Η  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

3.- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ

 

^*^*^*^

 

(b)

Ἐπιστολὴ 6.12.1993

 

ΤΟΥ  ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

ΚΥΡΙΟΝ  ΑΝΔΡΕΑΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

^*^*^*^

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

 

Νέα Πεντέλη, 6η Δεκεμβρίου 1993.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

 

Τὴν 30ὴν Μαρτίου ἐ. ἔ., σὲ μιὰ κρίσιμη στιγμὴ τῆς πορείας τοῦ λεγομένου «Μακεδονικοῦ», ἀπηύθυνα πρὸς τὸν τότε Πρωθυπουργὸν Κύριον Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην ἐπιστολὴν μὲ τὰς σκέψεις μου ἐπὶ τῆς ἀκολουθητέας, ἐπὶ τοῦ καιρίου αὐτοῦ καὶ ζωτικωτάτου δι’ αὐτὴν τὴν ἐθνικήν μας ἀκεραιότητα προβλήματος, πολιτικῆς.

 

Φωτοαντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς μου αὐτῆς λαμβάνετε ἐσωκλείστως μὲ τὴν βεβαιότητα, ὅτι αἱ διατυπούμεναι εἰς αὐτὴν θέσεις εἶναι καὶ τώρα πλήρως ἀξιοποιήσιμοι. Διότι ἀκόμη τίποτε δὲν ἔχει κριθῆ ὁριστικῶς, ἀλλὰ καὶ τίποτε δὲν χάνεται γιὰ ὅσες ἐθνικὲς κοινότητες δὲν ὁδηγοῦνται ἐθελουσίως στὴν συνθηκολόγησι, τὴν αὐτοταπείνωσι καὶ αὐτοαναίρεσι.

 

Ὡς πρὸς τὸ Κυπριακόν, ἐφ’ ὅσον ὀρθῶς τὸ ἀμυντικόν μας δόγμα περιλαμβάνει καὶ τὸ μαρτυρικὸ νησί, ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος ἀποστολὴ τῆς, αἰτουμένης ἀπὸ Κυπριακῆς πλευρᾶς, ἑλληνικῆς μεραρχίας. Τοῦτο δὲν θὰ ἀποκαταστήσῃ μόνον στοιχειῶδες αἴσθημα ἀσφαλείας τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καθημερινῶς ὑπὸ τὸν ἐφιάλτην ὁλοκληρωτικῆς τουρκικῆς κατακτήσεως, ἀλλὰ καὶ ὑπαγορεύεται ἐκ διεθνοῦς ὑποχρεώσεως τῆς χώρας μας ὡς ἐγγυητρίας δυνάμεως. Διότι καὶ μόνη ἡ παρουσία τουρκικῶν στρατευμάτων στὸ νησί, παρὰ τὶς περὶ ἀπομακρύνσεώς των ἀποφάσεις ἁρμοδίων ὀργάνων τοῦ Ο.Η.Ε., ποὺ παρέμειναν βεβαίως εἰς τὰ χαρτιὰ μόνον, δικαιολογεῖ καὶ ἐπιβάλλει τὰ ἀναγκαῖα πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐγγυητικοῦ μας καθήκοντος μέτρα. Βεβαίως διεκήρυξεν ἡ Ἑλλάς, ὅτι τυχὸν τουρκικὴ προέλασις εἰς Κύπρον θὰ ἀποτελέσῃ casus belli. Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι ἀργά ! Ἡ Κύπρος θὰ ἔχῃ ἤδη καταβροχθισθῆ καὶ ἐκστρατεία ἀπελευθερώσεώς της θὰ εἶναι, ὰν ὄχι ἀδύνατος, κατ’ ἐξοχὴν δυσχερεστάτη. Ἐξ ἄλλου καὶ μόνη ἡ παρουσία τουρκικοῦ στρατοῦ κατοχῆς, ἀνερχομένου, ἂν δὲν ἀπατῶμαι, ἤδη σὲ 40.000, αἰτιολογεῖ ἀπολύτως τήν, αἰτουμένην ἀπὸ Κυπριακῆς πλευρᾶς, ἑπομένως μὴ κατοχικήν, παρουσίαν τῆς, κατὰ πολὺ ἐλάσσονος, μιᾶς ἑλληνικῆς μεραρχίας.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

 

Ἐθεώρησα καθῆκον μου ἐθνικόν, νὰ Σᾶς ἐκθέσω τὰς σκέψεις μου ἐπὶ τῶν δύο μειζόνων ἐθνικῶν μας θεμάτων.

 

Σᾶς εὔχομαι κάθε δύναμι στὴν ἐθνική Σας προσπάθεια.

 

[ὑπογραφὴ] Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

 

Ἐξοχώτατον Κύριον

Ἀνδρέαν Γ. Παπανδρέου,

Πρωθυπουργόν,

Ἀθήνας (Ι.Α.Χ.)

 

 

*******