Ο  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ

7. ΕΘΝΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΙ 

^*^*^*^

Νέα Πεντέλη, 10η Ὀκτωβρίου 2005.

 Ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,

Ἐθν. Μακαρίου καὶ Δημ. Φαληρέως 2

Τηλεομοιότυπον 210 480 80 55

185 47 Νέον Φάληρον.

ΕΘΝΙΚΩΣ  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΙ 

Κύριε Διευθυντά,

Εἰς τὸ προχθεσινὸν (8.10.2005) φύλλον τῆς Καθημερινῆς, σελ. 12, δημοσιεύεται ἐπιστολὴ τοῦ ἀναγνώστου σας Βασιλείου Μιχαήλ, ζητοῦντος τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ ὀνόματος «Τσερίτσανα» εἰς τό, κείμενον ΝΔ τῶν Ἰωαννίνων καὶ μετονομασθὲν ἀπὸ πεντηκονταετίας καὶ πλέον εἰς «Πλατάνια», ὀρεινὸν χωρίον τῆς καταγωγῆς του. Ἱστορεῖ δέ, ὅτι σχετικὸν Προεδρικὸν Διάταγμα, ἱκανοποιοῦν τὸ περὶ ἐπαναφορᾶς τοῦ παλαιοῦ ὀνόματος αἴτημα τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου, ἠρνήθην «στὴ δεκαετία τοῦ ‘80» ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νὰ ὑπογράψω, μὲ τὸν «γνωστὸν ἐτσιθελισμόν» μου, ὄχι μόνον ἐπιστρέψας ἀνυπόγραφον τὸ διάταγμα, ἀλλὰ καὶ «σημειώνοντας «βαριὰ» λόγια γιὰ τὸν [ἀποστείλαντα τοῦτο] Ὑφυπουργό!», ἔκτοτε δὲ ὁ σχετικὸς φάκελος «ἐξαφανίσθηκε ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ Ὑφυπουργοῦ !».

 Ἀντιπαρέρχομαι τὴν περὶ «ἐτσιθελισμοῦ» μου ἀνοησίαν τοῦ ἐπιστολογράφου σας. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μόνον ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἁρμοδιοτήτων του ἐνεργεῖ, ἑπομένως οὐδέποτε «ἐτσιθελικῶς»∙ ἄλλως παραβιάζει τὸ πολίτευμα, προσωπικῶς δὲ οὐδέποτε τὸ παρεβίασα, οὔτε κατηγορήθην ἀπὸ κανένα δι’ οἱανδήποτε παράβασιν τῶν καθηκόντων μου. Μερικὰ διατάγματα ἐπέστρεψα ὄντως ἀνυπόγραφα, κυρίως διὰ λόγους ἀντισυνταγματικοὺς ἢ ἐλλείψεως νομιμότητος, ἐνημερώνων πάντοτε προφορικῶς τοὺς ἁρμοδίους, συνήθως τὸν νομικὸν σύμβουλον τοῦ Πρωθυπουργοῦ Καθηγητὴν Κύριον Γεώργιον Κασιμάτην. Οὐδέποτε ὅμως συνώδευσα τὴν ἐπιστροφὴν μὲ οἱανδήποτε σημείωσιν, οὔτε μὲ «βαριὰ», οὔτε μὲ «ἐλαφρὰ» λόγια ! Ὁ περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐπιστολογράφου σας εἶναι ἀποκύημα φαντασίας.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας : Ὄντως δὲν ὑπέγραψα διάταγμα μετονομασίας εἰς «Τσαρίτσαινα», χωρίου ὅμως πλησίον τῆς Ἐλασσόνος. Καὶ ἠρνήθην τὴν ὑπογραφήν, διότι μὲ αὐτὴν θὰ ἐπανεφέρετο εἰς ἀμιγῶς ἑλληνικὸν χωρίον σλαβικὸν τοπωνύμιον τοῦ παρελθόντος, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν βουλγαρικὴν σημαίνει «βασιλικὴ ἢ βασιλέων πόλις» (βλέπε Μεγάλην Ἑλληνικὴν Ἐγκυκλοπαίδειαν [Δρανδάκη], τόμος 23ος, σελ.414, λῆμμα «Τσαρίτσαινη ἢ Τσαριτσάνη καὶ Τσαρίτσαινα»)καὶ τὸ ζήτημα ἔληξε,  χωρὶς νὰ ἐπανέλθῃ ποτὲ τὸ Υπουργεῖον. Δὲν ἐνθυμοῦμαι, ἐὰν τὸ αὐτὸ συνέβη μὲ τὸ χωρίον τοῦ ἐπιστολογράφου σας. Ἴσως τὸ Ὑπουργεῖον νὰ μὴ προώθησε τὴν μετονομασίαν του, ἐφ’ ὅσον συνέτρεχεν ὁ αὐτὸς λόγος. Καὶ τὰ περὶ ... «ἐξαφανίσεως» ἔκτοτε τοῦ φακέλου νὰ εἶναι ἁπλῶς μυθιστορηματικά !  Ἄλλωστε πρὸς τὶ  ἡ ἐξαφάνισις ;

Πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ ὅλους κατανοητόν, ἰδίως ἀπὸ ἀπαιδεύτους κατοίκους ἢ ἀφελεῖς καὶ ἀνιστορήτους τοπικοὺς ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἀθῳότητά των παγιδεύονται ἀπὸ ξένους πράκτορες καὶ προπαγάνδες, ποὺ περισσεύουν εἰς τὴν χώραν μας, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γῆ πρέπει νὰ φέρῃ ὀνόματα μόνον Ἑλληνικά. Εἶναι ἐθνικῶς ἀπαράδεκτος ἡ μετονομασία τοπωνυμίων τῆς Πατρίδος μας, διότι ἔτυχε κατὰ τὸ παρελθὸν μὲ τὰς περιπετείας τοῦ Ἔθνους μας νὰ λάβουν ξενικά, εἰς τὴν γλῶσσαν ἐπιδρομέων καὶ προσκαίρων κατακτητῶν, ὅπως ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ὀνόματα. Ὁ ἀπὸ τὰ βάθη ἀπροσμετρήτων αἰώνων ἑλληνικὸς χῶρος δὲν ἐπιτρέπεται, τοὐλάχιστον ὅσος ἀπέμεινεν ἑλληνικός, νὰ μετονομάζεται ξενικῶς, διαιωνίζων ἔτσι  πολιτιστικῶς τὴν ξένην, πρόσκαιρον, δουλείαν. Αὐτὸ ὑπαγορεύει στοιχειῶδες ἐθνικὸν καθῆκον εἰς ὅλους μας, ὅσους Ἕλληνας....

 

Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν,

 Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

 

ΣΗΜ.- Ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολή, ἐξαποσταλεῖσα τὴν 10.10.2005,  ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ φύλλον τῆς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ τῆς Πέμπτης 13ης Ὀκτωβρίου 2005, σελ. 12, ἀκεραία πλὴν, ὅπως ὅλα τὰ κείμενα τῆ;ς ἐφημερίδος, εἰς τὸ μονοτονικὸν σύστημα γραφῆς.-