στ)  Δημοσκόπησις περιοδικοῦ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , 26.10.1989

 

 Κατὰ τὸ τελευταῖον ἔτος τῆς πενταετοῦς Προεδρικῆς θητείας του ἡ δημοτικότης τοῦ Χρήστου Α. Σαρτζετάκη παρέμενε πάντοτε εἰς ὑψηλὰ ἐπίπεδα, πρὸς μεγίστην ἀπογήτευσι ἐκείνων τῶν κέντρων, ποὺ κατηύθυναν καθ᾽ ὅλην σχεδὸν τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρίας του τὶς ἐναντίον του ἐπιθέσεις μὲ χαλκευμένα καὶ ἀσύστολα ψευδολογήματα. ᾽Ακόμη καὶ ἐκδοτικὰ συγκροτήματα, ποὺ ἐπρωτοστάτησαν στὶς ἀθλιότητες, ἀναγκάσθηκαν νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια αὐτή, ἔστω καὶ μὲ καρυκεύματα περὶ «ἐκπλήξεως» καὶ ἀναφορὲς στὴν «δημόσια συμπεριφορὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ» τοῦ Προέδρου ! ῎Ετσι τὸ περιοδικὸν  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ  εἰς τὸ τεῦχος του τῆς 26ης ᾽Οκτωβρίου 1989, σελ. 16 ἑπ., συνοδεύει τὰ ἀποτελέσματα, κατὰ παραγγελίαν του γενομένης, δημοσκοπήσεως μὲ τὸ ἀκόλουθο σχόλιον :

 

« ... ῎Εκπληξι, ἀλλὰ ὄχι χωρὶς συγκεκριμένες αἰτίες, ἀποτελεῖ ἡ ἐπίσης ὑψηλὴ δημοτικότητα-ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη μὲ 62 % , ἴσως ἐξ αἰτίας τῶν ἄψογων συνταγματικῶν χειρισμῶν του καὶ τῆς ἐν γένει δημόσιας συμπεριφορᾶς του τὸν τελευταῖο καιρό. ᾽Αξιοσημείωτο δεδομένο εἶναι ὅτι ὀ κ. Σαρτζετάκης γνωρίζει ποσοστὸ θετικῆς γνώμης ἀπὸ τὴν πλειοψηφία (ἔστω 51%) τῶν ὀπαδῶν τῆς  Νέας Δημοκρατίας  »

Συγκεκριμένως ὡς ποσοστὰ δημοτικότητος τοῦ Προέδρου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη τὸ περιοδικὸν ἀναγράφει : Συνολικῶς 62 % , καὶ συγκεκριμένως, κατὰ ὀπαδοὺς κομματικῶν σχηματισμῶν, μεταξὺ τῶν ψηφοφόρων τῶν ἐκλογῶν τοῦ ᾽Ιουνίου 1989,  τῆς  Νέας Δημοκρατίας  51 %, τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 73 %   καὶ τοῦ ἑνιαίου τότε μὲ συμμετοχὴν καὶ τοῦ Κ.Κ.Ε.  Συνασπισμοῦ τῆς ᾽Αριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου   64 % .-  .

       [ Περιοδικὸν  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ  τεῦχος 26.10.1989, σελ.16 ἑπ. ]

 

᾽Αξιοσημείωτον δὲ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι κατὰ τὸν ὑπὸ τοῦ περιοδικοῦ δημοσιευόμενον, εἰς τὴν σελίδα 17, πίνακα δημοτικότητος ἐπὶ συνόλου 27 πολιτικῶν ἀνδρῶν (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ὡς καὶ οἱ τέως Πρωθυπουργοὶ ᾽Ανδρέας Παπανδρέου, Τζαννῆς Τζαννετάκης καὶ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης), μόνον ὁ Σαρτζετάκης συνεκέντρωνε τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν ὅλων τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν. ᾽Ακόμη καὶ τῆς  Νέας Δημοκρατίας , μολονότι αὐτὴ εἶχεν ἐπισήμως δριμύτατα ἀντιταχθῆ εἰς τὴν ἐκλογήν του ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ παρὰ τὶς συνεχεῖς διὰ τοῦ φιλικοῦ της τύπου ἐναντίον του ἐπιθέσεις. ᾽Αντιθέτως ἡ δημοτικότης τῶν λοιπῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν περιωρίζετο ἑκάστου μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τοῦ κόμματός του καὶ τὸ πολὺ καὶ ἑνὸς δευτέρου ἐκ τῶν ἀνωτέρω τριῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν.

Αὐτὰ ἀποδεικνύουν, ὅτι ὁ Σαρτζετάκης εἶχεν ὄντως πολιτευθῆ ὡς ὑπερκομματικὸς Πρόεδρος ὅλων, χωρὶς διακρίσεις, τῶν Ἑλλήνων, ὡς καὶ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαός, παρὰ τὴν ἐπιχειρηθεῖσαν  συνεχῆ καὶ λυσσώδη δυσφημιστικὴν εἰς βάρος τοῦ Προέδρου του ἐκστρατείαν, δὲν εἶχε παραπλανηθῆ.