ ὲγὼ ἐκ μητρικῆς καταγωγῆς δὲν εἶμαι Ἕλλην ! 

Ἔκρινα λοπὸν ὡς ἀρκοῦσαν τὴν ἀνασκευὴν τῆς σκοπιανῆς ὕβρεως μὲ τὴν δημοσίευσιν τῆς καταλυτικῆς ἀπαντήσεώς μου εἰς σοβαρὸν ἔντυπον τοῦ τόπου ἐμφανίσεως τοῦ μυθεύματος, τῆς Φλωρίνης. Καὶ παρέλκουσαν τὴν ἔνθεσίν της εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου, ὡς μᾶλλον μὴ δυναμένην, λόγῳ τοῦ στενοῦ προσωπικοῦ της χαρακτῆρος, νὰ ἐνδιαφέρῃ τρίτους, τοὺς εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου ἀνατρέχοντες.

Ἀπὸ ἀρκετοῦ ὅμως χρόνου διαπιστώνω, ὅτι τὸ μύθευμα διακινεῖται εὐρύτατα  ἀπὸ τὴν σκοπιανὴν προπαγάνδαν καὶ τοὺς ἐγχωρίους ἀργυρωνήτους πράκτορές της, μὲ ποικίλους ἀκουσίους ἀποδέκτες, ἀκόμη καὶ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ! Πολλὲς φορὲς  μάλιστα ὑπὸ τὴν δολίαν μορφὴν δῆθεν ἐνημερώσεως τοῦ ἀποδέκτου περὶ ἀναπτυσσομένης ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας· δολιότης, ἡ ὁποία καὶ αὐτοαποκαλύπτεται μὲ τὴν ταυτόχρονη παραπομπὴ σὲ διαδικτυακὲς διευθύνσεις (internet) σκοπιανῆς προπαγάνδας, πρὸς ἐκεῖθεν διανοητικὴν συσκότισιν. Σημειωτέον, ὅτι παρομοίαν τακτι-κὴν ἀκολουθοῦν καὶ πράκτορες βουλγαρικῆς προπαγάνδας μὲ ὑποδείξεις ἱστοσελίδων εἰς τὴν ἑλληνικὴν βουλγαρικῶν δοξασιῶν, περὶ δῆθεν Βουλγάρων Μακεδόνων κλπ. Μάλιστα ἀπετολμήθη νὰ  ἀποσταλοῦν τέτοια δολίως ὑποκριτικὰ «ἐνημερωτικὰ» μηνύματα, ἠλεκτρονικῶς (μὲ e-mail) ἀπὸ σκοπιανοὺς, ἀλλὰ καὶ βουλγάρους, πράκτορες,  ἐπανειλημμένως, καὶ προσφάτως, ἀκόμη καὶ εἰς ἐμέ ! 

Πρὸς ἀντιμετώπισιν λοιπὸν τέτοιας καταχθονίου τακτικῆς παραθέτω τώρα καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου, πρὸς γενικωτέραν ἐνημέρωσιν τῶν ἐπισκεπτῶν της, τὸ κείμενον τῆς -  καταλυτικῆς τοῦ περὶ τῆς ἐκ μητρὸς καταγωγῆς μου σκοπιανοῦ μυθεύματος, - παλαιᾶς, ὡς ἀνωτέρω,  ἐπιστολῆς μου.

Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ἐπιστολήν μου αύτὴν περὶ τῆς οἰκογενείας τῆς μητέρας μου, ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἦτο βουλγα-ρίζουσα, ἀλλ' ἀντιθέτως καὶ μετέσχεν ἐνεργῶς εἰς τὸν περιφανῆ Μακεδονικὸν Ἀγῶνα, τὴν λαμπροτέραν αὐτὴν μετὰ τὸ 1821 ἐποποιΐαν τῆς νεωτάτης ἐθνικῆς μας Ἱστορίας, παραπέμπω τώρα καὶ εἰς τὰ ὅσα διαφωτιστικὰ γιὰ τοὺς ἐκ Σκλήθρου Μακεδονομάχους ἀναφέρονται εἰς τὸ πρὸ διετίας, τὸ 2008, ἐκδοθὲν ἀπὸ τὴν Ἑταιρείαν Μακεδονικῶν Σπουδῶν βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀφανεῖς Γηγενεῖς Μακεδονομάχοι (1903-1913)», στὴν σελίδα 176.  Ἐκεῖ μνημονεύονται ὡς Μακεδονομάχοι, μεταξὺ ἄλλων, τἐσσαρες Γραμμενό-πουλοι, οἱ  Ἀνδρέας,  Κοσμᾶς,  Κωνσταντῖνος  καὶ  Στέφανος.  Στὴν οἰκογένεια αὐτὴ Γραμμενοπούλου ἀνῆκε καὶ ἡ γιαγιά μου Σουλτάνα σύζυγος Χρήστου Γώγου   ( καὶ τὸ κύριον αὐτὸ ὄνομα τοῦ παπποῦ μου ἔχω καὶ ἐγώ), τὸ γένος Κάλιου ἀπὸ τὸν πατέρα της, καὶ ἐγγονὴ τοῦ Κοσμᾶ Γραμμενοπούλου ἀπὸ τὴν μητέρα της. Γιὰ τὸν Κοσμᾶν αὐτὸν καὶ γράφεται στὸ βιβλίο, κατὰ λέξιν, ὅτι   « ἔδρασεν ὡς Πράκτορας Γ΄ τάξης. Συνεργά-της τοῦ Κατεχάκη, ὑπέστη πολλὰ βασανιστήρια καὶ διωγμοὺς τόσο ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Βούλγαρους ἀντάρτες, οἱ ὁποῖοι ἀποπειράθηκαν νὰ τὸν δηλητηριάσουν ».  Γιὰ δὲ τὸν ἀδελφό του Στέφανον Γραμμενόπουλον γράφεται, κατὰ λέξιν, ὅτι   « ἔδρασε ὡς Πράκτορας Β΄ τάξης (ἀγγελιοφόρος). Ἦταν μέλος ἐπιφανοῦς πατριαρχικῆς οἰκογενείας, ποὺ συνεργάσθηκε μὲ ὅλους τοὺς ὁπλαρχηγούς, ποὺ ἔδρασαν πέριξ τοῦ Σκλήθρου ».

