Ο  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ

 

6. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

(Ἐπιστολὴ 14.7.2003 πρὸς Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος)

 

^*^*^*^

 

Νέα Πεντέλη, 14η Ἰουλίου 2003.

Μακαριώτατε,

 

Μετ’ ἐκπλήξεως, ἀλλὰ καὶ εὐλόγου θλίψεως πολλῆς, παρετήρησα, ὅτι, δυστυχῶς, καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ τοῦ ἀνωτάτου ὀργάνου της, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διωλίσθησεν εἰς οὐσιαστικὴν ἀποδοχὴν τῆς ἀπαραδέκτου, καθ' ὃ ἐθνοπροδοτικῆς, προτάσεως, ὅπως καὶ ἡ ἀγγλικὴ υἱοθετηθῇ ὡς δευτέρα ἐπίσημος γλῶσσα μας, παραλλήλως πρὸς τὴν ἑλληνικήν !

 Ἀφοῦ δὲν δύναται νὰ τύχῃ ἄλλης ἐξηγήσεως τὸ γεγονός, ὅτι αἱ προσκλήσεις της διὰ τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς 29ης Ἰουνίου εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον διετυπώθησαν καθ' ὅλα εἰς ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικὴν γλῶσσαν ! Καὶ δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ φαντασθῶ καμμίαν διὰ τὸ γεγονὸς δικαιολογίαν, ἀφοῦ ξένοι μὲν ἀγνοοῦντες τὴν ἑλληνικὴν δὲν ἐπρόκειτο φυσικὰ νὰ παρακολουθήσουν τὸν εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἑσπερινόν, ἡ ἐνημέρωσις δὲ ἐν προκειμένῳ τῶν ἀσφαλῶς ἐλαχίστων ἐπισήμων ἐξ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι τυχὸν θὰ ἔπρεπε, διὰ λόγους πρωτοκόλλου, νὰ λάβουν γνῶσιν τοῦ πράγματος, θὰ ἠδύνατο κάλλιστα νὰ γίνῃ, ὅπως τὸ πρωτόκολλον προκειμένου περὶ ἐπισήμων ἐπιβάλλει, διὰ συναποστολῆς, μετὰ τῆς ἐντύπου, τῆς δι’ ὅλους, εἰς τὴν ἑλληνικὴν προσκλήσεως, συνοδευτικοῦ ἐγγράφου, ὡς πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν ἀγγλικήν.

Δὲν παραλείπω ἀκόμη νὰ σημειώσω, ὅτι τὸ προκείμενον ὀλίσθημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἰδιαιτέρως ἐξένισε καὶ ὅσους θετικῶς ἐκφράζονται διὰ τὸν τακτικὸν καὶ σθεναρὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ λόγον τοῦ προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας μας, διαλογιζομένους μήπως συνιστᾷ ἔμμεσον, ἐν τοῖς πράγμασι, ὑπόσκαψιν τῶν λεγομένων του.

 

Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν,

...Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

Κύριον Κον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ,

Ἁγίας Φιλοθέης 7,

152 37 ΦΙΛΟΘΕΗΝ.