ΜΕΡΟΣ Α' ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

3.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1985-1990)

 

Ὁ λαϊκισμὸς

εἶναι ἡ σύγχρονη μορφὴ τοῦ φασισμοῦ.

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

(24.6.1986, κατὰ  δεξίωσιν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον)

 

Καθ'ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς του θητείας, ἀπὸ 30.3.1985 ἕως 5.5.1990, ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης, ἀναδεχθείς, ὅπως ἐτόνιζε, τὸ ὑπέρτατον τῆς Πολιτείας ἀξίωμα διὰ τὸν ἐθνικὸν καὶ ὑπερκομματικὸν χαρακτῆρα του, ἐνέμεινεν ἀπαρασαλεύτως εἰς τὴν παραφυλακὴν τοῦ Συντάγματος, τὴν τήρησιν τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος καὶ τὴν σωστὴν λειτουργίαν τῶν δημοκρατικῶν μας θεσμῶν, ὅπως καὶ ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ὑπεσχέθη. Τὰ κείμενα, ποὺ ἀμέσως ἀκολουθοῦν ἀρκούντως μαρτυροῦν τὶς ἐν προκειμένῳ αὐτοδεσμεύσεις του καὶ μὲ τὴν ρητῶς διατυπωθεῖσαν δημοσίως πεποίθησίν του, ὅτι ὁ λαϊκισμὸς εἶναι ἡ σύγχρονη μορφὴ τοῦ φασισμοῦ, ἐπεξηγοῦν διατὶ κανένα δὲν ἐκολάκευσε, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐδέχθη, οὔτε ἐξεμαίευσε, τὴν κολακείαν κανενός, προτιμῶν ἀποκλειστικῶς τὴν εὔορκον ἐπιτέλεσιν τῶν καθηκόντων του.

α)  ΔΗΛΩΣΙΣ 9.3.1985, ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ, (pdf format)
β) ΔΗΛΩΣΙΣ 29.3.1985, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(pdf format)
γ) ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ, (29.3.1985) (pdf format)
δ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, (ΕΠΙΣΤΟΛΗ 11.4.1985, ΝΑΪΑΛ ΜΑΚ ΝΤΕΡΜΟΤ)(pdf format)
ε) ΔΗΛΩΣΙΣ, 9.2.1986, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (pdf format)
στ) ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΙΣ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ", 16.10.1989 (pdf format)
ζ)  "ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΙΣΜΟΣ", ΔΗΛΩΣΙΣ 30.6.1998 (pdf format)
η)
ΨΕΥΔΟΛΟΓΙAI ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985
.........1-ΔΗΛΩΣΙΣ 21.6.2001, [ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΛΙΑΝΗΣ] (pdf format)
.........2.-
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 10 ΚΑΙ 26.12.2001 [ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗ, ΜΑΙΡΗΣ Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ] (pdf format)
. ...... 3. - ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ἀνασκευὴ ἀπόψεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη [ἄρθρον 10/6 - 17/2/2008] (pdf format)

θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003
(pdf format)
ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ , Ἐπιστολαὶ 16 καὶ 17.9.2004 πρὸς ἐφημερίδας (pdf format)
ια) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΙΣΤΟΛΗ 18.3.2005)
(pdf format)