Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

***

Ἡ ἀπήχησις τοῦ ἐθνικοῦ πολιτικοῦ λόγου τοῦ Χρήστου Α. Σαρτζετάκη ὑπῆρξε καὶ εἶναι πάντοτε εὐρυτάτη. Καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Προεδρίας του (1985-1990), ὅπως ἐφανέρωναν αἱ τότε δημοσκοπήσεις, μὲ τὰ ὑψηλότατα ποσοστὰ δημοτικότητός του, καὶ ἐν συνεχείᾳ μέχρι σήμερον, ὅπως αὐτὴ καταγράφεται εἰς σωρείαν δημοσιευμάτων, ἀλλὰ καὶ προσωπικῶν, δι’ ἐπιστολῶν καὶ ἄλλως, μηνυμάτων. Καὶ μάλιστα εἰς ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνισμόν, δηλαδὴ ὄχι μόνον ἐντὸς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ὁμοεθνεῖς μας, τὴν ἀδιατίμητον ἑλληνικὴν ὁμογένειαν.

Ἐπιλεκτικῶς καταχωρίζονται κατωτέρω δύο σχετικὰ κείμενα :

α) τὸ ἕνα, πρόσφατον, ἐξ Ἑλλάδος, τοῦ τελευταίου τεύχους ὑπ’ἀριθ. 78, Δεκεμβρίου 2001, τοῦ λαμπροῦ περιοδικοῦ «ΕΝΔΟΧΩΡΑ, γιὰ τὴ Θράκη ποὺ ἐπιμένει, γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ποὺ ἀντιστέκεται», μὲ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ἐκδότου καὶ διευθυντοῦ του Κυρίου Γιάννη Χ. Κουριαννίδη∙ 

β) τὸ ἄλλο, παλαιότερον, ἐκ τῆς ὁμογενείας μας, τοῦ Κυρίου Τάκη Γιαννοπούλου, Δρ., Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, εἰς κύριον ἄρθρον του εἰς τὸ ὑπ’ἀριθ. 280 τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 1999 φύλλον τῆς «ἀνεξαρτήτου ἑβδομαδιαίας οἰκονομικῆς-πολιτικῆς ἐφημερίδος τοῦ Τορόντο Καναδᾶ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ», ἐξ ἀφορμῆς τῆς κατὰ τὸν μῆνα ἐκεῖνον ἐπισκέψεως τοῦ τέως Προέδρου εἰς Καναδᾶ (βλ. καὶ τὰ σχετικὰ «φωτογραφικὰ στιγμιότυπα» εἰς τὸ τελευταῖον μέρος τῆς παρούσης ἱστοσελίδος).

Α)  Ἡ ἀπήχησις εἰς τὴν Ἑλλάδα :

Περιοδικὸν ΕΝΔΟΧΩΡΑ, τεῦχος 78, Δεκέμβριος 2001, σελ.8—9, «Στὰ ἐνδότερα τῶν ἔσω», σχόλιον Γ.Χ.Κ. :

«  Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες εἶχαν τὴν τύχη καὶ τὴν τιμὴ νὰ δεχθοῦν ὡς πρῶτο πολίτη τῆς χώρας πρὶν κάποια χρόνια μία κορυφαία πνευματικὴ προσωπικότητα, ποὺ φώτισε μὲ τὴν παρουσία του τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ τῆς πατρίδας μας∙  τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστο Σαρτζετάκη. Δυστυχῶς, τὸ ἄθλιο πολιτικὸ κατεστημένο τῆς χώρας δὲν ἀνέχθηκε γιὰ πολὺ τὴν παρουσία του, τὸν ἐθνικό του λόγο καὶ τὴν περήφανη καὶ ἀξιοπρεπῆ στάση του στὰ σημαντικὰ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ λαός μας. Καὶ σύντομα ἡ Πατρίδα στερήθηκε τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἄξιου αὐτοῦ Ἕλληνα.