Ἔτσι καὶ μὲ ἱστορικὴ καταγραφὴ ἀποκαλύπτεται ἡ ἐλεεινὴ σκοπιανὴ ψευδολογία :  ἀφοῦ ἐμφανίζει τὴν μητέρα μου ὡς γεννηθεῖσαν ἀπὸ τὸν ἐπικαλούμενον «ματωμένο γάμο» τῆς 12.11.1904  βουλγαρι-ζόντων τοῦ Σκλήθρου, ὅτι δηλαδὴ ἡ μητέρα της (γιαγιά μου, ὀνόματι Σουλτάνα) ἦτο ἡ νύμφη τοῦ γάμου ἐκείνου. Ἐνῷ, ὅπως προεξέθεσα, Μακεδονομάχοι ἦσαν καὶ οἱ ἐγγύτατοι, ὡς ἄνω, συγγενεῖς της Κοσμᾶς Γραμμενόπουλος (ἐκ μητρὸς παπποῦς της) καὶ ὁ ἀδελφός του Στέφανος Γραμμενόπουλος.  Καὶ  φυσικὰ δὲν ἦτο δυνατὸν ἡ οἰκογένειά των νὰ ἔχῃ σχέσι μὲ βουλγαρίζοντες καὶ ὁποιονδήποτε γάμο τους. Ἐφ' ὅσον καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Μακεδόνων, παρὰ τὶς διώξεις ἀπὸ Βουλγάρους κομιτατζῆδες καὶ  τὴν γιγαντιαία βουλγαρική, μὲ πανσλαβιστικὸ χρυσίο, προπα-γάνδα, εἶχαν διατηρήσει ἀλώβητη καὶ ζωντανὴ τὴν ἑλληνική τους συνείδησι καὶ εἶχαν μάλιστα καὶ ἐνεργόν, τὴν ἱστορικὰ καταγε-γραμμένη ὡς ἀνωτέρω, συμμετοχή τους στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα.-

 

Νέα Πεντέλη, 9η Μαρτίου 2010.

 

 

Τὸ κείμενον τῆς ἐπιστολῆς μου :

 

Νέα Πεντέλη, 28η ᾿Ιανουαρίου 1998.

 

Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον

Φλωρίνης "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

(διὰ τὸ περιοδικὸν "᾿Αριστοτέλης")

531 00 Φλώριναν.

  

Κύριε Διευθυντά,

 

Καλοὶ φίλοι ἀπὸ τὴν Φλώρινα μὲ ἐπληροφόρησαν, ὅτι  τὸ ἐκεῖ ἐκδιδόμενο ἐθνοπροδοτικὸ ἔντυπο μὲ σλαβικὴ ὀνομασία, ἀλλὰ δίγλωσσο, - στὰ ψευτομακεδονικά, ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ λόγους ἐντυπώσεων, ἀφοῦ βεβαίως κανεὶς στὸν ἑλληνικὸ χῶρο δὲν ξέρει νὰ τὰ διαβἀζει, καὶ στὰ ἑλληνικὰ, προφανῶς γιὰ νὰ διαβάζεται καὶ ἔτσι νὰ παραπλανᾷ, ἀφοῦ ἀλλιῶς μὲ τὸ θλιβερὸ ἀνθελληνικὸ μένος τοῦ περιεχομένου του θὰ περιωρίζετο στὰ ψευτομακεδονικά -, ἐπιχειρεῖ νὰ μὲ ἐμφανίσει ὡς γόνο, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μακαρίτισσας μητέρας μου, βουλγαριζούσης οἰκογενείας.

