Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

4.-  ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

^*^*^*^

 

(c)

Δήλωσις  9.11.1992

 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ  ΒΑΡΔΑΡΗ»

ΔΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ.

Η ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗ

 

^*^*^*^

 

Νέα Πεντέλη, 9η Νοεμβρίου 1992.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀπόλουθον δήλωσιν :

 

« Α) Ἀνεγράφη στὸν τύπο, χωρὶς νὰ διαψευσθῇ, ὅτι ὡρισμένοι ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας συγκατανεύουν στὸ νὰ ὀνομασθῇ τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων «Μακεδονικὴ Δημοκρατία τοῦ Βαρδάρη».

 

Ἡ πρότασις αὐτὴ μαρτυρεῖ καὶ ἀσυγχώρητη ἄγνοια, ἀλλὰ καὶ περικλείει ἐθνικῶς ἀπαράδεκτες παραδοχές, ἐπὶ πλέον τοῦ σφετερισμοῦ τοῦ ἑλληνικοὺ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Διότι «Βαρδάρης» εἶναι ἡ χρησιμοποιουμένη ἀπὸ τοὺς Σλάβους ὀνομασία τοῦ, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια καλουμένου, Ἀξιοῦ (ἔτσι μνημονεύεται ἀκόμη καὶ στὸν Ὅμηρο) ποταμοῦ. Ἀλλά, ὡς γνωστόν, ὁ Ἀξιὸς ποταμὸς κατὰ τὸ 1/3 περίπου τοῦ μήκους του διατρέχει ἑλληνικὸν ἔδαφος καὶ ἐκβάλλει στὸν Θερμαϊκὸ κόλπο, δυτικῶς τῆς Θεσσαλονίκης.

 

Ἑπομένως, ἡ προτεινομένη ὀνομασία «Μακεδονικὴ Δημοκρατία τοῦ Βαρδάρη» ἀκρωτηριάζει ἀπὸ μόνη της αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν ἤδη Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Δηλαδή, ἀκριβῶς ὅ,τι ἐπιδιώκουν καὶ οἱ Σκοπιανοί !

 

Πιὸ κραυγαλέα περίπτωσις ἐθνικῆς μειοδοσίας δὲν ἠμπορεῖ νὰ νοηθῇ.

 

Β) Ἀρκετὰ ἐπερίσσευσαν, ἐπὶ δεκαετίες τώρα, οἱ ἐνδοτικότητες στὰ ἐθνικά, τὰ ζωτικά μας, θέματα, οἱ μυκτηρισμοί μας ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ οἱ ἐθνικές μας ταπεινώσεις.

 

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δῆθεν ρεαλιστικῆς μας πολιτικῆς καὶ τῶν δῆθεν μόνων ἐφικτῶν «λύσεων» πικρὰ τὰ γευόμαστε ἤδη σὲ κάθε πεδίο. Παράδειγμα καὶ ἡ ἀτελείωτη Κυπριακὴ τραγῳδία, ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς ἄρχισε μὲ τὴν προδοσία ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἑλλάδα τοῦ θρυλικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς Ε.Ο.Κ.Α. καὶ μὲ τὰ ὅσα ἄνομα, ἀπὸ ἀπόψεως Διεθνοῦς Δικαίου (:ἀποκλεισμός, μὲ τὴν συνυπογραφήν μας, τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἀρχῆς τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν λαῶν, κλπ.) καὶ ἀθέμιτα ἠκολούθησαν, μὲ ἐπιστέγασμα τὸ πραξικόπημα τῆς χούντας.

 

Γ) Τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων εἶναι ἀπὸ κάθε ἄποψι (πληθυσμιακή, φυλετικῆς πανσπερμίας, ἐκτάσεως, ἀναπτύξεως, κλπ.) ἀμελητέον. Ἑπομένως, ἡ ὑποστήριξις ποὺ τυγχάνει στὶς ἄνομες εἰς βάρος μας πρακτικὴ καὶ ἐπιδιώξεις του ἀπὸ ὡρισμένους ἑταίρους καὶ δῆθεν συμμάχους μας, μὲ πρωτοφανῆ μάλιστα κυνισμὸν καὶ εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν ἱστορικῶν, ἐθνολογικῶν καὶ πολιτικῶν δεδομένων, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ μόνον ἀπὸ τὴν ὕπαρξιν ἰδιαιτέρων συμφερόντων, οἰκονομικῶν ἢ ἄλλων.

 

Ἀνάγκη νὰ ἀναβλέψουμε : Πρόκειται στὴν κυριολεξία γιὰ προμελετημένη ἐπιβουλὴ εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς καὶ ἐθνικῆς μας ἀκεραιότητος, γιὰ καταχθόνιον σχέδιον ἐθνικοῦ μας ἀκρωτηριασμοῦ, τὸ ὁποῖον καὶ ὀφείλουμε ἀπεριφράστως νὰ καταγγείλουμε.

 

Καὶ στὴν ἀπροσχημάτιστη αὐτὴ ἐπιβουλὴ νὰ ἀντιτάξουμε αὐτό, ποὺ ὑπαγορεύει ἡ πανένδοξη Ἱστορία μας : ΟΧΙ !  Αὐτὸ ἀκριβῶς, πού, γιὰ τελευταία φορὰ ἀπὸ ἐπίσημα ἑλληνικὰ χείλη, ὑπενθύμισε τὸ 1964 στὸν τότε Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Τζόνσον ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, ὅταν ὡς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἀρνήθηκε, μὲ ἀφορμὴ τὸ Κυπριακόν, νὰ ὑποκύψῃ σὲ ἐπιχειρούμενον ἐκβιασμόν του.

 

Καὶ ἀκόμη : νὰ ἐνδιαφερθοῦμε ἐπὶ τέλους καὶ νὰ μὴ ἐγκαταλείπουμε στὴν τύχη τους τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ἀδελφούς μας (σὲ 400.000 τοὺς ὑπελόγισε σὲ συνέντευξί της ἡ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Κυρία Βιργινία Τσουδεροῦ), δηλαδὴ τοὺς ἀληθινοὺς Μακεδόνες, ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν καὶ νὰ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στοὺς Σλάβους σφετεριστὲς τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόματος στὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων. Καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους παραδόξως δὲν ὑψώνεται καμμιὰ φωνὴ στὴν ὑπνώττουσα χώρα μας ...

 

Τέλος, ἂς μὴ λησμονῆται, ὅτι ἡ ἀπὸ τὶς περιστάσεις ὄντως ἐπιβαλλομένη πανεθνική μας ἑνότης καὶ ὁμοφροσύνη προϋποθέτει πρὸ παντὸς ΟΧΙ σὲ κάθε μορφῆς ἐνδοτικότητα καὶ ἐθνικὴ μειοδοσία ».-

 

Ἡ Ἰδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη

 

*******