γ) ᾽Αντιφώνησις κατὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ἐκλογῆς, 29.3.1985

 

 Τὴν 29ην Μαρτίου 1985 τὸ ἀπόγευμα ὁ ᾽Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Μιχαὴλ Στεφανίδης, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ ᾽Αντιπροέδρου Παναγιώτου Κρητικοῦ καὶ τοῦ βουλευτοῦ Νάτσινα ἐπεσκέφθησαν τὸν ὑπὸ τῆς Βουλῆς ἐκλεγέντα νέον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Χρῆστον Α. Σαρτζετάκην  εἰς τὴν ἐν Χολαργῷ οἰκίαν του καὶ τοῦ ἀνεκοίνωσαν, ὑπὸ συνεχῆ τηλεοπτικὴν κάλυψιν, ἐπισήμως τὴν ἐκλογήν του αὐτήν.

Εἰς τὴν προσφώνησιν τοῦ ᾽Αναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς ὁ νεοεκλεγεὶς Πρόεδρος, ἀποδεχόμενος ἐπισήμως τὴν ἐκλογήν του, ἀπήντησε μὲ τὴν ἀκόλουθον ἀντιφώνησιν :

 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

(Χολαργός, 29.3.1985)

 

« Κύριε ᾽Αναπληρωτὴ Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν ῾Ελλήνων,

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ βαθειὰ συγκίνησι πληροφοροῦμαι ἐπίσημα ἀπὸ Σᾶς τὴν ἀνάδειξί μου στὸ ὕπατο ἀξίωμα τῆς Πολιτείας μὲ τὴν ψῆφο τῆς ἀξιουμένης ἀπὸ τὸ Σύνταγμα πλειονοψηφίας τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ στὴ Βουλή.

Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τοὺς φιλόφρονες λόγους, ποὺ ἡ καλωσύνη Σας καὶ πρὸ παντὸς ἡ ἐπιείκεια πρὸς τὸ πρόσωπό μου ὑπηγόρευσαν.

᾽Αποδεχόμενος τὴν τιμητικὴ ἐκλογή, δὲν ἀποκρύπτω, ὅτι ἡ εὔλογη καὶ κατανοητή, στὶς ἀνθρώπινες διαστάσεις της, χαρά μου ἀνακυκλώνεται ἀπὸ ἰσοσθενῆ λύπη, γιατὶ συγχρόνως ἀναγκάζομαι, νὰ ἐγκαταλείψω ἄλλο ἔξοχο δημόσιο λειτούργημα, τὸ λειτούργημα τοῦ Δικαστοῦ, ποὺ ἡ θητεία καὶ ἡ Πολιτεία μου σ᾽ αὐτὸ ἐπὶ δεκαετίες τώρα ὡδήγησαν στὴν σημερινή μου καθιέρωσι.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπευθυνόμενος, δι᾽ ῾Υμῶν Κύριε Πρόεδρε, πρὸς τὰ μέλη τῆς Βουλῆς τῶν ῾Ελλήνων καί, μέσῳ αὐτῶν, πρὸς ὁλόκληρο τὸν ῾Ελληνικὸν λαόν, ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω, ὅτι ἔχω ἀπόλυτη ἐπίγνωσι καὶ πλήρη συνείδησι τῆς ἀλήθειας, ὅτι ἡ λαϊκὴ συναίνεσι πρὸς τὸ πρόσωπό μου ἑστιάζεται ὑπὸ τὴν αὐτονόητη προσδοκία τῆς ἀσκήσεως καὶ τῶν νέων καθηκόντων μου μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα ἀμεροληψίας καὶ ἀντικειμενικότητος ἔναντι πάντων. Παρέχω λοιπὸν τὴν ἐπίσημη αὐτὴ στιγμὴ κατὰ τὸν πανηγυρικώτερο τρόπο τὴν διαβεβαίωσι, ὅτι στὶς σκέψεις καὶ στὶς ἐνέργειές μου θὰ πρυτανεύῃ πάντοτε τὸ πνεῦμα, ὅτι ἀληθινὰ ὅλοι οἱ ῞Ελληνες, χωρὶς καμμία διάκρισι ἢ ἐξαίρεσι, εἶναι ἴσοι μεταξύ τους.

Δὲν εἶναι μόνον ἡ μέριμνα τῆς παραφυλακῆς τοῦ ὑπερκομματικοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀξιώματος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Εἶναι, καὶ νομίζω ἀκόμη μεγαλύτερη, ἡ ἀνάγκη σ᾽ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ περνάει ἡ Πατρίδα μας, νὰ εἴμαστε ὅλοι, ἀνεξαίρετα ὅλοι, πέρα ἀπὸ τὶς εὐγενικὲς πολιτικὲς διαφορὲς καὶ διαμάχες, ποὺ ἡ ἀληθινὴ Δημοκρατία ἀπὸ αὐτὴ τὴν φύσι της συγχωρεῖ ἢ ἀκόμη καὶ ἐπιβάλλει, ἑνωμένοι. ῾Η Πατρίδα μας εἶναι τόσο μικρή, ὥστε δὲν ἀντέχει στὴν πολυτέλεια νέων ἐθνικῶν διχασμῶν. Πιστεύω, ὅτι ὁλόκληρος ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς ἔχει πεῖρα πικρὴ ἀπὸ τοὺς διχασμοὺς τοῦ παρελθόντος, καὶ μάλιστα τοὺς πρόσφατους.