 

Πράγματι, τὸ ἔντυπο αὐτό, ὄργανο τῆς ξενοδούλου ὀργανώσεως "Οὐράνιο Τόξο" (εἶναι ἄραγε μόνον σύμπτωσις, ὅτι ἀκριβῶς τὸ οὐράνιο τόξο φέρεται καὶ ὡς ἔμβλημα τῆς, σκοτεινῶν ἐπιδιώξεων, κινήσεως "Νέα ᾿Εποχή", στὶς ῾Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς ᾿Αμερικῆς, ἰδεολογικοῦ ὑποστρώματος τοῦ μεγάλου κεφαλαίου καὶ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ μᾶς προετοιμάζουν ἕνα νέο Μεσαίωνα ;), στὸ τεῦχος του ὑπ᾿ ἀριθ. 3 τοῦ ᾿Ιανουαρίου 1998, στὶς σελίδες 34-35 καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο "Σελίδες ἀπὸ τὸν ἀντιμακεδονικὸ ἀγῶνα, ὁ ματωμένος γάμος", ἀναφέρεται στὴν ἐξόντωσι τὴν 12η Νοεμβρίου 1904 μέσα στὸ Σκλῆθρο, χωρὶς καμμιὰ ἑλληνικὴ ἀπώλεια, 47 βουλγάρων κομιτατζήδων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ δύο ἀξιωματικοὶ τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ, ποὺ κατελήφθησαν διασκε-δάζοντες σὲ ἕνα γάμο βουλγαριζόντων, ἀφοῦ προηγουμένως ἐξωντώ-θησαν ἀστραπιαίως οἱ ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ φυλάττοντες φρουροί των. Πρόκειται γιὰ τὴν λαμπρότερη ἴσως σελίδα τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος, ἀφοῦ τὸ γεγονὸς εἶχε τεράστια ἀπήχησι καὶ συνετέλεσε, ὥστε νὰ ἀναθαρρήσουν οἱ καταδυναστευόμενοι ἀπὸ τὶς βουλγαρικὲς συμμορίες ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ καὶ πολλὰ χωριά, ἰδίως στὴν βορειοδυτικὴ Μακεδονία (περιοχὴ Μοριχόβου, σήμερα πέραν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων), ποὺ μὲ τὴν βία καὶ τὸ μαχαῖρι τῶν κομιτατζήδων (δηλαδή, μὲ τὴν προγραμματισμένη ἐξόντωσι τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος, τοῦ παπᾶ καὶ τοῦ δασκάλου των) εἶχαν προσχωρήσει στὴν βουλγαρικὴ ᾿Εξαρχία, νὰ ἐπανέλθουν στὸ Πατριαρχεῖο, νὰ ἐκδηλώνουν ἀνοικτὰ πλέον τὴν ἑλληνικότητά τους καὶ νὰ ζητοῦν τὴν προστασία τους μὲ ἀποστολὴ ἀνταρτικῶν ὁμάδων (βλέπε π.χ. τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Βακαλοπούλου, Μακεδονικὸς ᾿Αγώνας, ἡ ἔνοπλη φάση 1904-1908, ἔκδοσις Μπαρμπουνάκη 1987, σελ.88).

 

Γιὰ ἐξόντωσι ἐγκληματιῶν βουλγάρων κομιτατζήδων ἐπρόκειτο λοιπόν καὶ βεβαίως ὄχι γιὰ... «ματωμένο γάμο» ! ᾿Αλλιῶς ὁ γαμβρὸς καὶ ἡ νύφη ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἐγλύτωναν. Καὶ οἱ Μακεδονομάχοι μας (κυρίως ἐντόπιοι, γηγενεῖς, καὶ οἱ ὀλίγοι ἐκ τῆς ἐλευθέρας ῾Ελλάδος) ἐπρόσεχαν πολύ, μόνον τοὺς βουλγάρους κομιτατζῆδες καὶ ἐξωρκισμένους ἐντοπίους συνεργάτες τους ἐξώντωναν. Οὔτε φυσικά ἦτο καταδότης, ὅπως τὸν χαρακτηρίζει τὸ ἀνωτέρω δημοσίευμα, ὁ Στέφανος Γραμμενόπουλος, ποὺ εἰδοποίησε τοὺς Μακεδονομάχους γιὰ τὴν παρουσία κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς συμμορίας τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων στὸ Σκλῆθρο, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἐκεῖ γάμου βουλγαριζόντων. Διότι οἱ κομιτατζῆδες μόνον ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐγκληματοῦσαν καὶ ἦσαν ἄφαντοι, ἀπέφευγαν κάθε ἀπ᾿ εὐθείας ἀναμέτρησι, καὶ γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐδυσχεραίνετο ἡ ἀντιμετώπισίς των. ῾Ο ἀείμνηστος λοιπὸν Στέφανος Γραμμενόπουλος, ποὺ ἦτο σύνδεσμος - ὁδηγὸς τῶν ἑλληνικῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων μόνον τὸ καθῆκον του, τὸ ἐθνικόν του χρέος ὡς γνησίου Μακεδόνος μὲ τὴν πληροφορία ποὺ ἔδωσε, ἔκανε. 

