Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

4.-  ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ^*^*^*^

(d)
Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993

 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΙΤΤΕΡΡΑΝ

ΠΕΡῚ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ  ΣΚΟΠΙΩΝ.

ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ  ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ

^*^*^*^

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, μετὰ τὴν τελετὴν τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς Πειραιᾶ, κατὰ τὴν ὁποίαν καὶ παρέστη, ἐρωτώμενος ἀπὸ παρόντα ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα, προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

Δημοσιογράφος : Κύριε Πρόεδρε, θὰ μᾶς κάνετε μιὰ δήλωσι γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα ;

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης :  Εὐχαρίστως.

Δημοσιογρ. : Πῶς βλέπετε νὰ ἐξελίσσεται τὸ θέμα τῶν Σκοπίων ;

Χ.Α.Σ. : Ἡ πορεία τῆς Πατρίδος μας εἶναι πολὺ δύσκολη, τὴν βλέπω πάρα πολὺ δύσκολη. Δὲν σᾶς ἀποκρύπτω, ὅτι μὲ ξενίζει αὐτὴ ἡ πρότασις τοῦ Γάλλου Προέδρου Κυρίου Φρανσουὰ Μιττερρὰν γιὰ διεθνῆ διαιτησία. Διότι ἡ διαιτησία προϋποθέτει πάντοτε, ὅτι ἕνα θέμα εἶναι ἀμφιβαλλόμενο μὲ τὴν ἔννοια, ὅτι καὶ τὰ δύο μέρη, αὐτὰ ποὺ ἐρίζουν γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἔχουν ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες εἶναι δυνατὸν ἐλλόγως νὰ ὑποστηριχθοῦν,- ἐπαναλαμβάνω, ἐλλόγως νὰ ὑποστηριχθοῦν.  Ἔτσι καὶ τὰ δύο μέρη, τὰ ἐρίζοντα, αὐτὰ ποὺ μαλλώνουν γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἀναλαμβάνουν μὲ τὴν διαιτησία τὴν ὑποχρέωσι, ὑποβαλλόμενα δηλαδὴ στὴν διαιτησία προκαταβολικῶς δεσμεύονται, νὰ σεβασθοῦν τὴν ἀπόφασι, τὴν ὁποία θὰ λάβουν οἱ διαιτηταί, ἀποδεχόμενοι αὐτήν, ὅποια κι’ ἂν εἶναι. Πιστεύω ἀκραδάντως, ὅτι στὴν περίπτωσι τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν Σκαπίων δὲν συντρέχει ἡ προϋπόθεσις αὐτὴ γιὰ τὴν διενέργεια διαιτησίας. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἄποψις, ἡ ὁποία ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, δηλαδὴ αὐτὴ τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, εἶναι παντελῶς παράλογος, δὲν εἶναι ἔλλογος ἄποψις. Εἶναι παράλογος ἱστορικῶς : εἶναι ἀστεῖο νὰ σκεπτόμαστε, ὅτι οἱ Σλάβοι, οἱ ὁποῖοι ἐνέσκηψαν εἰς τὴν Βαλκανικὴν μόλις τὸν 7ον μ.Χ. αἰῶνα, δικαιοῦνται νὰ οἰκειοποιοῦνται τὸ ὄνομα καὶ τὸν πολιτισμὸν αὐτῶν ποὺ προϋπῆρξαν, καὶ μάλιστα κατὰ χιλιετηρίδες, τῶν γηγενῶν Μακεδόνων.- Εἶναι παράλογος γεωγραφικῶς : διότι τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων μόνον κατὰ τὸ ἕνα τρίτο περίπου τοῦ ἐδάφους του ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔδαφος τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας. Ἐνῷ τὸ ὑπόλοιπο, τὰ ἄλλα δύο τρίτα περίπου, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἔδαφος τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἱστορικὴ Μακεδονία κατὰ τὸ μεῖζον τμῆμα της, δηλαδὴ κατὰ 60 % καὶ πλέον, ἀνήκει εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ κατὰ ἕνα μικρὸ μέρος εἰς τὴν Βουλγαρία.- Εἶναι ἀκόμη παράλογος καὶ φυλετικῶς : 20 % περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, μὴ τὸ ξεχνᾶμε,- διότι δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα τὸ ξεχνᾶμε,- εἶναι Ἕλληνες, καὶ σήμερα ἀκόμη ἔχουν συνείδησιν ἑλληνικήν, καὶ τὸ διεδήλωσαν ἄλλωστε καὶ σὲ μιὰ δημοσκόπησι, ποὺ ἔγινε προσφάτως∙ τὰ δὲ 40 % φέρονται, ὅτι εἶναι Ἀλβανοί, μὲ ἀλβανικὴν συνείδησιν. Ἑπομένως, τὶ ἀπομένουν ; Ἀπομένουν τὰ ὑπόλοιπα 40 % εἰς τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων γιὰ τὴν λεγομένη, τὴν ψευδώνυμη, «Μακεδονικὴ ἐθνότητα».- Εἶναι, τέλος, καὶ πολιτιστικῶς ἀπαράδεκτος : διότι ὅλα τὰ μνημεῖα, καὶ οἱ λίθοι καὶ οἱ πέτρες, τὰ πάντα φθέγγονται, ὅτι εἶναι ἑλληνικὰ εἰς τὸν χῶρον ἐκεῖνον.

Λοιπόν, διανοοῦμαι, πῶς εἶναι δυνατόν, νὰ βρεθῇ ποτὲ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ἡ ὁποία νὰ ἀποδεχθῇ περίπτωσιν διαιτησίας, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν αὐτὸ θὰ ἐσήμαινεν – θὰ προϋπέθετε -, ὅτι ἀποδεχόμαστε τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀπόψεων τῶν Σκοπίων, δηλαδὴ τῆς ἐθνικῶς ἀπαραδέκτου ὀνομασίας των ὡς Μακεδονίας ;

Ἡ λύσις εἶναι - νομίζω, ὅτι ἡ ἐθνικὴ φρόνησις ἐπιβάλλει - ἕνα καὶ μόνον πρᾶγμα : νὰ διαδηλώσουμε πρὸς ὅλους, ἅπαξ διὰ παντός, ὅτι γιὰ μᾶς, γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ προκείμενον θέμα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον. Οὔτε διαιτησία, οὔτε τίποτε ἄλλο.

Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε, ὅτι τὸ κῦρος τῶν διαιτητῶν ἠμπορεῖ νὰ ἀποτελῇ ἐγγύησι. Νὰ μὴ γελιόμαστε ! Εἴδαμε καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ἐπιτροπῆς Μπαντετέρ, - τὰ θυμᾶστε, ὑποθέτω – μὲ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀξιοθρηνήτως ἐκπληκτικά... Ἄλλωστε, οἱ ἐπηρεασμοὶ τῶν διαιτητῶν εἶναι ἀντικειμενικῶς μὴ ἐξελέγξιμοι ...

Λοιπόν, ἐν συμπεράσματι, φρονῶ, ὅτι αὐτὴ ἡ περὶ διαιτησίας πρότασις θὰ πρέπει αὐθωρεί, νὰ θεωρηθῇ ὡς τελείως ἀπαράδεκτη.

Δημοσιογρ. :  Εἶσθε ἀνήσυχος γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸν βαλκανικὸ χῶρο καὶ κυρίως στὰ βόρεια σύνορά μας ;

Χ.Α.Σ. :  Κυττᾶξτε, οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἦσαν προβλεπτὲς γιὰ ὅσους ξέρουν τὴν Ἱστορία, γιὰ ὅσους ἠσχολήθησαν λιγάκι μὲ τὰ θέματα ἦσαν προβλεπτές. Ὁλόκληρος ὁ χάρτης στὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς Βαλκανικῆς ἔχει σχηματισθῆ κατὰ τέτοιον τρόπον στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνος μας, ὥστε πραγματικὰ νὰ ἐγκυμονῇ ἀπὸ μόνος του κινδύνους. Μὴ ξεχνᾶτε, γιὰ παράδειγμα, τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας, Ἡ Μακεδονία, ἡ ἱστορικῶς,. φυλετικῶς, γεωγραφικῶς καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη ἄποψι ἑλληνική, μοιράστηκε στὰ τρία κράτη (Ἑλλάδα, Νοτιοσλαβία, Βουλγαρία). Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναφέρω τίποτε ἄλλο. Ἐὰν ὅμως ἀρχικῶς, ἐξ ὑπαρχῆς, γινόταν ἡ σωστὴ κατανομή, ἡ σωστὴ γεωγραφικὴ κατανομή, οὔτε θὰ ὑπῆρχαν ἔριδες στὴν Βαλκανική, οὔτε ἄλλες ἀναστατώσεις. Ἡ ἀθλία πολιτικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» τῶν ξένων ἰσχυρῶν εὐδοκίμησε πάρα πολὺ εἰς τὴν Βαλκανικήν.

Οἱ λαοὶ τῆς Βαλκανικῆς δὲν ἔχουν τίποτε νὰ μοιράσουν μεταξύ τους. Εἶναι στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο καὶ θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ζήσουν καὶ νὰ βαδίσουν μονιασμένοι.

Ἀλλά, γιὰ νὰ μὴ πηγαίνουμε εἰς τοὺς λαούς, εἰς τὸν πληθυντικόν, ἂς ἔλθουμε στὰ ἰδικά μας : πρέπει ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ εἴμαστε μονιασμένοι καὶ πάντοτε ἑνωμένοι. Νὰ ἀφίσουμε τὶς φιλονεικίες μας, ὅποιες καὶ ἐὰν εἶναι, πρὸ παντὸς τὶς ἀθέμιτες, διότι ὑπάρχουν καὶ θεμιτὲς φιλονεικίες. Ἀλλὰ καὶ τὶς θεμιτὲς φιλονεικίες ἡ ἐθνικὴ φρόνησις ἐπιβάλλει νὰ τὶς ἀφίσουμε κατὰ μέρος, γιὰ νὰ προχωροῦμε μπροστά, ὅλοι μας ἑνωμένοι. Διότι δυστυχῶς μείναμε, οἱ Ἕλληνες, πάρα πάρα πολὺ λίγοι ...

Δημοσιογρ. : Αὐτὸ περιλαμβάνει καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία προφανῶς ...

Χ.Α.Σ. : Κυττᾶξτε, μὴ ἐξειδικεύετε ! Αὐτὸ περιλαμβάνει ὅλους τοὺς Ἕλληνας.

Δημοσιογρ. : Εὐχαριστοῦμε πολύ.

Χ.Α.Σ. :  Κι’ ἐγὼ σᾶς εὐχαριστῶ.-

*******