Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

4.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

^*^*^*^

 

(i)

Δἠλωσις 14.4.1999

 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΚΟΠΙΑ»

 

^*^*^*^ 

 

Νέα Πεντέλη, 14η Ἀπριλίου 1999.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

 

« Πρωτοσέλιδον δημοσίευμα φιλοκυβερνητικῆς ἐφημερίδος («ΤΟ ΒΗΜΑ» τῆς 10/11.4.1999) ἀνήγγειλεν, ὅτι, κατὰ τὴν προσεχῆ, τῆς 25ης τρέχοντος μηνὸς Ἀπριλίου, συνάντησιν εἰς τὴν Οὐάσιγκτων τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Σημίτη μὲ τὸν Πρόεδρον τῶν Σκοπίων Κύρο Γκληγκόρωφ, ἡ Ἑλλὰς πρόκειται ἐπισήμως νὰ ἀποδεχθῇ τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας -Σκόπια» γιὰ τὸ τεχνητόν –  δημιούργημα ξένων ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων, ποὺ θέλουν νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν χάριν τῶν ἰδίων των ἐπιδιώξεων ὡς προτεκτορᾶτον καὶ προγεφύρωμά των εἰς τὴν Βαλκανικήν – πολυεθνικὸν καὶ θνησιγενὲς γειτονικόν μας κρατίδιον.

 

Ἔτσι θὰ ὡλοκληρώνετο ἡ «ἐνδιάμεσος» καλουμένη συμφωνία τῆς Νέας Ὑόρκης τῆς 13ης Σεπτεμβρίου 1995 ( «συμφωνία τῶν Ἀμερικανῶν»), αύτὸ τὸ «αἰσχρὸν καὶ ἀνόσιον ἔργον», κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ Πλάτωνος διὰ τὴν Ἀνταλκίδειον εἰρήνην ὴ εἰρήνην τοῦ Βασιλέως (387 π.Χ.), ποὺ ταιριάζει ἀπολύτως καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν. Ἀφοῦ μὲ τὴν κατάπτυστη αὐτὴ συμφωνία ἐσύρθημεν εἰς τὸ ἔσχατον σημεῖον ἐθνικοῦ ἐξευτελισμοῦ - περίπτωσις μοναδικὴ εἰς τὰ παγκόσμια διπλωματικὰ χρονικά – νὰ συμβληθοῦμε χωρὶς χρησιμοποίησιν τοῦ ἐθνικοῦ μας ὀνόματος «Ἑλλάς», καὶ οὐσιαστικῶς ἐμεῖς ἐνομιμοποιήσαμε διεθνῶς τὸ ψευδώνυμον κρατίδιον. Καὶ μάλιστα χωρὶς κανένα ἀπολύτως ἀντάλλαγμα, μὲ μονομερεῖς μόνον ἐκ μέρους μας παραχωρήσεις.

 

Τὸ παραπάνω δημοσίευμα διέψευσεν ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος. Ἡ διάψευσις ἀνεμένετο. Διότι, γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε, ὅπου τῆς γῆς, Ἕλληνα θὰ ἦτο ἀδιανόητον, νὰ περιέλθουν οἱοσδήποτε Πρωθυπουργὸς ἢ οἱαδήποτε Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἰς τέτοιο σημεῖον ἐθνικῆς ἀναξιότητος καὶ ἀχρειότητος, ὥστε, ὅσον ἀνιστόρητοι καὶ ἂν εἶναι, νὰ ἀποκόψουν ἀπὸ τὴν ἐθνικήν, τὴν Ἑλληνικήν μας Ιστορίαν τὸ σημαντικώτερον καὶ ἐνδοξότερον τμῆμα της, αὐτὸ τῆς Ἱστορίας τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν μακραίωνων Ἑλληνιστικῶν χρόνων, ποὺ ἠκολούθησαν. Καὶ νὰ τὸ παραδώσουν σὲ ἀλλοφύλους, ποὺ πρωτοφάνηκαν εἰς τὴν Βαλκανικὴν ἑπτὰ αἰῶνες τοὐλάχιστον μετὰ τὸ τέλος τῆς περιόδου ἐκείνης, κυριολεκτικῶς «Ἕλληνας βαρβάροις ἐκδόντες», κατὰ τὴν Πλατωνικὴν διατύπωσιν.

 

Ἄλλωστε κάτι τέτοιο θὰ ἀντεστρατεύετο καὶ εἰς τὴν καθολικῶς ἐκδηλωθεῖσαν θέλησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν φανερωθεῖσαν μὲ τὴν κατὰ
ἑκατομμύρια συμμετοχήν του εἰς τὰ μεγαλειώδη γιὰ τὴν Μακεδονία μας συλλαλητήρια. Καὶ τὴν ἀντίθεσίν του αὐτὴν καταφανέστατα θὰ ἀνανεώσῃ ὁ φιλόπατρις λαός μας, προσκαλούμενος εἰς δημοψήφισμα περὶ τοῦ θέματος, ὅπως κατὰ τὴν συνταγματικὴν τάξιν ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ.

 

Καὶ φυσικὰ ἐλπίζεται, ὅτι καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας, ἐνώπιον τῶν ἱστορικῶν του εὐθυνῶν, ἀσφαλῶς θὰ ἀπέτρεπε τὴν ἐθνοπροδοτικὴν λύσιν μὲ τὰ εἰς τὴν διάθεσίν του νόμιμα μέσα, ὅπως τῶν ὁμαδικῶν παραιτήσεων (μέτρον, ποὺ ρητῶς προέτεινε πολιτικὸς ἡγέτης κόμματος ἐξουσίας κατὰ τὸ παρελθόν), διὰ νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τέλους, γιὰ τὴν ἴδια του τὴν μοῖρα, ὁ ἴδιος ὁ λαός ».-

 

 Ἰδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη

 

*******