ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ

ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δἠλωσις

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Τέως Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

^*^*^*^

Χθές, 4.11.2004, ἑπομένην ἡμέραν τῆς ἐπανεκλογῆς τοῦ George BUSH εἰς τὴν Προεδρίαν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, ἡ Κυβέρνησίς του ἀνεγνώρισεν ἐπισήμως τὸ θνησιγενὲς κρατίδιον τῶν Σκοπίων ὑπὸ τὸ κλοπιμαῖον του ὄνομα «Μακεδονία».

Καὶ εἶναι θνησιγενὲς τὸ κρατίδιον αὐτό μὲ προδιαγεγραμμένην τὴν μοῖραν του ὡς ἀπολύτως τεχνητὸν κατασκεύασμα, δημιούργημα ἰμπεριαλιστικῶν εἰς τὴν Βαλκανικὴν ἐπιδιώξεων ξένων πρὸς αὐτὴν δυνάμεων. Πλήρη ἔκθεσιν τῆς ἀληθείας αὐτῆς μὲ σύντομον ἱστορικὸν εὑρίσκει ὁ ἀναγνώστης τῶν γραμμῶν αὐτῶν εἰς ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου Κυρίου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη τῆς 11.9.1999 εἰς τὴν «Παμμακεδονικὴν Ἕνωσιν Τορόντο Καναδᾶ», καταχωριζομένην εἰς τὴν παροῦσαν ἱστοσελίδα εἰς τὴν ἀνωτέρω θέσιν [ Μέρος Β΄ Προσανατολισμοί.-1. Ὁ Ἑλληνισμός.- Εἰσαγωγικά.- Ι) Ἡ Ἐθνική μας Ἱστορία.- γ΄) Ἡ Μακεδονία μας] 2. Ὁμιλίαι, ὑπὸ στοιχεῖον b.- Σύγχρονοι δὲ ἐκδηλώσεις τῶν ἀποσυνθετικῶν εἰς τὸ Σκοπιανὸν κρατίδιον τάσεων εἶναι τόσον ἡ στάσις τοῦ κατὰ ποσοστὸν 30 % περίπου ἀλβανοφώνου πληθυσμοῦ του, ἐπιμόνως ἀξιοῦντος τὴν ἀνεξαρτησίαν του, ὅσον καὶ τοῦ VMRO, κόμματος ἐξουσίας, τασσομένου ὑπὲρ τῆς ἐντάξεως τοῦ κρατιδίου εἰς τὴν Βουλγαρίαν. Ἐκ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ πρώτη ἡ Βουλγαρία ἐξεδήλωσε τὴν μεγαλυτέραν ἀπὸ ὅλους τοὺς ξένους χαρὰν καὶ ἱκανοποίησιν μὲ τὴν ἀνωτέρω ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»∙ διότι ἔτσι ἀποχωρίζεται ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν καὶ εὐνοοῦνται αἱ ἐπὶ τῆς τελευταίας αὐτῆς ἐπεκτατικαί της βλέψεις, σύμφωνοι ἄλλωστε καὶ μὲ τὸ ἐπίσημον βουλγαρικὸν δόγμα, τὸ ἐπικυρωθὲν καὶ ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας των τῶν Ἐπιστημῶν, ὅτι ἡ Βουλγαρία συνορεύει γύρωθεν μὲ βουλγαρικὰ ἐδάφη, ὅτι δηλαδὴ καὶ ἡ Μακεδονία μας καὶ ἡ Θράκη εἶναι τοιαῦτα καὶ κατοικοῦνται ἀπὸ βουλγαρικοὺς πληθυσμούς ! Χωρὶς βεβαίως τοιοῦτοι ἰσχυρισμοὶ νὰ ἔχουν σχέσιν μὲ τὴν ἀλήθειαν καί, διὰ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ Σκοπιανὸν κρατίδιον, νὰ σημαίνουν, ὅτι ὄντως αὐτὸ κυριαρχεῖται ἀπὸ βουλγαρικὸν πληθυσμόν. Διότι σύγχρονοι ἐπιστημονικαῖ ἔρευναι, πέρα τῶν μορφολογικῶν χαρακτηριστικῶν, μὲ συνδυασμένην μελέτην τοῦ πολυμορφισμοῦ τῶν ὁμάδων αἵματος καὶ τῶν πρωτονεϊτικῶν καὶ ἐνζυμικῶν παραλλαγῶν καὶ τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ (DNA), ἀπέδειξαν γενετικῶς πρῶτον τὴν ταὐτότητα τῶν Μακεδόνων μὲ τοὺς λοιποὺς Ἕλληνας ( βλέπε σχετικῶς τὴν δίγλωσσον, εἰς ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικήν, μελέτην τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητοῦ τῆς Γενετικῆς Κωνσταντίνου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, «Ἡ γενετικὴ σύσταση τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδας», Θεσσαλονίκη, 1993 )∙ καὶ δεύτερον, ὅτι τὸ 65 % τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου εἶναι Ἕλληνογενεῖς ( βλέπε σχετικῶς τὴν μελέτην τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητοῦ Σταύρου ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ, Μία διαχρονικὴ ἐκτίμηση τοῦ ἑλληνογενοῦς πληθυσμοῦ μὲ βάση τὴν μαθηματικὴ προβολὴ κλπ., Τετράδια Ἐργασίας Παντείου Πανεπιστημίου, 29, - καὶ παρουσίασιν ἐν συνόψει τῆς ἰδίας ἐρευνητικῆς ἐργασίας εἰς Συνέδριον 19-20 Νοεμβρίου 1998 τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Δημογραφικῶν Μελετῶν, εἰς τὰ Πρακτικά του, δημοσιευθέντα ὑπὸ τὸν τίτλον «Πληθυσμὸς καὶ Ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα», Ἀθήνα, 2003, σελ. 65 ἑπ., ἰδίως σελ. 71 ). Ὅλα αὐτὰ καταδεικνύουν πόσον εὔθραυστος εἶναι ἡ ὑπόστασις τοῦ τεχνητοῦ καὶ ἐκ γενετῆς θνησιγενοῦς Σκοπιανοῦ κρατιδίου.