Αὐτὴ ἄλλωστε λαϊκὴ ὁμοψυχία ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἀναφαίρετη προϋπόθεσι κάθε κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς μας προκοπῆς. Θὰ συντελέσῃ ἀκόμη καὶ στὸ ἐνδυνάμωμα τῆς συμπαραστάσεως καὶ ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας ῾Ελλήνων, ποὺ ἐγκατεσπαρμένοι παντοῦ στὴν Οἰκουμένη - συμβολικὴ ἀντιστοιχία τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος -  ἀγωνίζονται καὶ εὐδοκιμοῦν καὶ μεγαλουργοῦν, μὲ μιὰ λέξι σημειώνουν στὰ ξένα τὸ καλὸ τῆς ῾Ελλάδος μας ὄνομα. ᾽Αλλὰ καὶ στὴν ἀναπτέρωσι τῶν ἐλπίδων ἄλλων ῾Ελλήνων, πού, μνήμονες οἱ ἴδιοι τῶν ἑλληνικῶν τους καταβολῶν, πάσχουν καὶ ὑποφέρουν· καὶ μάλιστα τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων.

῾Η λαϊκὴ ὁμοψυχία, Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται ἀκόμη καὶ γιὰ κάτι οὐσιαστικώτερο. ῞Ολες οἱ κοινωνικὲς ὁμάδες ὑπόκεινται στὸν αἰώνιο νόμο τῆς ἐξελίξεως. Κοινωνίες, ποὺ παραμένουν στάσιμες, ἔχουν μέσα τους τὸ σπέρμα ὄχι ἁπλῶς τῆς παρακμῆς, ἀλλὰ τοῦ ὁριστικοῦ ἀφανισμοῦ. ῎Ετσι σὲ κοινωνίες, ὅπως ἡ ῾Ελληνική, ποὺ ἔχει ἀνυποχώρητη τὴν ζωὴ μέσα της, ὅλες οἱ κοινωνικὲς σχέσεις ὑπόκεινται, δηλαδὴ πρέπει νὰ ὑπόκεινται, σὲ διαρκῆ ἀνακαθορισμό.

῾Ο ἀνακαθορισμὸς ὅμως αὐτός, ποὺ στὴν σημερινὴ ἐποχὴ ἑστιάζεται εἰς τὸ πλάτεμα τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων, ὅρος ἀπαραίτητος γιὰ τὴν βελτίωσι τῆς ζωῆς ὅλων μας, ἠμπορεῖ νὰ ἑδραιωθῇ μόνο μὲ τὴν λαϊκὴ συναίνεσι, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ μὲ τὴν σειρά της νὰ ἐξασφαλισθῇ μόνον ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι, ὅτι στὸ παιχνίδι τῶν πολιτικῶν ἀγώνων θὰ ἀποτελῇ κοινὴ συνείδησι ὅλων ὑπερκομματικὴ τοποθέτησι καὶ συμπεριφορὰ τοῦ πρώτου πολίτου τῆς Χώρας ὡς ρυθμιστοῦ, κατὰ τὸ Σύνταγμα, τοῦ πολιτεύματος. ῞Ωστε κάθε κοινωνικὴ ἀλλαγὴ μόνον στὰ πλαίσια τοῦ Συντάγματος, μὲ εὐλαβικὴ τήρησι τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος καὶ σεβασμὸ τῶν δημοκρατικῶν μας θεσμῶν νὰ συντελῆται.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Αὐτὴ τὴν ὑπόσχεσι καὶ τὴν ἀμετακίνητη ἀπόφασι τῆς παραφυλακῆς τοῦ Συντάγματος, τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος καὶ τῶν δημοκρατικῶν μας θεσμῶν δίνω σήμερα πρὸς ὅλους.

Καὶ πιστεύω, πὼς καὶ ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς χωρὶς ἐξαίρεσι θὰ ἀνταποκριθῇ στὴν κοινὴ ἐπιθυμία : γιὰ τὴν ἑδραίωσι καὶ τὸ πλάτεμα τῆς ᾽Ελευθερίας, τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῆς Δημοκρατίας εἰς αὐτὸν τόν τόπο ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ μεγαλείου, ποὺ λέγεται ῾Ελλάς. ῞Οπου καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς μέγιστες ἀρετὲς τοῦ κοινωνικοῦ βίου γεννήθηκαν καὶ μεγαλούργησαν.