Σὲ πεῖσμα βεβαίως τοῦ «ἐπίβουλου ἀνθελληνικοῦ σχεδιασμοῦ», κατὰ τὴν προσφιλῆ ρήση τοῦ τέως Προέδρου, συνεχίζει ἀπτόητος, μὲ τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση ποὺ τοῦ δίνει τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὸ ὑπέρτατο πολιτειακὸ ἀξίωμα τῆς χώρας, νὰ παρεμβαίνει, μὲ μηνύματα καὶ χαιρετισμούς του πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἐκφράζοντας τὴν ἄποψή του σὲ καίρια καὶ σημαντικὰ θέματα. Δυστυχῶς, ἡ συνωμοσία τῆς σιωπῆς ἀπὸ τὰ ἐξαρτημένα Μ.Μ.«Ε». τῆς χώρας δείχνει νὰ πετυχαίνει τὸν στόχο της, ἀφοῦ ἡ φωνὴ τοῦ τἐως πρώτου πολίτη τῆς Ἑλλάδος ἐλάχιστη δημοσιότητα ἀποκτᾷ. Ἀποτελεῖ ὅμως ὑψίστη τιμὴ γιὰ τὴν «Ε» τὸ ὅτι περιλαμβάνεται στοὺς δι’ἀλληλογραφίας ἀποδέκτες τῶν μηνυμάτων αὐτῶν τοῦ τέως Προέδρου, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς - λόγῳ τοῦ μεγάλου χρονικοῦ διαστήματος ποὺ μεσολαβεῖ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ἐκδόσεων τοῦ περιοδικοῦ - σπανίως μποροῦμε νὰ δημοσιεύσουμε χωρὶς νὰ χαρακτηρισθοῦν ἑτεροχρονισμένα ἢ χωρὶς νὰ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἤδη κάπου ἀλλοῦ.

Θὰ ἦταν ὅμως ἀπρέπεια καὶ ἐγκληματικὴ παράλειψή μας νὰ ἀποσιωπήσουμε τὴν ἀγωνία τοῦ κ. Σαρτζετάκη - ἀγωνία ποὺ μετουσιώνεται μὲ τὸν θαυμάσιο ἑλληνικὸ λόγο του σὲ ἠχηρὸ ράπισμα κατὰ τοῦ ἐπίβουλου σχεδιασμοῦ - γιὰ τὸ «δολίως σκοπούμενον» : «διάσπασις καὶ κατακερματισμὸς τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, παράκαμψις τῆς ἐκ τῆς φύσεως ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ἐθνικῆς κοινότητος πρὸς δημιουργίαν ζιζανίων μεταξύ των, μὲ ἀνάδειξι δευτερευουσῶν διαφορῶν, ἐλαχίστων ἀληθινῶν καὶ πληθώρας κατασκευαζομένων, ὥστε νὰ ἀπωθοῦνται τὰ κοινά, αὐτά, ποὺ ἠμπορεῖ νὰ συσπειρώσουν πρὸς διαφύλαξι τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ἄμυναν κατὰ τῆς ἐπιβαλλομένης ‘’παγκοσμιοποιήσεως’’».

Λόγια ποὺ συγκλονίζουν καὶ ποὺ δὲν ἀκοῦμε φυσικὰ ἀπὸ τοὺς δημαγωγοὺς πολιτικοὺς τοῦ συρμοῦ, ἀλλὰ καὶ λόγια ποὺ δείχνουν νὰ ἀγγίζουν τόσο τοὺς νέους τῆς πατρίδας μας ὅσο καὶ κάποιους λίγους νέους πολιτικούς, ὄχι ἐνταγμένους στὰ κατεστημένα κομματικὰ σχήματα. Κι’ αὐτό, διότι ὁ λαὸς δείχνει ἐπιτέλους νὰ συνειδητοποιεῖ ὅτι «ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος εἶναι νὰ διαλαλῇ ἀνεμποδίστως τὴν ἑλληνική της ὑπόστασι καὶ ὑπερηφάνεια γιὰ τὸ ἐθνικόν μας παρελθὸν καὶ νὰ χρησιμοποιῇ μόνον αὐτὴ τὰ σύμβολά της»...