 

'Αλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραποίησι τῆς ἱστορικῆς διὰ τὸ ὅλον γεγονὸς ἀληθείας, τὸ παραπάνω δημοσίευμα καταλήγει ὡς ἑξῆς : "Κατὰ παραξενιὰ τῆς ῾Ιστορίας, ὁ γαμπρὸς ὀνόματι Γκότης βρέθηκε πίσω ἀπ᾿ τὴν πόρτα καὶ γλύτωσε. Τὸ ζευγάρι γέννησε ἕνα κορίτσι. ῞Οταν μεγάλωσε, ἕνας κρητικὸς χωροφύλακας, ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸ Ζέλενιτς, τὸ πῆρε μὲ τὸ ζόρι, γιὰ γυναῖκα του. ῾Ο γιός τους βγῆκε βαμμένος ἀντιμακεδόνας καὶ ἄρρωστος ἐθνικιστής. ῾Ο λόγος, γιὰ τὸν πρῴην Πρόεδρο τῆς ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστο Σαρτζετάκη " !   Καὶ κατὰ τὴν περικοπή του αὐτή τὸ δημοσίευμα εἶναι ψευδέστατο καὶ ὁλοκληρωτικῶς χαλκευμένο. Φυσικὰ γιὰ νὰ λέγωνται τέτοια ψεύδη, χρειάζονται προσόντα μεγαλοαπατεώνων καὶ ἀδιστάκτων πλαστογράφων. Ποὺ βεβαίως τὰ διαθέτουν πληθωρικὰ οἱ σκοπιανοὶ προπαγανδιστὲς καὶ οἱ ἐδῶ θλιβεροὶ ὑπηρέτες τους. ᾿Αφοῦ δὲν ἐδίστασαν, πάντοτε ὡς δοῦλοι ξένων, ἄλλοτε τῶν σοβιετικῶν, ὁπότε μὲ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ σταλινικὴ καθοδήγησι ἐφεῦραν ἀπὸ τὸ τίποτε τὴν ἀνύπαρκτη μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ ἐδημιούργησαν τὸ ἑτοιμόρροπο κρατίδιό τους, τώρα δέ, μετὰ τὴν κατάρρευσι τοῦ κομμουνισμοῦ, νὰ τὰ συντηροῦν ἀμφότερα μόνον μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὴν στήριξι κυρίως τῶν Η.Π.Α., δηλαδὴ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν. Δὲν τοὺς ἦταν λοιπὸν δύσκολο νὰ χαλκεύσουν καὶ τὸ παραπάνω περὶ τῆς καταγωγῆς μου παραμῦθι.

 

῞Οτι γιὰ κατάπτυστο παραμῦθι πρόκειται, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς ἀναμφισβήτητα : 

 

1) ῾Ο παπποῦς μου (πατέρας τῆς μητέρας μου) ἐλέγετο  Χρῆστος Γῶγος, ἡ ἀπωτέρα δὲ καταγωγή του ἦτο, κατὰ τὶς διηγήσεις τῆς μητέρας μου, ἀπὸ τὸ  ἑλληνικώτατο Μοναστῆρι. Καὶ πράγματι ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν Μοναστηριώτικες οἰκογένειες μὲ τὸ ἐπώνυμο Γῶγος. Δὲν ἠμπορεῖ λοιπὸν νὰ ἔχει καμμιὰ σχέσι μὲ τὸν διαφορετικοῦ ἐπωνύμου γαμπρὸ  Γκότη τοῦ γάμου ἐκείνου.

 

2) Καὶ τὸ τερατωδέστερο : πῶς ἦτο ποτὲ δυνατὸν ἀπὸ τὸν γάμο ἐκεῖνο τοῦ 1904 νὰ γεννηθῇ ἡ μητέρα μου, άφοῦ αὐτὴ ἦτο ἤδη γεννημένη ἀπὸ τὸ 1900, δηλαδὴ ἦτο τότε, κατὰ τὴν τέλεσι τοῦ γάμου ἐκείνου, πέντε ἐτῶν ;  Μήπως ξαναγεννήθηκε ; !!! Τὴν χρονολογία γεννήσεως τῆς μητέρας μου 1900 ἀνέγραφε καὶ ἡ ἀστυνομική της ταὐτότητα, ἀναγράφεται δὲ καὶ εἰς τὸν τάφον της. Καὶ φυσικὰ δὲν πρόκειται γιὰ λάθος ἢ εἰκονικὴ ἐγγραφή. ᾿Αφοῦ, ὡς γνωστὸν, ἡ ἡλικία θηλέων μελῶν οἰκογενείας μόνον μικρότερη τῆς πραγματικῆς εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ δηλωθῇ, οὐδέποτε δὲ μεγαλύτερη...

