Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

4.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

^*^*^*^

 

(g)

Ἐπισήμανσις  5.4.1994

 

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ  ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑΙ

ΑΙ  ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ  ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

 

^*^*^*^

 

Νέα Πεντέλη, 5η Ἀπριλίου 1994.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον ἐπισήμανσιν :

 

« Ἐπίσημα καὶ ἀνεπίσημα χείλη καὶ κυρίως ὁ τύπος καὶ τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ δίκτυα, ἀναφερόμενα εἰς τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων, ὁμιλοῦν γιὰ «ἀλυτρωτικὲς» διατάξεις τοῦ Συντάγματός του, τὴν ἀπάλειψιν τῶν ὁποίων καὶ ἀξιώνει ἡ Ἑλλάς, ἢ γιὰ  «ἀλυτρωτικὲς» ἐπιδιώξεις του, ἢ «ἀλυτρωτικὲς» προθέσεις του, καὶ τὰ παρόμοια, ἀπὸ τῶν ὁποίων καὶ θὰ πρέπει τὸ κρατίδιον αὐτὸ νὰ παραιτηθῇ.

 

Καὶ οἱ μὲν Σκοπιανοὶ εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἀναπτυσσομένης, διὰ καταφώρου πλαστογραφήσεως τῆς Ἱστορίας, ἐπεκτατικῆς εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος πολιτικῆς των, πολιτικῆς κατευθυνομένης - καὶ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τονίζεται συνεχῶς, διότι ἀποτελεῖ κατάδηλη ἀλήθεια – χωρὶς αἰδὼ ἀπὸ δῆθεν «φίλους» καὶ δῆθεν «συμμάχους» μας, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν παντοιοτρόπως νὰ σκυλεύσουν τὴν Βαλκανικήν, εἶναι νοητόν, νὰ χαρακτηρίζουν, ὡς κοινοὶ ἀπατεῶνες, τοὺς Ἕλληνες Μακεδόνες ὡς «ἀλυτρώτους» «ἀδελφούς» (!) των, καὶ νὰ διαλαμβάνουν εἰς τὸ Σύνταγμά τους τὶς ἐπίμαχες «ἀλυτρωτικἐς», κατὰ τὴν ἰδική τους ἀπατηλὴ καὶ δολία μεθόδευσι, διατάξεις του.

 

Ἐμεῖς ὅμως, πῶς διολισθαίνουμε λεκτικῶς εἰς συγκαταβατικὴν ἀποδοχὴν τῶν σκοπιανῶν ἀπόψεων, ὅταν συνομολογοῦμε τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐναντίον μας ἐπιβουλῆς ὡς «ἀλυτρωτικῆς», δηλαδὴ ὡς ἐὰν οἱ Ἕλληνες Μακεδόνες ὄντως εἶναι «ἀλύτρωτοι» «ἀδελφοὶ» τῶν Σκοπιανῶν ;   Ἐπὶ τέλους ἡ Ἑλλὰς θὰ ἠδύνατο, μὲ βάσιν τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν καὶ τὰ δεδομένα τῆς βαλκανικῆς πραγματικότητος, νὰ ἔχῃ «ἀλυτρωτικὲς» ἐπιδιώξεις ἔναντι τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων πρὸς χάριν τῶν ἐκεῖ διαβιούντων, καὶ δυστυχῶς ἐπὶ δεκαετίες ἐγκαταλελειμμένων ἀπὸ τὴν μητέρα Πατρίδα καὶ τὸ Ἑλλαδικόν της κράτος, περὶ τὰς τετρακοσίας χιλιάδας Ἑλλήνων, ἀληθινῶν Μακεδόνων. Ὄχι ὅμως καὶ τὸ ἀντίθετον.

 

Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νὰ ἐγκαταλειφθῇ ὁ, κατὰ πλάνην καὶ χωρὶς περίσκεψιν, χρησιμοποιούμενος πολλὲς φορὲς ὅρος «ἀλυτρωτικὸς» καὶ νὰ γίνεται, πρὸς δήλωσιν τοῦ πράγματι νοουμένου, λόγος γιὰ «ἐπεκτατικὲς» βλέψεις, «ἐπεκτατικὲς»  προθέσεις, «ἐπεκτατικὲς»  ἐπιδιώξεις εἰς βάρος μας τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων καὶ «ἐπεκτατικὲς» διατάξεις τοῦ Συντάγματός του. Ἔτσι καὶ ἡ στοιχειώδης γλωσσικὴ ἀκρίβεια ἀποκαθίσταται καὶ θὰ προβάλλεται ἐναργέστερον ἡ κακοποιός, ἀντίθετος πρὸς τοὺς κανόνας τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, φύσις τῆς ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας ξένης ἐπιβουλῆς ».-

 

 Ἰδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη

 

 

 

*******