Στὸν μεστὸ νοημάτων ἑλληνικὸ λόγο τοῦ κ. Σαρτζετάκη  μποροῦν νὰ ἐντρυφήσουν οἱ Ἕλληνες τώρα καὶ στὴν ἰδιαιτέρως προσεγμένη ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr .

Γ.Χ.Κ. ».

Β)  Ἡ ἀπήχησις εἰς τὴν Ὁμογένειαν :

Ἐφημερὶς Τορόντο Καναδᾶ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ, ἀριθ. φύλλ. 280, 24 Σεπτεμβρίου 1999.

Εἰς τὴν πρώτην σελίδα, κύριον ἄρθρον τοῦ Δρ. Τάκη Γιαννοπούλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ὑπὸ τὸν τίτλον : «Μερικὲς σκέψεις ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη στὸ Τορόντο».

« Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη μὲ τὴν οἰκογένειά του ἀπετέλεσε σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν παροικία μας.

Δὲν εἶναι συνηθισμένο φαινόμενο γιὰ τὴν πόλη μας νὰ μᾶς ἐπισκέπτονται διακεκριμένοι Ἕλληνες σὰν τὸν κ. Χρῆστο Σαρτζετάκη. Παρ’ ὅτι τὸ πρόγραμμά του ἦταν φορτωμένο καὶ ὁπωσδήποτε πολὺ κουραστικό, ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη καὶ μὲ μεγάλη καταδεχτικότητα ἦταν ἕτοιμος νὰ μιλήσει μὲ τὸν καθένα, νὰ ἀπαντήσει σὲ ὁποιαδήποτε ἐρώτηση καὶ νὰ δώσει τὴν συμβουλή του, ὅταν τοῦ τὴν ζητοῦσαν.

Πολλὰ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὸν κ. Σαρτζετάκη κατὰ τὸ διάστημα τῆς σταδιοδρομίας του. Ἕνας μεγάλος Ἕλληνας, μεγάλος δημοκράτης καὶ ἐξαίρετος νομικὸς ἐπιστήμονας. Μὲ τὸ ἀκέραιο τοῦ χαρακτῆρα του δὲν δίστασε νὰ ἀντισταθεῖ στὸ πανίσχυρο παρακράτος στὴν περίπτωση τῆς δολοφονίας τοῦ βουλευτῆ Γρηγόρη Λαμπράκη. Τὸ ἴδιο ἔκανε ἀργότερα ἐναντίον τῆς χούντας, ὅταν συνελήφθη, φυλακίσθηκε, βασανίσθηκε καὶ καθαιρέθηκε ἀπὸ τὴν θέση, ποὺ κατεῖχε. Ὑπηρέτησε τὴν Πατρίδα καὶ σὰν Ἀρεοπαγίτης καὶ σὰν πρῶτος Ἕλληνας ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἀπὸ ὅποια θέση ὑπηρέτησε τὴν Πατρίδα ἐξάσκησε τὰ καθήκοντά του μὲ ἔξοχο τρόπο. Ἡ θέση τοῦ κ. Σαρτζετάκη  στὴν ἱστορία τῆς νεώτερης Ἑλλάδας εἶναι ἐξασφαλισμένη.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Προέδρου στὴν πόλη μας εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική, ἐπειδὴ πραγματοποιήθηκε σὲ μιὰ κρίσιμη μεταβατικὴ περίοδο γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς παροικίας μας καὶ γενικώτερα τοῦ Καναδᾶ. Εἴμαστε σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἔχει σταματήσει πιὰ ἡ μετανάστευση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἑλληνικὴ παροικία εἶναι στὸ στάδιο, ὅπου ἡ πλειοψηφία της σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα θὰ εἶναι (ἐὰν δὲν εἶναι ἤδη) ἡ δεύτερη καὶ τρίτη γενεὰ Ἑλλήνων γεννημένων στὸν Καναδᾶ. Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι ἰδιαίτερα κρίσιμη, διότι τὸ ἂν θὰ ἐπιζήσει ὁ Ἑλληνισμὸς σὰν ἐθνότητα στὸν Καναδᾶ, θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸ κατὰ πόσο θὰ μπορέσουμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν πολιτιστική μας παράδοση καὶ κληρονομιὰ κατὰ τὴν μεταβατικὴ αὐτὴ περίοδο καὶ μετά.

