Νέα Πεντέλη, 8η Ὀκτωβρίου 2001.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

Ἡ ἀποτρόπαιη ἐγκληματικὴ τρομοκρατικὴ ἐνέργεια τῆς 11ης Σεπτεμβρίου εἰς τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς δὲν εἶχε μόνον τὰ φρικτὰ ἀποτελέσματα τῆς δολοφονίας χιλιάδων ἀθώων ἀνθρώπων καὶ ἀνυπολογίστων ὑλικῶν καταστροφῶν μὲ διατάραξι καὶ αὐτοῦ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος.  Διότι ἀκριβῶς ἡ φρίκη της συνεπέφερε καὶ τὴν ἀμυντικὴ συσπείρωσι παγκοσμίως ὅλων τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων,  ὅπου τῆς γῆς. Συνήγειρε ἀκόμη καὶ ὑπνώττουσες συνειδήσεις, ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀφεθῆ σὲ στάσι ἀνεκτικότητος ἢ οὐδετερότητος ἔναντι φαινομένων βίας, κυριαρχούμενοι ἀπὸ τὴν κίβδηλη ἀλήθεια τοῦ ἐνδεχομένου παγκόσμια ἢ τοπικὰ προβλήματα, ποὺ ἀδικαιολογήτως χρονίζουν, νὰ παρωθοῦνται ἔτσι πρὸς εὐτυχῆ λύσι των, ὡς ἐὰν εἶναι ποτὲ δυνατὸν ἀπὸ τὴν βία νὰ  προκύψει ὁποιοδήποτε καλό. Ἔγινε πλέον ἀπὸ ὅλες τὶς ἐλεύθερες συνειδήσεις ἀντιληπτόν, ὅτι οἱ πανανθρώπινες ἀξίες δὲν μερίζονται, ὅτι ἡ βία ὑπὸ ὅλες της τὶς μορφὲς δὲν εὑρίσκει πουθενὰ τὴν δικαίωσι, ὅτι ὁ ἀγὼν ἐναντίον τῆς συγχρόνου μάστιγος τῆς τρομοκρατίας εἶναι κυριολεκτικῶς ἀγὼν ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ κακοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ, πρὸς διάσωσι αὐτῆς τῆς ἀνθρωπιᾶς μας. Καὶ φυσικὰ δὲν πρόκειται περὶ συγκρούσεως πολιτισμῶν ἢ θρησκειῶν, ὅπως συνήθως ἀνοηταίνοντες καὶ οἱ ἔνοχοι ψελλίζουν. Διότι ὅλες οἱ Θρησκεῖες (ὄχι φυσικὰ οἱ εγκληματικὲς καὶ κακοποιὲς μὲ θρησκευτικὸν περίβλημα αἱρέσεις) ἔχουν τὴν πνευματικὴν καὶ συναισθηματικὴν ἀκτινοβολίαν των εἰς τοὺς ὀπαδούς των καὶ μὲ καμμίαν βεβαίως λογικὴν δὲν εἶναι ὑπεύθυνες, οὔτε αὐτές, οὔτε οἱ πιστοί των, ἐὰν συγκεκριμένα  ἄτομα μὲ τὴν ἐπίκλησιν τῆς θρησκευτικῆς των πίστεως ἐγκληματοῦν.

Εἰς τὸν δυσχερέστατον αὐτὸν ἀγῶνα ἐναντίον ἀοράτου ἐν πολλοῖς έχθροῦ ἀποδύονται τώρα οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Εὐτυχῶς ὄχι σπασμωδικῶς καὶ ὑπὸ τὸ κράτος τῶν ἀμέσων ἐντυπώσεων ἀπὸ τὴν συμφορά, ποὺ τὶς ἔπληξε, ἀλλὰ μὲ περίσκεψι καὶ σύνεσι καὶ τὴν δέουσα ὀργάνωσι καὶ προπαρασκευή. Καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἐλευθέρους λαοὺς τῆς οἰκουμένης, συμπαρατάσσεται καὶ συστρατεύεται μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ποὺ ἔχουν δυνάμει τὴν ἡγέτιδα πρωτοπορίαν. Συμπαρατάσσεται ὄχι διότι εἴμεθα ἢ γίναμε ἀμερικανοί ! Συστρατευόμεθα ἁπλῶς διότι εἴμεθα Ἕλληνες, πιστοὶ εἰς τὶς προαιώνιες ἀξίες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τὰ ἑλληνικά μας ἰδανικά, εἰς τὴν ὑπηρεσία τῶν ὁποίων ἀνέκαθεν καὶ ἀδιαλείπτως θητεύουμε ”.

 

Ἡ Ἰδιαιτέρα Γραμματεὺς

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη