Νέα Πεντέλη, 12η Μαρτίου 2002.

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

« Μὲ βαθυτάτην θλῖψιν ἐπληροφορήθην τὸν θάνατον τοῦ τέως Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανοῦ.

      Ἔκλεισεν ἔτσι ὁ κύκλος τῆς ζωῆς μιᾶς προσωπικότητος, ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες εἰς τὸ πολιτικὸν στερέωμα τῆς Κύπρου. Ἡ ὁποία καὶ ἠναλώθη ἐπὶ πενῆντα περίπου χρόνια εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, τοῦ ἀδιατιμήτου αὐτοῦ τμήματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Κυρίως ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ ἀκολούθως τοῦ Προέδρου τῆς νεοπαγοῦς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ὁ μεταστὰς ἠγωνίσθη σθεναρῶς ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Καὶ μάλιστα ὑπὸ συνθῆκες ὄχι χαρωπές, μὲ δεσπόζουσα τὴν διεθνῆ ὑποκρισίαν καὶ αὐθαιρεσίαν καὶ μὲ ἐπικρατοῦντα πάντοτε ἄνομα καὶ στυγνὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν. Τὰ ὁποῖα καὶ ἀπενεργοποιοῦν συστηματικῶς ὅλες τὶς ἀποφάσεις καὶ τὰ ψηφίσματα τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τοῦ Ο.Η.Ε., ὅταν θίγωνται ἰδικοί των (τῶν ἰσχυρῶν) γεωστρατηγικοὶ ὑπολογισμοί. Ὅπως, εἰδικώτερον εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅλες τὶς ἀποφάσεις καὶ τὰ ψηφίσματα ποὺ κατεδίκασαν τὴν ἄνομη τουρκικὴ εἰσβολή, κατάληψι καὶ κατοχὴ ἐπὶ 28 τώρα χρόνια τοῦ 37 % τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, καὶ ποὺ ὑπέδειξαν τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ τῶν διακοσίων χιλιάδων προσφύγων εἰς τὶς ἑστίες τους τοῦ κατεχομένου βορρᾶ, χωρὶς ποτὲ καὶ νὰ ἐφαρμοσθοῦν.

Εἶχα τὸ προνόμιον ἐπανειλημμένων προσωπικῶν ἐπαφῶν καὶ συνεργασίας μετὰ τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ. Ἔτσι μὲ συγκίνησιν ἀναμιμνήσκομαι τὴν ἀδιάλειπτη μέριμνα καὶ ἀγωνία του καὶ τὶς ἄοκνες προσπάθειές του ὑπὲρ λογικῆς καὶ βιωσίμου λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ, ἡνιοχούμενες πάντοτε ἀπὸ τὸν ἄδολον πατριωτισμόν του.

Ὁ Κυπριακὸς λαὸς χάνει ἄξιον Ἡγέτη του, ὁ Ἑλληνισμὸς πολυτίμητον τέκνον του. Ἄς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα τῆς Κυπριακῆς γῆς, ποὺ θὰ τὸν σκεπάσῃ.

Εἰς τὸν Κυπριακὸν λαὸν καὶ τοὺς οἰκείους τοῦ ἐκλιπόντος ἐκφράζω τὰ θερμότατα συλλυπητήριά μου ».-

Ἡ Ἰδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη