Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

4.-  ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

^*^*^*^

 

(f)

Δήλωσις 18.2.1994

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ

 

^*^*^*^

 

Νέα Πεντέλη, 18η Φεβρουαρίου 1994.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

 

« Γενικὴν ἱκανοποίησιν καὶ ἀνεπιφύλακτον ὑποστήριξιν τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καὶ εἰδικώτερον τῆς παμψηφίας τῶν Μακεδόνων, ἐπροξένησαν τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐξήγγειλε, ἐπὶ τέλους, ἔναντι τῆς χρονιζούσης, ποὺ ἔφθασεν ἤδη εἰς τὸ ἀπροχώρητον, προκλητικότητος τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων.

 

Τὰ ληφθέντα μέτρα εἶναι στοιχειώδη, λογικὰ καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων πλήρως ἐπιβαλλόμενα καὶ ἀπολύτως σύμφωνα πρὸς τοὺς κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς Χώρας μας ὡς μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἑταίρων καὶ συμμάχων μας εἶναι ἐξωφθάλμως ὑποκριτικὲς καὶ ἀπαράδεκτες. Ἐπικαλοῦνται τὴν ἀνάγκην «κοινῆς» ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ποῖοι ; Αὐτοί, ποὺ ὠργίασαν σὲ παρασυναγωγὲς ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος, μὲ διαπρεπεστέρα ἐξ ὅλων καὶ καταφρονητικῶς ἔναντί μας ἐμφανῆ τὴν τριμερῆ τῆς Ἀγκύρας, καὶ μάλιστα εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς προεδρεύει τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι, περιφρονοῦντες τὴν Ἱστορίαν καὶ τὴν ζωντανὴ πραγματικότητα χιλιετηρίδων, προῆλθαν εἰς τὴν αἰφνιδιαστικὴν ἀναγνώρισιν τῆς ψευτομακεδονικῆς ἐθνότητος καὶ τοῦ ἑτοιμορρόπου κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἐναντιούμενοι εἰς τόσας περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἐκκλήσεις καὶ προτροπὰς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ λαοῦ της.

 

Τὶ νὰ εἴπῃ ὅμως κανεὶς γιὰ τὸν παραλογισμὸν τῆς ὅλης κατευθυνομένης ἀνθελληνικῆς ἐκστρατείας, ὅταν βρέθηκε γερμανικὸν Δικαστήριον (!) καὶ ἀπηγόρευσε σὲ Ἕλληνες νὰ ὀνομάζωνται Μακεδόνες, μὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι Μακεδόνες εἶναι μόνον οἱ ... Σκοπιανοί ; Ποιοὶ ἔκγονοι τοῦ Χίτλερ ἐδίκασαν, ποιὰ χιτλερικὴ συνταγὴ ἠκολούθησαν (ὡς γνωστόν, ὁ Χίτλερ εἶχε παραχωρήσει τὴν ἀνατολικὴ Μακεδονία μας, μαζὶ μὲ τὴν Θράκη, εἰς τοὺς συμμάχους καὶ φίλους του Βουλγάρους), ὥστε νὰ ἐκδώσουν τέτοια ἀπόφασι ; Δὲν ἐσκέφθησαν τοὐλάχιστον τὸ στοιχειώδες, ὅτι ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας τὸ περισσότερο (τὸ 51 %) ἀνήκει ἤδη εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ μόνον τὸ 39 % εἰς τὰ Σκόπια ( καὶ τὸ ὑπόλοιπον 10 % εἰς τὴν Βουλγαρίαν), εἰς τρόπον ὥστε, καὶ μὲ αὐτὴ τὴν λογική, τὴν ἐδαφική, ἐμεῖς οἱ ἐκ Μακεδονίας Ἕλληνες δικαιούμεθα περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ ἀποκαλούμεθα Μακεδόνες ; Ἢ μήπως ὑπέβαλαν τοὺς αἰτοῦντες Ἕλληνες καί, ἀντιστοίχως, Σκοπιανοὺς ... σὲ αἱματολογικὴν ἐξέτασιν καὶ εὗρον, ὅτι μόνον οἱ δεύτεροι ἔχουν ... «Μακεδονικὸν» αἷμα ; Αἰδώς, ἀνάξιοι τῆς Θέμιδος λειτουργοί ! ...

 

Ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει νὰ μὴ καμφθῇ πρὸ τῶν κλιμακουμένων πιέσεων, ἀλλὰ νὰ διατηρήσῃ καὶ ἐνισχύσῃ, ἐν ἀνάγκῃ, τὰ μέτρα μέχρις ὁριστικῆς ἐγκαταλείψεως ἀπὸ τοὺς ἀσχημονοῦντες γείτονές μας τῆς χρήσεως καὶ τῆς ὀνομασίας «Μακεδονία» ἢ παραγώγων της. Εἶναι ὑποχρέωσίς της ἐνώπιον τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τεσσάρων χιλιετηρίδων. Ἀλλὰ καὶ συνέπεια ἔναντι τῶν προεκλογικῶν της διακηρύξεων ».-

 

 Ίδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη

 

*******