Ἤδη ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἔχει ἐλαττωθῆ ἀρκετὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη νὰ γίνει ἕνας σοβαρὸς προγραμματισμὸς γιὰ νὰ ἀντιστραφεῖ ἡ ὑπάρχουσα φθίνουσα πορεία ποὺ διαγράφουμε, ἐὰν θέλουμε νὰ μὴν ἀφομοιωθοῦμε τελείως σὰν ἐθνότητα.

Ἡ παρουσία τοῦ κ. Σαρτζετάκη στὴν πόλη μας κατὰ τὴν κρίσιμη αὐτὴ περίοδο, ὄχι μόνο ὅτι τὴν λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία του, ἀλλὰ ἡ γενικὴ διαπίστωση τῆς καταφανοῦς ἀγάπης του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό, τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα  καὶ κάθε τι ἑλληνικό, οἱ σκέψεις  καὶ οἱ προβληματισμοί του γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ τὴν περαιτέρω πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπέδρασαν εὐεργετικὰ  καὶ ἐνήργησαν σὰν καταλύτης σὲ ὅλους ὅσους συμμερίζονται τοὺς προβληματισμούς του. Μέσα ἀπὸ τὶς συναντήσεις, ποὺ εἴχαμε, καὶ τὶς ὁμιλίες, ποὺ ἔδωσε, ὁ κ. Πρόεδρος συνειδητοποιήσαμε  γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ὅτι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμείνει πρωταρχικὸς σκοπὸς ὅλων τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς. Ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ εἶναι ἀνεξάντλητος καὶ θὰ πρέπει νὰ γίνει καὶ σκοπὸς καὶ μέσον, μιὰ καὶ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο ἐφόδιο στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς πολιτιστικῆς ἀφομοίωσης καὶ ἐξαφάνισης.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Σαρτζετάκη ἦταν μιὰ φωτεινὴ ἀναλαμπὴ στὴν ρουτίνα τῆς καθημερινότητας ἐδῶ στὴν πόλη μας. Ἂς ἐλπίσουμε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες ἐπισκέψεις παρόμοιας ἐμβέλειας, γιατὶ ἡ παροικία μας τὶς χρειάζεται. Θὰ πρέπει νὰ συγχαροῦμε ὁπωσδήποτε τὸν σύλλογο Σκλήθρου Φλωρίνης «Ἡ Ἁγία Παρασκευή», τὸ συμβούλιο καὶ τὸν πρόεδρό του κ. Γεώργιο Καραϊσκάκη γιὰ τὴν μεγάλη προσπάθεια, ποὺ κατέβαλαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς σημαντικῆς ἐπίσκεψης καὶ γιὰ τὰ 30 χρόνια προσφορᾶς στὸ πολιτιστικὸ γίγνεσθαι τῆς παροικίας μας. Καὶ νὰ ἀποτελέσουν παράδειγμα πρὸς μίμηση καὶ σὲ ἄλλους συλλόγους γιὰ παρόμοιες ἐκδηλώσεις.

                                                                                Δρ. Τάκης Γιαννόπουλος

                                                                             Καθηγητὴς Πανεπιστημίου   ».