 

3) ῾Ο πατέρας μου κατὰ τὸν γάμο του μὲ τὴν μητέρα μου τὸ 1923 δὲν ἦτο χωροφύλαξ, ἀλλὰ βαθμοφόρος τῆς Χωροφυλακῆς (ἐνωμοτάρχης). ῎Αλλωστε τότε ὁ γάμος τῶν χωροφυλάκων ἀπηγορεύετο ἀπολύτως. Καὶ δὲν ἦτο δυνατόν, νὰ νυμφευθῇ τὴν μητέρα μου μὲ τὸ ζόρι, δηλαδὴ μὲ ἀπαγωγή, γιατὶ κάτι τέτοιο θὰ συνεπήγετο τὴν ἀπόταξί του ἀπὸ τὴν Χωροφυλακή. ῾Ο γάμος δὲ τῶν βαθμοφόρων τῆς Χωροφυλακῆς κατὰ τὰ τότε καὶ ἀνέκαθεν μέχρι προσφάτως ἰσχύοντα, ὅπως ἄλλωστε καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτικῶν, ἐπετρέπετο μόνον κατόπιν ἀδείας τοῦ προϊσταμένου ῾Υπουργοῦ, ἡ ὁποία ἐδίδετο ὕστερα ἀπὸ ἔρευνα γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ (κοινωνικὴ θέσις, ἐθνικότης καὶ φρονήματα), ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὴ κατάστασι (προῖκα) τῆς νύφης. Καὶ φυσικὰ οὐδέποτε θὰ ἐδίδετο στὸν ἀστυνομικὸ πατέρα μου ἄδεια γάμου μὲ νέα, ἐὰν αὐτὴ ἦτο πράγματι κόρη οἰκογενείας ἀποδεδειγμένως στιγματισμένης ὡς βουλγαριζούσης ἀπὸ τὸ παραπάνω παγκοίνως γνωστὸ ἐπεισόδιο τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος.

 

