ε)  Δηλώσεις Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, 9.2.1986

 

 Μετὰ τὴν ἀνάληψι τῶν Προεδρικῶν του καθηκόντων ἡ μερίδα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἡ ὁποία εἶχεν ἀντιταχθῆ εἰς τὴν ἐκλογήν του εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας, συνέχισε τὶς λυσσαλέες ἐπιθέσεις της ἐναντίον τοῦ Χρήστου Α. Σαρτζετάκη. Εἰς αὐτὴν προσετέθησαν καὶ σκοτεινὰ κέντρα τῆς ἀλλοδαπῆς μὲ εὐτελεῖς ἐγχωρίους ὑπηρέτες των, ποὺ ἀνησύχησαν διὰ τὸ περιεχόμενον τοῦ ἐκφερομένου κατὰ τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις του, διὰ δηλώσεων ὴ μηνυμάτων, ἐθνικοῦ πολιτικοῦ λόγου τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Διότι ἀνέκυπτε δι᾽ αὐτοὺς ὁ κίνδυνος νὰ ἀναθάλλῃ ἡ, τόσον ἐπικίνδυνος  διὰ τοὺς γεωπολιτικοὺς εἰς τὴν περιοχήν μας σχεδιασμούς των, πατροπαράδοτος φιλοπατρία τῶν ῾Ελλήνων, τὴν ὁποίαν εἶχαν φροντίσει οἱ ἐπίβουλοι νὰ ἐξουδετερώσουν μὲ τὴν ἑπτάχρονη στρατιωτικὴ δικτατορία, ποὺ εἶχαν ἐπιβάλει εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν μὲ τὰ ἐνεργούμενά τους καὶ ἐπιτύχει προσκαίρως, μὲ τὴν ταύτισι τῶν τελευταίων αὐτῶν πρὸς ὅλες τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες τοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ὥστε  νὰ τὸν ὁδηγήσουν σὲ ἀποστροφὴ πρὸς αὐτές. Γιὰ τὶς ἐπιθέσεις αὐτὲς δὲν ἐχρειάζοντο κὰν προσχήματα, ἀλλὰ καθημερινῶς ἐχαλκεύοντο παντελῶς ψευδεῖς καὶ ἀνυπόστατες, χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἴχνος ἀληθείας, εἰς βάρος τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δῆθεν  εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες καὶ διωχετεύοντο διὰ τοῦ τύπου, μὲ σκοπὸν τὸν δημόσιον διασυρμόν του, ὥστε νὰ τὸν ἀναγκάσουν εἰς παραίτησιν.

 Καί, ὅταν εἶδαν ὕστερα ἀπὸ προσπάθειες μηνῶν, ὅτι τίποτε μὲ τὶς διαβολὲς δὲν ἐπετυγχάνετο, ἄρχισαν νὰ διαδίδουν, ὅτι ὁ νέος Πρόεδρος ἐπρόκειτο δῆθεν νὰ παραιτηθῇ ! ῎Εφθασαν  ἀκόμη καὶ εἰς τὸ σημεῖον νὰ χλευάσουν καὶ αὐτὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μὲ ἐπανειλημμένα δημοσιεύματα, παρουσιάζοντάς το ὅτι ἦτο ἀπὸ τὰ ἀζήτητα, ποὺ ὅλοι τὸ ἀπέφευγαν, διότι δῆθεν εἶχε προηγουμένως προσφερθῆ αὐτὸ σὲ πολλούς, ἀλλὰ ἀπὸ κανένα δὲν ἐγίνετο δεκτόν, καὶ ὅτι ἑπομένως μόνον ματαιοδοξία ὡδήγησε τὸν Σαρτζετάκη  εἰς ἀποδοχήν του ! ῾Ο Σαρτζετάκης ἀπήντησε τότε εἰς τὰς χαλκευμένας περὶ παραιτήσεώς του διαδόσεις μὲ τὴν καταλυτικὴν πρὸς τοὺς δημοσιογράφους προφορικήν του δήλωσιν «ἐλᾶτε, νὰ μὲ φωτογραφήσετε στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο τὴν 30ὴ Μαρτίου 1990, ὅταν μὲ τὴν λῆξι τῆς Προεδρικῆς μου θητείας θὰ ἀποχωρῶ». Καὶ ἐτήρησε τὴν δέσμευσί του, ἀφοῦ ἀπεχώρησε τῆς Προεδρίας μετὰ καὶ τὴν χρονολογίαν αὐτήν, συγκεκριμένως τὴν 5ην Μαΐου 1990, λόγῳ καθυστερήσεως τῆς ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου του.

 Εἰς τὶς ἐπιθέσεις αὐτὲς ἀναφέρεται καὶ ἡ κατωτέρω δήλωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ ᾽Ανδρέα Παπανδρέου τῆς 9.2.1986 :

 

« ...  ῾Η Κυβέρνησι στὸ σύνολό της καὶ τὰ στελέχη τοῦ Κινήματος καθὼς βεβαίως καὶ ὁ Πρόεδρός του καταγγέλλουν τὴν ἄθλια ἐκστρατεία μερίδας τοῦ τύπου σὲ βάρος τοῦ σημερινοῦ πρώτου ἐκλεγμένου ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς δυνάμεις Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ... Πρότασι ἔγινε μία καὶ μόνη, πρὸς τὸν σημερινὸ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ποὺ τὴν ἀποδέχθηκε καὶ ἐκλέχθηκε νὰ παραμείνῃ στὴν θέσι αὐτὴ ὁλόκληρη τὴν πενταετία, ὅπως τὸ Σύνταγμα ὁρίζει. Μὲ τὸν ὑποδειγματικὸ δὲ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀσκεῖ τὰ καθήκοντά του, καὶ τὸ ἀξίωμα τιμᾷ καὶ ἀναδείχθηκε ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων, ποὺ στήριξαν τὴν ἐκλογή του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συγκεντρώνει τώρα τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ ὅλου τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ ».

                         Πρωθυπουργὸς ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,  δήλωσις 9.2.1986.-