ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

·            Κρίσις Αμαλίας Φλέμιγκ

 

Απὸ τὸ  βιβλίο της : Ἀμαλίας Φλέμιγκ, Προσωπικὴ κατάθεσι,

 μετάφρασις (ἀπὸ τὸ ἀγγλικό) Νίκου Φωκᾶ, 1995, σελ. 55-56.

 

           « Σὲ ἡλικία τριάντα τριῶν ἐτῶν εἶχε ἀνατεθῆ στὸν Σαρτζετάκη ἡ διερεύνησι τοῦ θανάτου τοῦ βουλευτοῦ τῆς ἀριστερᾶς Γρηγορίου Λαμπράκη στὴν Θεσσαλονίκη. Παρ᾽ ὅλες τὶς πιέσεις ἀπὸ τὸν Κόλλια, Εἰσαγγελέα τοῦ ᾽Ανωτάτου Δικαστηρίου (ποὺ ἐπρόκειτο νὰ εἶναι ἀργότερα ὁ πρῶτος Πρωθυπουργὸς τῆς χούντας), ὁ Σαρτζετάκης ἀπέδειξε, πὼς ὁ θάνατος τοῦ Λαμπράκη ἦταν φόνος. Κατώρθωσε νὰ βρῇ τὴν ἀλήθεια παρὰ τὶς δυσκολίες, τὸν ἀπίστευτο λαβύρινθο, ποὺ σημαίνοντες παράγοντες εἶχαν δημιουργήσει γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθεσι αὐτή. Κατώρθωσε νὰ ἀποδείξει τὴν ἐνοχὴ ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν τῆς Χωροφυλακῆς καὶ τόλμησε νὰ διατάξῃ τὴν σύλληψί τους μὲ τὴν κατηγορία, ὅτι εἶχαν ὑποκινήσει τὸν φόνο καὶ ὅτι προσπάθησαν νὰ τὸν συγκαλύψουν ».