4) ῾Η μητέρα τῆς μητέρας μου (δηλαδὴ ἡ γιαγιά μου), ὀνόματι Σουλτάνα, ἦτο ἀπὸ τὴν μητέρα της τὸ γένος Γραμμενοπούλου. Συγκεκριμένως, ἡ μητέρα της ἦτο ἐγγονὴ τοῦ Κοσμᾶ Γραμμενοπούλου, ἀδελφοῦ τοῦ ἀνωτέρω κατονομαζομένου Μακεδονομάχου Στεφάνου Γραμμενοπούλου. ῾Ο τελευταῖος αὐτὸς ἦτο γιὰ τὴν ἐθνική του δρᾶσι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ τὸ καύχημα τῆς οἰκογενείας, αὐτὸ ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ τὸ ἀκούγαμε ἀπὸ τὸ στόμα τῆς μητέρας μας. ῏Ητο λοιπὸν ποτὲ δυνατὸν, μὲ τὰ πάθη μάλιστα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οἰκογένεια δεδηλωμένων ἑλληνικῶν φρονημάτων, νὰ δώσῃ τὴν κόρη της σὲ βουλγαρίζοντα γαμβρόν; Καὶ θὰ ἔδινε ποτὲ ὁ Γραμμενόπουλος τὴν πληροφορία, γιὰ τὴν παρουσία τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων, ἐὰν ὄντως ἡ νύφη τοῦ παραπάνω γάμου ἦτο ἡ γιαγιά μου, κόρη τῆς πρωτανεψιᾶς του ; Δὲν θὰ παρίσταντο ὁ ἴδιος ἢ καὶ ἄλλοι συγγενεῖς στὸν γάμο της ; Καὶ δὲν θὰ τὸν ἀπέτρεπε καὶ ἡ σκέψις μόνον, ὅτι ἦτο ἐνδεχόμενον καὶ ὁ ἴδιος ἤ ἄλλοι παριστάμενοι συγγενεῖς καὶ νὰ σκοτωθοῦν κατὰ τὴν συμπλοκή ;  Οὔτε ἠμπορεῖ νὰ ὑποθέσει κανείς, ὅτι δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπῆρχαν καὶ ἐνδοσυγγενικὲς διενέξεις καὶ ὁ Γραμμενόπουλος νὰ ἐνήργησεν ὡς ἀνωτέρω, διότι ἀντετίθετο στὸν γάμο τῆς ἀνεψιᾶς του μὲ νέο τῆς οἰκογενείας Γώγου. Διότι κάτι τέτοιο ἀποκλείεται ἀπολύτως, ἀφοῦ καὶ μετὰ ταῦτα βλέπουμε τὶς δύο οἰκογένειες νὰ συνεργάζωνται στενὰ σὲ θέματα τοπικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος. ῎Ετσι τὴν ἀπὸ 30.6.1914 αἴτησι πρὸς τὴν Γενικὴ Διοίκησι Μακεδονίας κατοίκων τοῦ Σκλήθρου, ποὺ τὴν ἔφερε προσφάτως στὸ φῶς ἔρευνα τοῦ ἱστορικοῦ Μάνου ᾿Ιωάννη (βλέπε μελέτη του, μὲ φωτοτυπία τῆς αἰτήσεως, στὸ περιοδικὸ "᾿Αριστοτέλης" τοῦ ὁμωνύμου Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Φλωρίνης, τεῦχος 218/1993, σελ. 11 ἑπ.),  συνυπογράφουν, μαζὶ μὲ ἄλλους, ὁ ἀνωτέρω Στέφανος Γραμμενόπουλος καὶ ὁ Δημήτριος Γῶγος (θεῖος τοῦ παπποῦ μου, ἀδελφὸς τοῦ πατέρα του), πρὸς χρηματικὴ ἐνίσχυσι γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ σχολικοῦ διδακτηρίου στὸ Σκλῆθρο, ἀναγκαίου, ὅπως γράφουν, γιὰ "τὴν ἐκπαίδευσιν τῆς νεολαίας ἡμῶν, τῆς μελλούσης γενεᾶς, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ μεγαλυνθεῖσα ἤδη Μήτηρ ῾Ελλὰς στηρίζει τόσας χρυσᾶς ἐλπίδας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Μεγάλης ᾿Ιδέας τοῦ ᾿Ενδόξου Γένους ἡμῶν". ῎Ετσι ἐσκέπτοντο καὶ ἐνεργοῦσαν, ὡς γνησιώτατοι ῞Ελληνες, ὅπως ὅλοι οἱ ἀληθινοὶ Μακεδόνες, οἱ ἀγνοὶ καὶ ἀδιάφθοροι ἐκεῖνοι πρόγονοί μου, θεῖοι ὁ ἕνας (ὁ Δημήτριος Γῶγος) τοῦ παπποῦ μου καὶ ὁ ἄλλος (ὁ Μακεδονομάχος Στέφανος Γραμμενόπουλος) τῆς γιαγιᾶς μου. Εἶναι λοιπὸν ποτὲ δυνατὸν νὰ ἔχουν ὁ παπποῦς μου καὶ ἡ γιαγιά μου καμμιὰ σχέσι μὲ τὸν γάμον ἐκεῖνον τῶν βουλγαριζόντων τοῦ Νοεμβρίου 1904 ;

 

5) Τὸ δημοσίευμα ὁμιλεῖ γιὰ μοναχοκόρη, ἐνῷ ἡ μητέρα μου δὲν ἦτο τὸ μόνο τῆς οἰκογενείας παιδί, εἶχε καὶ ἀδελφὸ (τὸν Τρύφωνα) καὶ ἀδελφὴ (τὴν Θεοφανώ-Στεφάνα).

 

῍Ας πάψουν λοιπὸν σύγχρονοι ἀχρεῖοι γκαιμπελῖσκοι, μιμητὲς τῶν σταλινικῶν καὶ χιτλερικῶν μεθόδων ἀπάτης καὶ πλαστογραφίας, νὰ κατασπιλώνουν τὴν μνήμη τῆς μητέρας μου. Καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά της κατάγομαι ἀπὸ γνησίως ἑλληνική, μὲ ἐθνικὴ μάλιστα δρᾶσι οἰκογένεια. Καὶ μὲ ὑπερηφάνεια ἐξομολογοῦμαι : ῞Ελλην αἰσθάνομαι περισσότερο ἀπὸ τὴν γνησία, τὴν ἀληθινὴ μακεδονική μου καταγωγή.

 

