α) Ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς ἑλληνικῆς ἀπὸ τὸ νέον ἀεροδρόμιον

 

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν ἐγκαινίων (27.3.2001) τοῦ νέου ἀεροδρομίου τῶν Ἀθηνῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» διεπιστώθη, ὅτι εἰς τοὺς ἐπιτοίχους διὰ τὸ κοινὸν Πίνακας δρομολογίων μὲ τὰς ὥρας ἀφίξεως καὶ ἀναχωρήσεως τῶν διαφόρων πτήσεων, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, οἱ διάφορες πόλεις, ἀκόμη καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀναγράφονται  μόνον εἰς τὴν ἀγγλικήν !

 Τὸ ἐθνικῶς ἀπαράδεκτον αὐτὸ γεγονὸς προεκάλεσε τὴν ἄμεσον ἀντίδρασιν τοῦ Προέδρου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη, διὰ τῆς ἀπὸ 5.4.2001 ἐπιστολῆς του, κατωτέρω καταχωριζομένης, πρὸς ἐφημερίδας τῶν Ἀθηνῶν, μὲ τὴν ὁποίαν καὶ στιγματίζεται τὸ νέον αὐτὸ δεῖγμα ἐθνικῆς ἀναξιότητος καὶ ξενοδουλείας.

Ὑστέρως παρετηρήθη, ὅτι  μόνον εἰς τὴν αἴθουσαν ἀφίξεως ἐπιβατῶν, εὑρισκομένην εἰς τὸ ἰσόγειον τοῦ κτηρίου ὑπάρχουν τηλεοπτικοὶ δέκται, εἰς τὶς ὀθόνες τῶν ὁποίων  αἱ ὧραι ἀφίξεως τῶν πτήσεων προβάλλονται μὲ τὶς ὀνομασίες τῶν πόλεων, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, προελεύσεως τῶν πτήσεων διαδοχικῶς, ἐναλλάξ, εἰς τὴν ἀγγλικὴν καὶ τὴν ἑλληνικήν.

Ἔτσι  μόνον διὰ τὰς ἀφίξεις (ἰσόγειον τοῦ κτηρίου) παρέχονται πληροφορίαι εἰς τοὺς ἐπιβάτας καὶ εἰς τὴν ἑλληνικήν∙ ἔστω ὄχι σταθερῶς, ἀλλὰ μόνον διακεκομμένως καὶ ἰσοχρόνως πρὸς τὴν ἀγγλικήν, ὡς ἐὰν ὑπάρχῃ καὶ ἐπισήμως ξένη εἰς τὴν Πατρίδα μας συγκυριαρχία !

 Ἐνῷ διὰ τὰς ἀναχωρήσεις (πρῶτος ὄροφος τοῦ κτηρίου, ὅπου εἶχαν γίνει καὶ τὰ ἐγκαίνια) ἡ κατάστασις παραμένει ὅπως ἀρχικῶς εἶχε, μὲ χρῆσιν μόνον τῆς ἀγγλικῆς.

Κατ'  ἀκολουθίαν  ἡ καταχωριζομένη ἐπιστολή, ἔχουσα σημειωτέον δημοσιευθῆ τὴν 7.4.2001 εἰς τὰς ἐφημερίδας «Η ΒΡΑΔΥΝΗ», «ΑΘΗΝΑΪΚΗ» καὶ «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Δημητρίου Ρίζου) καὶ τὴν 8.5.2001 εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», διατηρεῖ τὴν σημασίαν της.

 

 

Νέα Πεντέλη, 5η Ἀπριλίου 2001.

Κύριε Διευθυντά,

Οὔτε ἡ διθυραμβικὴ εὐφορία τῶν μέν, διὰ τήν, ἔστω μετὰ τόσες ἀναβολές, παλινῳδίες καὶ καθυστερήσεις, ὁλοκλήρωσι τοῦ ἔργου καὶ ἔναρξι τῆς λειτουργίας, οὔτε οἱ ἐν μέρει δικαιολογούμενες μεμψιμοιρίες τῶν δέ, διὰ τὰ παρατηρούμενα κατὰ τὶς πρῶτες αὐτὲς ἡμέρες ἀξιοθρήνητα φαινόμενα δυσλειτουργίας τοῦ νέου ἀεροδρομίου «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἠμποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν τηρουμένη ἀπὸ ὅλους, ποικιλωνύμους ταγούς μας καὶ μή, - τὴν ἀνεξαιρέτως καθολική, - σιωπὴ ἐπὶ μιᾶς πρωτοφανοῦς καὶ ἀνηκούστου ἐθνικῆς ἀσχημίας. Ἐννοῶ τὴν παντελῆ ἀπουσίαν τῆς ἑλληνικῆς μας γλώσσης ἀπὸ αὐτό.

 

Πράγματι ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς Πίνακες χρονικῆς Ἀφίξεως καὶ Ἀναχωρήσεως τῶν διαφόρων πτήσεων χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ξένοι χαρακτῆρεςσυγκεκριμένως οἱ μὲν πόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ σημειοῦνται εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν, οἱ δὲ ἑλληνικὲς πόλεις (ἐσωτερικοῦ) μὲ τὰ ἑλληνικά των ὀνόματα (ἐπὶ τοῦ παρόντος ; ! ) ἀλλὰ μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες !  Ἔτσι καὶ ὁ Ἕλλην ταξιδιώτης θὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ διαβάζῃ ὄχι μόνον τὰ ξένα εἰς τὴν ἀγγλικήν, ἀλλά, διακινούμενος καὶ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων καὶ τῆς Πατρίδος του ὄχι εἰς τὴν ἑλληνικὴν γραφήν των, ἀλλὰ μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (ἐὰν βέβαια γνωρίζῃ καὶ νὰ τοὺς διαβάζῃ) ! Μὴ ἀντιταχθῇ βεβαίως, ὅτι αὐτὸ ἔγινε πρὸς διευκόλυνσιν τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν μας, ὅσων ἀγνοοῦν τὴν ἑλληνικήν. Διότι, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι παράλογο νὰ φροντίζουμε γιὰ τοὺς ξένους καὶ νὰ ἀγνοοῦμε τοὺς Ἕλληνες χρῆστες, - ἀφοῦ, ἐπὶ τέλους, καὶ  εἰς τὴν Πατρίδα μας καὶ  μὲ ἰδικές μας θυσίες  ἔγινε τὸ ἀεροδρόμιο, -  ἐὰν αὐτὸ ἠλήθευε, θὰ ἔπρεπε καὶ οἱ πόλεις προορισμοῦ των τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ σημειοῦνται ἡ κάθε μιά, ὅπως γράφεται εἰς τὴν τοπικήν,  τὴν ἐθνικήν της, γλῶσσαν, τὴν μόνη κατανοητὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς οἰκείους ἰθαγενεῖς, καὶ ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν ἀγγλικήν,  ὅπως μὲ τοὺς Πίνακες τοῦ νέου ἀεροδρομίου μας γίνεται φέρ'εἰπεῖν οἱ Βρυξέλλες θὰ ἔπρεπε νὰ σημειοῦνται ὡς Bruxelles, δηλαδὴ εἰς τὴν μόνη κατανοητὴ ἀπὸ κάθε Βέλγο γραφή, καὶ ὄχι εἰς τὴν ἀγγλικὴν τῆς λέξεως ἀπόδοσιν Brussels, ὅπως τώρα γίνεται. Ἡ μέριμνα λοιπὸν ἐξυπηρετήσεως ἐπιβατῶν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιδειχθῇ πρῶτον πρὸς τοὺς Ἕλληνες, εἰς τοὺς ὁποίους καὶ ἀνήκει τὸ ἀεροδρόμιον, μὲ ἀναγραφὴν εἰς τὴν ἑλληνικὴν ὅλων τῶν πόλεων ἀφετηρίας καὶ προορισμοῦ τῶν πτήσεων, Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, ἐὰν δὲ ἠθέλαμε πλεοναστικῶς  (πρᾶγμα, ποὺ κανεὶς ἄλλος δὲν κάνει !) καὶ τὴν διευκόλυνσι τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν μας, θὰ ἔπρεπε παραπλεύρως καὶ ἐντὸς παρενθέσεως νὰ ἀναγράφωνται οἱ ἑλληνικὲς μὲν πόλεις μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες, οἱ δὲ ξένες μὲ τὴν οἰκεία σὲ κάθε μιὰ γραφή.

 

Δὲν εἶναι μόνον, ὅτι μὲ τὴν κατάργησι τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς καὶ τὴν ἀποκλειστικὴ χρῆσι τῆς ἀγγλικῆς ἐμφανίζουμε ἀξιοθρήνητη εἰκόνα ξενοδουλείας. Νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε οὔτε ἐπισήμως τὴν ἑλληνική μας γλῶσσα, οὔτε γιὰ τὶς ἑλληνικές μας πόλεις ! Μὲ ἀσύστολη μάλιστα παραβίασι τῆς κειμένης ἀπὸ 70ετίας καὶ πλέον νομοθεσίας, ἡ ὁποία προστατεύει καὶ ἐπιβάλλει τὴν χρῆσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἔναντι πάσης ξένης (βλέπε ἤδη διάταξιν ἄρθρου 10 τοῦ νόμου 5117/1931, ἐπαναληφθεῖσαν καὶ πολὺ μεταγενεστέρως ἀπὸ ἀμαθῆ καὶ προχειρολόγον, ἀγνοοῦντα τὴν ὕπαρξίν της, νομοθέτην ) ! Καὶ ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς ἀσχημίας παγκοσμίως νὰ πρωτοτυποῦμε, χωρὶς κανένας νὰ μᾶς μιμεῖται ! Διότι σὲ κανένα ἀεροδρόμιο τοῦ κόσμου δὲν ἐγκατελείφθη ἡ τοπική, ἡ ἐθνική, γλῶσσα, τοὐναντίον, καθ’ ὅσον τοὐλάχιστον γνωρίζω, ἀποκλειστικῶς μόνον αὐτὴ χρησιμοποιεῖται, μὲ ἀποκλεισμὸ κάθε ξένης, ἀκόμη καὶ ὡς δευτέρας γραφῆς ! ...  Ὅπως ἐπίσης καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ στὸν κόσμο δὲν ὑπάρχουν σηματοδοτήσεις ὁδῶν, ὁδικῶν ἀρτηριῶν, περιοχῶν, πόλεων καὶ οἰκισμῶν ἐκτὸς εἰς τὴν τοπικήν, τὴν ἐθνικὴν κάθε χώρας γλῶσσαν. Οὔτε καὶ ἐκδίδονται ἀστυνομικὲς ταὐτότητες δίγλωσσες, ὅπως ἐδὼ. Βλέπετε, μόνον εἰς τὴν δύσμοιρη Πατρίδα μας ἡ ἀμερικανοκρατία καὶ τυπικῶς ἀνθεῖ καὶ θάλλει ...

