·        Διὰ τὴν σύλληψιν ᾽Οτσαλάν

 

 

Νέα Πεντέλη, 17η Φεβρουαρίου 1999.

 

῾Ο πρῴην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

 

« Μὲ βαθυτάτη ὀδύνη, ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησι πληροφορεῖται, ὅπως πάντοτε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς τὴν θλιβερὴ ἀπόληξι τῆς ὑποθέσεως τοῦ Κούρδου ῾Ηγέτου καὶ πρωταγωνιστοῦ τῆς ᾽Ελευθερίας τοῦ πολυπαθοῦς λαοῦ του ᾽Αμπντουλάχ ᾽Οτσαλάν, παγιδευθέντος καὶ ὁδηγηθέντος εἰς τὰς τουρκικὰς φυλακάς.

Τὸ γεγονός, γιὰ ὅσους δὲν ἐθελοτυφλοῦν, ἦτο ἀναμενόμενο, ὡς ἀναπόφευκτη συνέπεια ἐθελοδούλου ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Διότι, ὅταν ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, ὅπως καὶ εἰς τὸ πρωτοχρονιάτικο μήνυμά μου ἐτόνισα, ἔχει οὐσιαστικῶς καταλυθῆ, ὅταν κατὰ κοινὴν ἀντίληψιν πράκτορες καὶ πρακτορίσκοι δροῦν ἀνενοχλήτως εἰς ὁλόκληρον τὸν ἐθνικόν μας χῶρον, ὅταν ἑλληνικὲς ὑπηρεσίες εἶναι ἔτσι εὔκολον ἐπικινδύνως νὰ διαβρωθοῦν, ἦτο ἑπόμενον καὶ μία καθαρῶς ἀνθρωπιστικὴ ἑλληνικὴ παρέμβασις, ἀνεξαρτήτως τῶν τραγικῶν λαθῶν, ποὺ διεπράχθησαν καὶ ποὺ θέτουν στὶς ἐλεύθερες συνειδήσεις ἀναπάντητα, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἐρωτήματα, νὰ ναυαγήσῃ κατὰ τόσον οἰκτρὸν τρόπον.

Γευόμενοι τώρα, ὡς ἐθνικὴ κοινότης, τὶς συνέπειες ἀφρόνων πράξεων καὶ παραλείψεών μας, θὰ πρέπει τοὐλάχιστον νὰ μὴ τὶς διευρύνουμε. ῎Ετσι, ἐὰν ἡ διαβίωσις μεταξύ μας Κούρδων  συνανθρώπων μας δημιουργῇ οἱαδήποτε προβλήματα, αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀντιμετωπισθῆ, ὅταν ἐνεφανίσθησαν. Καὶ ὄχι τώρα. Διότι ὁ κίνδυνος νὰ χαρακτηρισθοῦμε ὡς κατ᾽ ἀντεκδίκησιν ἐνεργοῦντες, ἐπὶ τέλους εἰς βάρος ἀθῴων ἀνθρώπων, εἶναι προφανής. ῍Ας σκεφθοῦμε, ὅτι οἱ ἐνέργειες Κούρδων εἰς τὸ ἐξωτερικὸν, μὲ τὶς καταλήψεις οἰκημάτων διπλωματικῶν μας ἀντιπροσωπειῶν, αἰτιολογούμενες ἀπὸ τὴν τραγικὴ τύχη, ποὺ καὶ μὲ ἰδικές μας πράξεις καὶ παραλείψεις ἐπεφυλάχθη εἰς τὸν ῾Ηγέτη τους, καὶ τὴν εὔλογη ἐντεῦθεν φόρτισι πνευμάτων καὶ συνειδήσεων, δὲν προσφέρονται σὲ πράξεις ἀντεκδικήσεως. Αὐτὰ ὑπαγορεύουν στοιχειώδης λογικὴ καὶ ἐνδεδειγμένη πολιτικὴ φρόνησις καὶ ἐθνικὴ σκοπιμότης.

Πάντως, ὁλόκληρος ὁ ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ἐθνική του ἐλευθερία καὶ ἐθνική του ἀποκατάστασι Κουρδικὸς λαὸς πρέπει γιὰ ἕνα πρᾶγμα νὰ εἶναι ἀπολύτως βέβαιος : ὅτι ὁλόκληρος ὁ ῾Ελληνισμός, ὅπου γῆς, ὅπως κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτσι καὶ τώρα, καὶ εἶναι ὁλόψυχα μαζί του καὶ εἶναι παντελῶς ξένος καὶ ἀποδοκιμάζει ζωηρῶς ὅλα τὰ ἐνεργήματα, ποὺ μόνον ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ δὲν ἐκφράζουν καὶ οὔτε σοσιαλιστικὴ συμπεριφορά, ποὺ μόνον εἰς τὴν παναθρώπινη ἀλληλεγγύη θητεύει, κατὰ κανένα τρόπο δὲν συνιστοῦν».

῾Η ᾽Ιδιαιτέρα Γραμματεὺς

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη