Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

4.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

^*^*^*^

 

(b)

Δήλωσις  16.6.1992

 

ΕΠΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

ΔΙ' ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΣΚΟΠΙΩΝ.

ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΕΘΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ.

^*^*^

 

Νέα Πεντέλη, 16 Ἰουνίου 1992.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

 

« 1.- Ἡ χθεσινὴ ἀναβολή, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τῆς λήψεως ἀποφάσεως ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ  γιὰ τὴν Ἑλλάδα θέματος τῆς ὀνομασίας τῆς «Δημοκρατίας» τῶν Σκοπίων ὁδηγεῖ κάθε σκεπτόμενον  Ἕλληνα σὲ σκέψεις πικρές.

Διότι ἡ ἐκκρεμότης γιὰ ἕνα θέμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἱ μὲν ἑλληνικὲς θέσεις συμπίπτουν ἀπολύτως πρὸς τὰ ἱστορικὰ δεδομένα τεσσάρων καὶ πλέον χιλιετηρίδων, ἐνῷ κάθε άντίθετη ἢ ἀποκλίνουσα θέσι δικαιώνει μόνον μιὰ πρωτοφανῆ, κατάπτυστη καὶ ἐξώφθαλμη ἱστορικὴ πλαστογραφία (ἐφευρεθεῖσα κατὰ τὸ παρελθὸν γιὰ πολιτικοὺς καθαρῶς καὶ ἐπεκτατικοὺς σκοπούς), μαρτυρεῖ τὴν μέριμνα σκοτεινῶν δυνάμεων, - αὐτῶν ἀκριβῶς, ποὺ στηρίζουν οἰκονομικῶς τὴν γιγαντιαία ἐκστρατεία, ἐπὶ σειρὰ ἤδη δεκαετιῶν, παραπληροφορήσεως τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καὶ βοηθοῦν τὸ πολυεθνικὸ καὶ οἰκονομικῶς ἐξαθλιωμένο «κρατικὸ» μόρφωμα τῶν Σκοπίων, - νὰ πλήξουν καιρίως τὴν Ἑλλάδα. Ἀφοῦ τὸ ὂνομα «Μακεδονία», ποὺ εἶναι μόνον ἑλληνικόν, εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς αὐτόχθονες Μακεδόνες καὶ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμὸ αὐτὴ ἡ ψυχή μας καὶ συγκεφαλαιώνει αὐτὴ τὴν οὐσία τῆς ὑπάρξεώς μας.

Καὶ εἶναι χρήσιμη στὶς ἄνομες αὐτὲς ἐπιδιώξεις ἡ ἐκκρεμότης, γιὰ νὰ ἐμφανίζουν τὴν Ἑλλάδα ὡς διαρκῶς κωλυσιεργοῦσα καὶ νὰ ἐξακολουθήσουν τὶς ἀφόρητες πιέσεις μὲ τὴν ἐνωρχηστρωμένη εἰς βάρος μας ἐκστρατεία παραπληροφορήσεως τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης.

 

2.- Οἱ θέσεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι σαφέστατες καὶ διεκηρύχθησαν ἐπανειλημμένως : μὲ κανένα τρόπο δὲν δεχόμαστε νὰ οἰκειοποιοῦνται ἄλλοι, μὴ Ἕλληνες, τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα «Μακεδονία» ἢ τὰ παρἀγωγά του. Καὶ θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτὲ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ποὺ νὰ διεκδικήσῃ τὸ στίγμα ἀνεξίτηλης ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΟΣ μὲ ὁποιαδήποτε ἀπόκλισι ἀπὸ τὴν γραμμὴ αὐτή, παραχώρησι ἢ συμβιβασμὸ ἐπὶ τοῦ θέματος.

Ἀλλὰ ἐάν, παρὰ ταῦτα, οἱ «ἑταῖροι» καὶ «σύμμαχοί» μας ἀποφασίσουν ἄλλως, τότε δὲν θὰ θίξουν ἁπλῶς συμφέροντα ἑλληνικά : θὰ πλήξουν αὐτὴν τὴν ἐδαφικήν μας ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἐθνικήν μας ὕπαρξιν, ὅπως δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ τὸ πράξῃ, μὲ τέτοιο κυνικὸ καὶ ἀπροσχημάτιστο τρόπο, οὔτε καὶ ὁ χειρότερος ἐχθρός μας.

Ὁπότε βεβαίως καὶ δὲν θὰ μᾶς σώσουν τό, προσκαίρου ἰσχύος, δικαίωμα ἀρνησικυρίας (veto) ἢ τὰ ἄλλα προτεινόμενα μέτρα. Ἀναθεώρησις τῆς ὅλης ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς θὰ εἶναι τότε ἀπὸ τὰ πράγματα ἐπιβεβλημένη. Ἔστω καὶ μὲ ἀποποίησι τῶν, ἀμφιβόλων ἀκόμη, οἰκονομικῶν πλεονεκτημάτων ἀπὸ τὴν ἔνταξί μας σὲ μιὰ Κοινότητα, ποὺ θὰ ἔχῃ πλέον ἐπιδείξει ἀναμφίβολη ἐχθρικὴ στάσι ἐπὶ ζωτικοῦ γιὰ τὴν χώρα μας θέματος. Διότι, ἐπὶ τέλους, ὁ Ἑλληνισμὸς κατὰ τὴν ἱστορική του πορεία 4.000 καὶ πλέον χρόνων οὐδέποτε ἐξηγοράσθη, ποτὲ δὲν ἀντήλλαξε τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐδαφική του ἀκεραιότητα μὲ ὁποιαδήποτε εὐμάρεια, οἰκονομικὴ ἢ ἄλλη.