 

Τὸ πλέον ἀνησυχητικὸν σημεῖον τῆς νέας αὐτῆς ἐθνικῆς μας ἀσχημίας τοῦ ἀεροδρομίου εἶναι, ὅτι προλειαίνεται ἔτσι, μέσῳ καθολικῆς ἐξηναγκασμένης ἀνοχῆς καὶ ἐξοικειώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ λατινοποίησις, δηλαδὴ ἡ ὁριστικὴ δολοφονία, ὁ ἐνταφιασμὸς τῆς γλώσσης μας. Τὰ πλήγματα τῶν ἐπιβούλων ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς μας αὐθυπαρξίας εἶναι καλῶς ὑπολογισμένα. Ἡ ἐξαφάνισις τῆς γλώσσης μας (καίριον πλῆγμα γιὰ τὴν ἐξαφάνισι τῆς ἐθνικῆς μας αὐθυπαρξίας) διακαής των ἐπιδίωξις, προοδευτικῶς συντελουμένη μὲ τὴν ἄφρονα συνέργειαν ἀμαθῶν καὶ ἀνεγκεφάλων ταγῶν μας. Μετὰ τὴν ἐγκληματικὴν κατάργησιν τῆς συστηματικῆς διδασκαλίας εἰς τὰ Σχολεῖα μας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης ( ὑπὲρ τῆς ὁποίας τώρα ἐπιμόνως μάχονται μόνον οἱ Βάσκοι Εὐρωβουλευταί - ὄχι οἱ ἰδικοί μας – τὶ ἄλλη ἐθνικὴ ἐντροπή ! ), ἦλθε ἡ χαριστικὴ βολὴ τοῦ ἀθλίου μονοτονικοῦ. Αὺτοῦ, τοῦ κυριολεκτικῶς ἀτόνου καὶ ἀπνευματίστου συστήματος γραφῆς, ὥστε νὰ γίνῃ σήμερα ἀπροσπέλαστη οὐσιαστικῶς στὰ παιδιά μας ὅλη ἡ πνευματική μας παραγωγή, ὄχι μόνον τῆς κλασσικῆς μας άρχαιότητος, ἀλλὰ καὶ τῶν μεταγενεστέρων μέχρι τοῦ 1980 χρόνων ! Καὶ ἀκόμη ἐξ αἰτίας ἀπιστεύτου ἀβελτηρίας τῶν ὑπευθύνων ταγῶν μας, αὐτὴ ἡ πνευματική μας παραγωγὴ νἀ μὴ ἠμπορῇ πλέον νὰ χρησιμοποιηθῇ εἰς τὴν παγκόσμιον, κατὰ τοὺς σημερινοὺς καιρούς, διὰ τοῦ διαδικτύου [internet] καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου [e-mail] ἐπικοινωνίαν [ καί, ἐπὶ τοῦ τελευταίου αὐτοῦ, πρωτοβουλίαν θεραπείας τοῦ κακοῦ δι’ ἐντάξεως πολυτονικῶν γραμματοσειρῶν στὶς ἐκδόσεις τῶν ἀντιστοίχων Windows ἀνέλαβεν ἐσχάτως ὄχι, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἡ Πολιτεία, ἀλλὰ μόνον τὸ παγκοσμίου ἀναγνωρίσεως Ἐθνικὸν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον μας, αὐτό, πρὸς τὸ ὁποῖον λαϊκιστικὴ ἀφροσύνη ἐπιδιώκει τώρα νὰ ἐξομοιώσῃ τὰ ... Τ.Ε.Ι. ! ]. Καὶ τώρα ἔρχεται ἡ ἐπίσημος, ὑπὸ τοῦ κράτους, κατάργησις τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἀντικατάστασις αὐτῆς μὲ τὴν λατινικὴ γραφή, μὲ πρῶτον δεῖγμα τὸ νέον ἀεροδρόμιον ...

 

Κύριε Διευθυντά, θέλω νὰ ἐλπίζω, ὅτι μὲ ὅλες σας τὶς δυνάμεις θὰ ἀντιταχθῆτε εἰς τὸ ἐπιχειρούμενον ἔτσι, - τὸ μεγαλύτερον ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, - ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας αὐθυπαρξίας.-

 

             Μὲ τὴν προσήκουσα τιμή,

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης