Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

 

4.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

^*^*^*^

 

(e)

Δήλωσις 10.6.1993

 

ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

 

^*^*^*^

 

Νέα Πεντέλη, 10η Ἰουνίου 1993.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

 

« Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρησις, ἰδίως ὅταν ἐπικεντρώνεται σὲ καίριον ἐθνικὸν θέμα, ὅπως συμβαίνει σήμερα μὲ τὸν ἐπίσημον χειρισμὸν τοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν εὔλογη λόγῳ ἀντικειμένου ὀξύτητά της, ὁδηγεῖ ἀναποτρέπτως σὲ ἐθνικὸν διχασμόν.  Αὐτὸ τοὐλάχιστον διδάσκει ἡ Ἱστορία μας. Ἐκτὸς βεβαίως τοῦ ὅτι ὀξυτάτη ἀντιπαράθεσις τῶν κομμάτων στὸ ἐσωτερικὸ ἀντικειμενικῶς : ἀφ’ ἑνὸς ἀποδυναμώνει τὴν θέσιν τῆς Κυβερνήσεως, ὅταν μάλιστα αὐτὴ στηρίζεται σὲ ὁριακὴ πλειονοψηφία, ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου κατὰ τὸν χειρισμὸν τοῦ ἐθνικοῦ θέματος∙ καὶ ἀφ’ ἑτέρου συγχρόνως ὑποσκάπτει καὶ τὴν διεθνῆ ἀξιοπιστίαν τῆς χώρας, ὅταν εὐλόγως ἐξαγγέλλεται ἐπισήμως ἀπὸ τὸ διεκδικοῦν τὴν ἐξουσίαν κόμμα τῆς (ἀξιωματικῆς) ἀντιπολιτεύσεως σήμερα, ὅτι δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ἀναγνωρίσῃ ὡς Κυβέρνησις τὶς τυχὸν διεθνεῖς δεσμεύσεις τῆς χώρας ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ θέματος ἀπὸ τὴν σημερινὴν Κυβέρνησιν.

 

Πρὸς ἀποφυγὴν ἀκριβῶς ἐθνοκτόνου νέου διχασμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν, ὡς ἀνωτέρω, δυσμενῶν γιὰ τὴν χώρα παρενεργειῶν, ἡ προσφυγὴ στὴν λαϊκὴν ἐτυμηγορίαν ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴν ἀπομένουσαν διέξοδον. Διότι, ἐπὶ τέλους, δὲν πρέπει νὰ λησμονῆται, ὅτι ὅλες οἱ Κυβερνήσεις στηρίζονται σἒ περιστασιακὲς πλειονοψηφίες καὶ ἔτσι καμμία Κυβέρνησις δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δεσμεύσῃ τὸ Ἔθνος ἐπὶ ζωτικοῦ ἐθνικοῦ θέματος. Ὅταν, μάλιστα, ὅπως συμβαίνει σήμερα, ὁ Ἑλληνισμὸς δέχεται ὁλομέτωπη ἐπίθεσι ἀπὸ τὸν ἐπίβουλον ἀνθελληνικὸν σχεδιασμόν, μὲ πρωτεργάτες, δυστυχῶς, «φίλους» καὶ «συμμάχους» μας, καὶ πιέζεται μὲ πρωτοφανῆ κυνισμόν, νὰ ἀπαρνηθῇ αὐτὴν τὴν Ἱστορίαν του, τὸ πολυτιμώτερον μέρος τοῦ ἐθνικοῦ του παρελθόντος, αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῆς ἐθνικῆς του ψυχῆς.

 

Καὶ ἐπειδὴ ὁ χρόνος διενεργείας γενικῶν ἐκλογῶν εἶναι ἀκόμη μακρυά, ἡ δὲ Κυβέρνησις φαίνεται ἀπολαμβάνουσα τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς Βουλῆς, μόνη ἀπομένουσα συνταγματικῶς λύσις εἶναι ἡ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος κατὰ τὸ ἄρθρον 44 παράγρ. 2 ἐδ. α΄ τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὸ «κρίσιμον ἐθνικὸν θέμα», ποὺ ἀναμφισβητήτως ἀποτελεῖ ἡ ἐμμονὴ τῶν Σκοπίων στὴν οἰκειοποίησιν τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Καὶ μὲ μοναδικὸν ἐρώτημα, ἐὰν δέχεται ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἢ ὄχι τὴν χρησιμοποίησιν ἀπὸ τὸν βόρειον γείτονά του τοῦ, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια μόνον ἑλληνικοῦ, ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἢ παραγώγων του.

 

Ἡ Κυβέρνησις, ἡ ὁποία καὶ μόνον δικαιοῦται, κατὰ τὸ Σύνταγμα, νὰ ἀναλάβῃ τὴν σχετικὴν πρωτοβουλίαν, δὲν θὰ πρέπει νὰ διστάσῃ. Ἀντιθέτως, θὰ ἐνδυναμωθῇ κατὰ τοὺς χειρισμούς της ἔναντι τῶν ἐπιβούλων ξένων μὲ τὴν καθολικὴν ἄρνησιν τοῦ Ἑλληνικοὺ λαοῦ νὰ δεχθῇ οὐσιαστικῶς τὸν ἐθνικόν του ἀφανισμόν, ἄρνησιν ποὺ ἀναμφισβητήτως θὰ προκύψῃ ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα, ὅπως ἄλλωστε ἔχει ἤδη καταδειχθῆ μὲ τὶς γνωστὲς μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του.

 

Εἰς τὸν δῆθεν προβληματισμόν, πῶς εἶναι δυνατὸν σήμερα νὰ ἀναγκάσουμε τοὺς Σκοπιανούς, νὰ ἐγκαταλείψουν ὄνομα, ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐπὶ πενῆντα ἤδη χρόνια, ἡ ἀπάντησις εἶναι μία : Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης, ποὺ ἐπὶ τέσσερεις χιλιάδες χρόνια γνωρίζουμε, ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μόνον καὶ ἀποκλειστικῶς ἑλληνική, νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὴν ἀλήθεια αὐτὴ χιλιετηρίδων ; Διότι, κατὰ ποῖαν λογικὴν 4.000 χρόνια ἀληθινῆς Ἱστορίας ἠμποροῦν νὰ ἀναιρεθοῦν ἀπὸ 50 μόλις χρόνια ψεύδους καὶ ἀπάτης, σταλινικῆς μάλιστα ἐμπνεύσεως καὶ πρακτικῆς ;

 

Καὶ πρὸς χάριν τίνων ; ».-

 

 Ἰδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη

 

 

*******