 

3.- Φοβοῦμαι ἀκόμη, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ, τοῦ πρωταρχικοῦ αὐτοῦ γιὰ ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνισμὸν ζητήματος, ἀκολουθοῦμε κυριολεκτικῶς πορεία ὀλέθρου. Οἱ ἀτέρμονες, ἐπὶ σειρὰν ἤδη ἐτῶν, «διακοινοτικὲς» συνομιλίες τίποτε ἀπολύτως δὲν ἀπέδωσαν. Ἀντιθέτως : α) ἐνομιμοποίησαν μόνον, ἀκόμη μιὰ φορά, διεθνῶς τὴν ἐπιζητουμένη ἀπὸ τοὺς τουρκοκυπρίους ἀνάδειξί τους σὲ ξεχωριστὴ «κοινότητα». Ἐνῷ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια διδάσκει, ὅτι ποτὲ δὲν ὑπῆρχαν στὴν ἑλληνική, καὶ μόνον ἑλληνικὴ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, Κύπρο δύο «κοινότητες»∙ ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν μόνον ἡ συντριπτικὴ πλειονοψηφία Ἑλλήνων, ἀνερχομένη εἰς 82 % τοῦ ὅλου πληθυσμοῦ, καὶ ἡ, συγκριτικῶς, ἀσήμαντη μειονοψηφία τῶν 17 % Τούρκων, οἱ ὁποῖοι, ἂς σημειωθῇ, εἶναι καὶ αὐτοί, οἱ περισσότεροι, ἀπόγονοι βιαίως ἐξισλαμισθέντων, κατὰ τοὺς ζοφεροὺς χρόνους τῆς δουλείας, Ἑλλήνων, σὺν 1 % Μαρωνιτῶν∙ β) προήγαγον τὴν τουρκοκυπριακὴ «κοινότητα» τοῦ 17 % σὲ ἰσότιμον συνομιλητὴν τῶν 82 % Ἑλλήνων∙  γ) ἐμπέδωσαν στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη τὸ ἱστορικὸ ψεῦδος, ὅτι ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ  τοῦ 1974 καὶ ἔκτοτε κατάληψις καὶ κατοχὴ τοῦ 40 % περίπου τοῦ ἐδάφους τῆς Κύπρου ἔγιναν δῆθεν  γιὰ τὴν προστασία τῆς τουρκικῆς μειονότητος∙ δ) ἀπεδιεθνοποίησαν οὐσιαστικῶς τὸ Κυπριακόν, ποὺ ἔπαψε πλέον κοινῶς νὰ θεωρῆται, ὅπως καὶ πράγματι εἶναι, ζήτημα ξένης εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς.

Καὶ ἤδη ὠθεῖται ἡ Ἑλληνοκυπριακὴ πλευρά, ὅπως  καὶ οἱ πρόσφατες ἀπαράδεκτες προτάσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. τὸ ἀποδεικνύουν, σὲ ἐπαίσχυντη συνθηκολόγησι, μὲ τὴν νομιμοποίησι καὶ μὲ ἑλληνικὲς ὑπογραφὲς τῶν ἐγκληματικῶς, ἀπὸ ἀπόψεως Διεθνοῦς Δικαίου, τετελεσμένων. Συνθηκολόγησι, ποὺ θὰ διευκολύνῃ ἐν καιρῷ τὴν κατάληψι ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τοῦ ὑπολοίπου τῆς Κύπρου.

Καὶ ἐνῷ οí Τοῦρκοι κατέκλυσαν μὲ 80.000 περίπου ἐποίκους καὶ μὲ στρατεύματα κατοχῆς τὴν Κύπρο, ἐμεῖς, ἡ «ἐγγυήτρια» τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Κύπρου Ἑλλάς, δὲν ἀξιωθήκαμε, οὔτε κατὰ τὴν εἰσβολή, οὔτε ἐπὶ 18 ἔκτοτε χρόνια, νὰ στείλουμε οὔτε ἕνα στρατιώτη στὸ μαρτυρικὸ νησί, γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὐλάχιστον τοὺς ἐκεῖ ὁμοδόξους καὶ ὁμοεθνεῖς μας τῆς ὑπολοίπου Κύπρου ἀπὸ τὴν ἐλλοχεύουσα τουρκικὴ ἐπιβουλή. Ἀληθινὰ πρωτόγνωρη ἐθνικὴ ἀδιαφορία ...

 

4.- Τὰ δύο ἀμέσου προτεραιότητος ἐθνικά μας ζητήματα, τὸ Κυπριακὸν καὶ τὸ τῆς ὀνομασίας τῆς «Δημοκρατίας» τῶν Σκοπίων, ὁδηγοῦνται σὲ «λύσεις» κατὰ τὴν ἀρχομένη θερινὴ περίοδο τῶν «διακοπῶν». Ἂς ἐλπίσουμε, ὅτι ἡ χρονικὴ αὐτὴ συγκυρία δὲν μαρτυρεῖ πρόθεσι τῶν ἐπιβούλων «νὰ μᾶς πιάσουν στὸν ὕπνο».

Ἡ πανεθνική μας ὁλοκληρωτικὴ ἀφύπνισις καὶ ἠ ἀληθινὴ καὶ ἀδιάλειπτη ἐπαγρύπνησίς μας, μόνον αὐτὲς θὰ ἀποτρέψουν νέα ἐθνική μας πανωλεθρία ».-

 Ἰδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη.

 

 

*******