῍Ας φροντίσουν, ἀντὶ γιὰ τὴν ἰδική μου, νὰ ἀνιχνεύσουν τὴν καταγωγὴ τοῦ ἰδικοῦ των ἀρχηγοῦ Κύρο Γκληγκόρωφ. Γιὰ τὸν ὁποῖο, πρὸ μηνῶν, σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἐλέχθη, χωρὶς ἔκτοτε καὶ νὰ διαψευσθῇ, ὅτι εἶναι ῞Ελλην ἐξωμότης, τὸ δὲ ἑλληνικό του ὄνομα ἦτο Κύριλλος Γρηγορίου. Πρᾶγμα, ποὺ δὲν ἀποκλείεται καὶ νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν ἀλήθεια, ὅταν ὑπάρχει τὸ ἱστορικὸ προηγούμενο, ὁ βούλγαρος ἀρχικομιτατζῆς Βόρις Σαράφωφ, ἡγέτης τῆς Ε.Μ.Ε.Ο. (᾿Εσωτερικῆς Μακεδονικῆς ᾿Επαναστατικῆς ᾿Οργανώσεως), νὰ εἶναι ῞Ελλην ἐξωμότης, ὀνόματι Βύρων Σαράφης, υἱὸς ῞Ελληνος διδασκάλου τῆς περιοχῆς Δράμας, ἀναξιοπαθοῦντος οἰκονομικῶς ἀρχηγοῦ πολυμελοῦς οἰκογενείας (μὲ πέντε παιδιὰ), ποὺ τὸν ἐδελέασε τὸ πανσλαβιστικὸ χρυσίον καὶ τοῦ πῆρε τὰ παιδιά του γιὰ δωρεὰν φοίτησι σὲ βουλγαρικὰ σχολεῖα τῆς Σόφιας, ὅπου καὶ μὲ πλῦσι ἐγκεφάλου τὰ μετέτρεψαν σὲ δολοφόνους τοῦ ῾Ελληνισμοῦ.

 

Καὶ ἂς κατανοήσουν οἱ ἴδιοι αὐτοὶ τὸ αὐτονόητο : ῞Οτι δὲν ὑπάρχουν ἄρρωστοι ἐθνικιστές. ῾Ο ἐθνικισμὸς ἀποτελεῖ ἰδεολογία ἄσχετη καὶ ἔξω ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἢ ἄλλη τοποθέτησι. Μόνον ξενοκίνητη, ἀπὸ ἐπιγόνους τοῦ σταλινισμοῦ, σήμερα δὲ ὑπηρέτες τῆς "Νέας ᾿Εποχῆς" τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ἐκστρατεία διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ ἐξαπατήσεως τῶν ἀφελῶν μὲ ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ταὐτίζει τὸν ἐθνικισμὸ μὲ τὶς λεγόμενες ἀκροδεξιὲς θέσεις, ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ εὑρίσκονται ἐκτὸς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος τοῦ μέτρου καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἤθους. ᾿Εθνικισμὸς εἶναι ἡ ἀνεπιφύλακτη καὶ ἄδολη ἀγάπη τῆς πατρίδος. ῾Η ὁποία εἴτε ὑπάρχει, εἴτε δὲν ὑπάρχει. Καὶ ὅποιος ἀγαπᾷ τὴν πατρίδα του, πρέπει νὰ τὴν ἀγαπᾷ χωρὶς ἐπιφυλάξεις καὶ περισσότερο ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Διότι, ὅπως ἐδίδαξεν ὁ Σωκράτης, ἡ Πατρὶς, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μυαλό, εἶναι σεμνοτέρα καὶ ἁγιωτέρα καὶ εἶναι σὲ καλλίτερη μοῖρα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ ἀπὸ τὴν μητέρα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς προγόνους μας. Αὐτὸ ὑπαγορεύει ἡ προγονική μας σοφία (Πλάτωνος, Κρίτων, 51α). ῾Ο ἐθνικισμὸς, ὅπως ἐπιτυχέστατα ἐγράφη (ἀπὸ τὸν Hans Kohn), εἶναι σήμερον ἡ πιὸ διαδεδομένη θρησκεία ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καὶ μάλιστα εἶναι ἡ ἰδεολογία τῶν σκεπτομένων μὲ γνησίως δημοκρατικὴ συνείδησι πολιτῶν, ὅπως κατέδειξε μὲ τὸ περίφημο περὶ ἐθνικισμοῦ δοκίμιό του ὁ πατέρας τῆς δευτέρας ᾿῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος ᾿Αλέξανδρος Παπανα-στασίου. ῾Υπάρχουν μόνον ἀρρωστημένα μυαλά, μολυσμένα ἂπὸ τὸν βοῦρκο τῆς σταλινικῆς ἰδεολογίας,  ποὺ, γιὰ χάρι θολῶν νεφελωμάτων ὑπηρετούντων ἄλλοτε ἄλλα, καὶ τώρα τὰ συμφέροντα τοῦ μεγάλου κεφαλαίου καὶ εἰδεχθῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, - ποὺ ἐμφανῶς ἐπιδιώκουν τὴν ἀπάλειψι τῶν ἐθνικῶν ἰδιαιτεροτήτων καὶ ἔτσι τὴν πολτοποίησι τῶν λαῶν, γιὰ νὰ γίνει πιὸ ἄνετη ἡ ἐκμετάλλευσίς τους, - ἀπαρνοῦνται τὴν ἀγάπη καὶ ἀλληλεγγύη πρὸς τοὺς ὁμαίμονες καὶ ὁμόθρησκους καὶ ὁμότροπους (῾Ηροδότου, ῾Ιστορίαι, VIII, Οὐρανία, 144), αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πεμπτουσία τῆς ἐθνικιστικῆς ἰδεολογίας.-