Ἆς σημειωθῇ, ὅτι ἡ ἀνωτέρω εὐθέως ἐχθρικὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἐνέργεια τῶν Η.Π.Α. ἔγινε μετὰ πρόσφατον ὑπογραφὴν στρατιωτικῆς των συμφωνίας μὲ τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων ἐπίσης ὑπὸ τὸ ὄνομα «Μακεδονία».

Εἶναι πρόδηλος ἡ σκοπιμότης διὰ τὰς Η.Π.Α. τοιαύτης ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς ἐν γένει πολιτικῆς των εἰς τὰ Βαλκάνια. Ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιτύχουν πάσῃ θυσίᾳ, - ἀκόμη καὶ μὲ ἀδίστακτον καὶ αὐτόφωρον βιασμὸν ὅλων τῶν δεδομένων, ἱστορικῶν, ἐθνολογικῶν, κλπ., - τὴν δημιουργίαν ἀπολύτως πειθηνίων εἰς τὰς ὀρέξεις καὶ τὰ προστάγματά των κρατικῶν προγεφυρωμάτων εἰς τὴν περιοχήν, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσουν ἐν καιρῷ ἰδίους τοποτηρητὰς ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ προθύμους ὑπηρέτας εἰς τὸ ὑπογάστριον τῆς Ρωσίας ἐν ὄψει τῆς βεβαίας ἀνακάμψεως τῆς τελευταίας ἀπὸ τὴν καταλυθεῖσαν κομμουνιστικὴν λαίλαπα καὶ ἐπανακτήσεως πρωτεύοντος καὶ ὑπ' αὐτῆς ρόλου εἰς τὰ διεθνῆ πράγματα.

ἐπιλεγεὶς χρόνος τῆς ἀνωτέρω ἀναγνωρίσεως ἐκφράζει διπλῆν πολιτικὴν ἀθλιότητα. Ἔγινε τὴν ἑπομένην τῆς Προεδρικῆς ἐκλογῆς, διὰ νὰ μὴ εἰσπράξῃ ὁ ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας ἀσχημονῶν Πρόεδρος τὴν ἀποδοκιμασίαν τῶν ἑκατομμυρίων Ἑλληνοαμερικανῶν ψηφοφόρων καὶ ἀπολέσῃ ἔτσι τὴν ἐπανεκλογήν του. Καὶ συνετελέσθη κατὰ μυκτηρισμὸν καὶ αὐτοῦ τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, συγκεκριμένως ἐνῷ εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει ἑλληνοσκοπιαναὶ συνομιλίαι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ο.Η.Ε. ἀκριβῶς πρὸς ἐξεύρεσιν ἀμοιβαίως ἀποδεκτῆς λύσεως διὰ τὴν ὀνομασίαν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου, τὰς ὁποίας τοιουτοτρόπως καὶ εὐθέως ὑπονομεύει ! Φυσικὰ ἡ περίπτωσις δὲν ἐκπλήσσει. Ἡ διεθνὴς ἀνομία χαρακτηρίζει κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας ὄχι σπανίως τὴν συμπεριφορὰν τῶν Η.Π.Α.

Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἀνωτέρω ἀναγνώρισιν ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α.Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

ΑΙ Η.Π.Α. ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Ἡ ἐπίσημος δήλωσις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, ὅτι ἀναγνωρίζουν τὸ θνησιγενὲς κρατίδιον τῶν Σκοπίων ὑπὸ τὸ κλοπιμαῖον ὄνομα «Μακεδονία», συνιστᾷ εὐθέως ἐχθρικὴν εἰς βάρος τῆς χώρας μας ἐνέργειαν. Διότι πλήττει ἀπροσχηματίστως αὐτὴν τὴν ἐθνικήν μας ἀκεραιότητα μὲ τὴν ἀναγνώρισιν, ὅτι τὸ ὄνομα, ἑπομένως καὶ ἡ Ἱστορία χιλιετηρίδων τῆς Μακεδονίας, ἀνήκουν εἰς ξένους, καὶ μάλιστα Σλάβους ! Ἀναγνώρισις ἀνιστόρητος, ἀφοῦ Σλάβοι ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν Βαλκανικὴν μόλις τὸν 7ον μετὰ Χριστὸν αἰῶνα, ἐνῷ τὸ ἑλληνικὸν φῦλον τῶν Μακεδόνων προϋπῆρξεν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἐπὶ αἰῶνας ἀτελευτήτους ! Ἔτσι ὅμως συνεργοῦν καὶ αἱ Η.Π.Α. εἰς τὴν πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας μὲ τὴν ἀποκοπὴν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικήν μας Ἱστορίαν ὁλοκλήρου τῆς περιόδου τῶν ἀποκαλουμένων εἰς τὴν Ἱστορίαν, - ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἀναμφισβητήτου ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων, - ἑλληνιστικῶν χρόνων, δηλαδὴ μιᾶς πανενδόξου ἐποχῆς ἕξ (6) ὁλοκλήρων αἰώνων, ἀπὸ τοῦ 3ου π.Χ. μέχρι καὶ τοῦ 3ου μ.Χ. αἰῶνος, κατὰ τοὺς ὁποίους καὶ κυρίως ἐπετέλεσεν ὁ Ἑλληνισμός, μὲ τὴν πρωτοπορίαν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν Μακεδόνων του, τὸ πανανθρώπινον, εἰς οἰκουμενικὴν κλίμακα, ἐκπολιτιστικόν του ἔργον, τὴν ἀδιαμφισβήτητον αὐτὴν κρηπῖδα τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ.

Μὲ τὴν ἄφρονα αὐτὴν ἐνέργειάν των αἱ Η.Π.Α. ὄχι μόνον ἀναδεικνύονται εἰς συναυτουργοὺς τῆς κλοπῆς καὶ νοσφίσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας καὶ εἰδεχθοῦς, πρωτοφανοῦς εἰς τὰ παγκόσμια χρονικά, πλαστογραφήσεως τῆς Ἱστορίας. Ἀλλὰ καὶ πτύουν εἰς ὅσα αἱ ἴδιαι μέχρι σχετικῶς προσφάτως ἐπισήμως ὑπεστήριζαν, ὅπως π.χ. μὲ τὴν δήλωσιν τῆς 26ης Δεκεμβρίου 1944 τοῦ τότε Ὑπουργοῦ των τῶν Ἐξωτερικῶν Edward Stettinius, κατὰ τὴν ὁποίαν, κατὰ λέξιν, «ἡ κυβέρνησις τῶν Η.Π.Α. θεωρεῖ, ὅτι συζήτησις περὶ «Μακεδονικοῦ ἔθνους, Μακεδονικῆς πατρίδος καὶ Μακεδονικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως» ἰσοῦται μὲ δημαγωγίαν, ποὺ δὲν ὑποκρύπτει ἐθνικὴν ἢ πολιτικὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ὑποκρύπτει ἐπεκτατικὲς διαθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος».

Ἔτσι ὁ ἐπιχειρούμενος τώρα ἐθνικός μας ἀκρωτηριασμὸς διὰ τῆς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸν πρωτεύοντος συστατικοῦ στοιχείου αὐτοῦ, τῆς Μακεδονίας, προαναγγέλλει ἁπλῶς καὶ τὸν σκοπούμενον ἐδαφικόν μας ἀκρωτηριασμόν διὰ τῆς ἀποσπάσεως τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα !

Καὶ μὲ τὴν ἀνωτέρω ἀναγνώρισιν αἱ Η.Π.Α. θέτουν ἐνσυνειδήτως τὴν θρυαλλίδα διὰ πολεμικὴν ἀνάφλεξιν εἰς τὰ Βαλκάνια Διότι οὐδεὶς Ἕλλην ἀνέχεται περαιτέρω συρρίκνωσιν τοῦ ἐθνικοῦ μας χώρου. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ πρὸ παντός, ὡς πρόμαχοι πάντοτε, κατὰ τὸν ἱστορικὸν Πολύβιον (Ἱστορία Θ΄, 35, 2-3), τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες θὰ ὑπεραμυνθῶμεν σθεναρῶς τοῦ πατρίου ἐδάφους.- 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

Νέα Πεντέλη, 5η Νοεμβρίου 2004