α)  Δήλωσις μετὰ τὴν πρότασιν ὑποψηφιότητος, 9.3.1985

 

ΔΗΛΩΣΙΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΕΠΙ ΤΗι ΠΡΟΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Καστρί, 9η Μαρτίου 1985)

 

 Τὴν μεσημβρίαν τῆς 9ης Μαρτίου 1985 ὁ Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, ᾽Αρεοπαγίτης, προσκληθεὶς ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυρίου ᾽Ανδρέα Παπανδρέου, συνεγευμάτισε μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν οἰκίαν του, εἰς τὸ Καστρί. Εἶχε προηγηθῆ κατὰ τὴν πρωΐαν τῆς ἰδίας ἡμέρας πρότασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρὸς τὴν Κεντρικὴν ᾽Επιτροπὴν τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ προεδρευομένου καὶ κυβερνῶντος κόμματος, τοῦ Πανελληνίου Σοσιαλιστικοῦ Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), γενομένη ὑπ᾽ αὐτῆς ὁμοφώνως δεκτή, περὶ ὑποδείξεως τοῦ Χρήστου Α. Σαρτζετάκη ὡς κυβερνητικοῦ ὑποψηφίου διὰ τὴν ἐπικειμένην ἐκλογὴν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Κατὰ τήν, μετὰ τὸ γεῦμα, ἀποχώρησίν του ὁ προταθεὶς προέβη, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν πρὸς τοὺς ἀναμένοντας δημοσιογράφους :

 

« ῾Ο Κύριος Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως μοῦ ἔκανε τὴν ἐξαιρετικὴ τιμή, νὰ μοῦ ἀνακοινώσῃ τὴν ἀπόφασι τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, τοῦ ὁποίου προεδρεύει, νὰ μὲ ὑποδείξουν γιὰ τὸ ὕπατο ἀξίωμα τῆς Πολιτείας, τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

῾Η ἀνακοίνωσι, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, ἦταν τελείως ἀπρόσμενη γιὰ μένα, ἄνθρωπο, ποὺ δὲν ἀναμίχθηκε στὴν ἐνεργὸ πολιτική, ἀλλά, ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ  ἡ ὑπερηφάνεια, ἄνθρωπο μὲ πλήρη πάντοτε πολιτικὴ συνείδησι, ὅπως πρέπει νὰ εἶναι κάθε ἐνεργὸς πολίτης, καὶ ταὐτόχρονα καὶ ὑπερκομματικὴ πάντοτε τοποθέτησι.

Μοῦ ζητεῖται τώρα, νὰ προσφέρω τὶς ὑπηρεσίες μου στὸ ὕπατο ἀξίωμα τῆς Πολιτείας. ᾽Αποδέχομαι τὴν ἐξαιρετικὴ τιμή, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῆς λαϊκῆς ἀντιπροσωπείας καὶ τὸν Πρόεδρό της.

Τὴν ἀποδέχομαι, ἔχοντας ἐπίγνωσι τῶν μεγάλων εὐθυνῶν τοῦ λειτουργήματος, ἀλλὰ καὶ ἐν ὄψει τοῦ ὑπερκομματικοῦ χαρακτῆρα αὐτοῦ.

Τὴν ἀποδέχομαι, ἐφ᾽ ὅσον ἔτσι καλοῦμαι, νὰ προσφέρω τὶς ὅποιες δυνάμεις μου ἀπὸ ἄλλη σκοπιά, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου καὶ τῶν θεσμῶν του. Γιὰ τὴν ᾽Ελευθερία, τὴν Δικαιοσύνη καὶ τὴν Δημοκρατία, μὲ μιὰ λέξι, γιὰ ὅλα τὰ στοιχεῖα, ποὺ συνθέτουν τὴν ἀνθρωπιά ».-