 

Τὸ 479 π.Χ. οἱ Πέρσες, ἀφοῦ διερχόμενοι μὲ τεράστιο στράτευμα κατέκλυσαν καὶ τὴν Μακεδονία καὶ διὰ τῆς βίας ἐπεστράτευσαν καὶ τοὺς Μακεδόνες μὲ τὸν βασιλέα των ᾿Αλέξανδρον τὸν ᾿Αμύντου, ἐξεστράτευσαν καὶ πάλι, ὑπὸ τὸν στρατηγό τους Μαρδόνιο, ἐναντίον τῆς λοιπῆς, νοτίου, ῾Ελλάδος. ῾Ο Ηρόδοτος διηγεῖται (῾῾Ιστορίαι, βιβλίον ΙΧ, 45-46), καὶ τὸ γεγονὸς ἐπαναλαμβάνει ὁ Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι, ᾿Αριστείδης, 15-16), ὅτι τὴν παραμονὴ τῆς μάχης τῶν Πλαταιῶν, τὰ μεσάνυκτα, ὁ ἐν λόγῳ ᾿Αλέξανδρος προσῆλθε κρυφὰ ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν Περσῶν ἔφιππος στὸ στρατόπεδο τῶν ῾Ελλήνων, ἐζήτησε νὰ δῇ τὸν στρατηγὸ τῶν ᾿Αθηναίων ᾿Αριστείδη (τὸν περίφημο δίκαιο ᾿Αριστείδη), καὶ καταδίδοντας, ὅτι τὴν αὐγὴ ἐπρόκειτο νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν οἱ Πέρσες, γιὰ νὰ γίνῃ πιστευτός, τοῦ εἶπε : « Εἶμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος ῞Ελλην ἀπὸ ἀρχαία γενιά, καὶ δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἰδῶ τὴν ῾Ελλάδα  νὰ γίνῃ, ἀπὸ ἐλεύθερη, δούλη... Εἶμαι ὁ ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδών ».

 

᾿Απευθύνομαι, λοιπόν, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκτοξευθεῖσα εἰς βάρος τῆς μνήμης τῆς μητέρας μου καὶ τῆς ἑλληνικῆς μου καταγωγῆς, ὡς ἀνωτέρω, ὕβρι, ὄχι βεβαίως πρὸς τοὺς σκοπιανοὺς ἀπατεῶνες καὶ πλαστογράφους, οὔτε πρὸς τοὺς θλιβεροὺς ἐγχωρίους ἰδιοτελεῖς ὑπηρέτες των. ῞Ολοι αὐτοί, νὰ μὴ τρέφουν ψευδαισθήσεις, ὅπως εἶδαν νὰ καταρρέει καὶ ἐξαφανίζεται τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς, ποὺ ἰδεολογικῶς τοὺς ἐγέννησε, ἔτσι θὰ ἀντικρύσουν καὶ τὴν ἀναπόφευκτη κατάρρευσι τοῦ θνησιγενοῦς κρατιδίου των καὶ τὸ τέλος τῆς ψευτομακεδονικῆς ἀπάτης. ᾿Απευθύνομαι πρὸς τοὺς παραπλανημένους, ἀπὸ ἀδίστακτες προπαγάνδες δεκαετιῶν, ἀφέλεια καὶ ἔλλειψι γνώσεως, ἀδελφούς μας, τοὺς ἀληθινοὺς Μακεδόνες, καὶ ἐντὸς καὶ πέραν (πρὸς βορρᾶν) τῶν συνόρων τῆς ῾Ελλάδος, αὐτοὺς ποὺ ἔχασαν τὴν ὑπερηφάνεια, ὅπως πραγματικὰ εἶναι, καὶ νὰ ὀνομάζωνται ῞Ελληνες, γιὰ νὰ τοὺς πῶ : "῎Εχετε καὶ ἀπὸ τὴν παραπάνω σὲ βάρος μου δυσφήμησι ἄλλο ἕνα χειροπιαστὸ δεῖγμα πλαστογραφίας καὶ ἀπάτης. ᾿Ανοῖξτε λοιπὸν τὰ μάτια σας καὶ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὴν παραπλάνησι, στὴν ὁποία μὲ ἀφάνταστη δολιότητα σᾶς ὡδήγησαν, ἀκοῦστε τὴν παραπάνω φωνὴ, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, τοῦ προγόνου μας βασιλέως ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος. ῞Ελληνες εἶσθε. ᾿Ανακτήσατε τὴν ἑλληνική σας ὑπερηφάνεια. Καὶ διακηρύξατε, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ συνειδητοὶ Μακεδόνες :  Ναί, εἴμαστε ῞Ελληνες, διότι εἴμαστε Μακεδόνες ! " .-

 

                                                  Μὲ τὴν προσήκουσα τιμή,

                                                   Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης