ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

ιζ)   ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Νέα Πεντέλη,  29η Μαΐου 2017.

 

 

 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν : 

 

« Μὲ βαθυτάτην θλῖψιν πληροφοροῦμαι τὸν θάνατον τοῦ τἐως Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

 

Εἰς τὸν ἐκλιπόντα οἱ Μοῖρες εἶχαν ἐπιδαψιλεύσει πολυπληθῆ τὰ προσόντα, τὰ ὁποῖα καὶ καθ' ὅλον τὸν βίον του, συμπληρώσαντα 99 ἔτη, καὶ πολλαπλῶς ἀξιοποίησε. Ἀναμιχθεὶς νεώτατος, μετὰ τὸν 2ονπαγκόσμιον πόλεμον, εἰς τὴν ἐνεργὸν πολιτικήν,  ἀνεδείχθη μεταξὺ τῶν κραταιοτέρων καὶ μὲ ὑψηλὴν διορατικότητα ἐκπροσώπων της, ἐκλεγόμενος διαρκῶς ὡς βουλευτής, διατελέσας ἐπανειλημένως καὶ Ὑπουργός, ἀκολούθως δὲ ἐπὶ τῶνἡμερῶν τῆς ἰδικῆς μου θητείας ὡς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὀνομασθεὶς καὶ Πρωθυπουργός.

 

Εἶχα ἔτσι τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἀμέσου καὶ συχνῆς ἐπικοινωνίας μαζί του, ἀπὸ τὴν ὁποίαν καὶ διεπίστωσα τὸ μειλίχιον καὶ τὴν πρᾳότητα τοῦ χαρακτῆρος, τὴν δεκτικότητά του διαλόγου, τὴν εὐπείθειάν του καὶ ἐνδεχομένως συγκατάβασίν του εἰς τὸν ἀντίλογον, ὁσάκις ἀντελαμβάνετοτὴν ὀρθότητά του.  Μἐ μιὰ φράσι, κατέγραψα τὴν εὐγενεστάτην ἀνθρωπίνην παρουσίαν καὶ ὑποδειγματικὴν κοινωνικήν του εὐπρέπειαν.

 

Πορεύθητι  ἐν εἰρήνῃ, διακεκριμένε Πρόεδρε.

Εἰς τοὺς οἰκείους τοῦ μεταστάντος ἐκφράζω τὰ πλέον θερμά μου συλλυπητήρια ».

 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

 

 

 

(Ἁγίας Σοφίας 6,  152 36  Νέα Πεντέλη Ἀττικῆς -  www.sartzetakis.gr)