Νέα Πεντέλη, 20ὴ Μαΐου 2002.

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

« Ἡ ἑβδομαδιαία ἐφημερὶς «Ἄλφα Ἕνα (Α1)», ὄργανον τοῦ νεοσυσταθέντος κόμματος «Λαϊκὸς Ὀρθόδοξος Συναγερμός» (ΛΑ.Ο.Σ.), εἰς ὁλοσέλιδη σύνθεσι τῆς πρώτης σελίδος  τοῦ φύλλου της τῆς 18ης/19ης Μαΐου 2002 εἰκονίζει, φωτογραφικῶς, εἰς τὸ μέσον τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ κόμματος βουλευτὴν Γεώργιον Καρατζαφέρην, πλαισιούμενον, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἀπὸ ἐμέ, μὲ τὴν μεγαλογράμματον ἐπισημείωσιν «Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ !».

Πρόκειται περὶ ἀήθους δημοσιογραφικοῦ κατασκευάσματος πρὸς παραπλάνησιν τῶν ἀναγνωστῶν τῆς ἐφημερίδος, κατὰ τὴν ἡμέραν μάλιστα ἐνάρξεως τοῦ Α΄ συνεδρίου τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀνωτέρω ἀπεικόνισιν ἐξυπονοεῖται  δῆθεν σύμπλευσίς μου πρὸς τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ κόμματος αὐτοῦ.

Ἡ προκειμένη ἀπαράδεκτη ἀπεικόνισις δὲν εἶναι μόνον καταγέλαστη, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι κοινῶς γνωστόν, ἡ στάσις μου ἀνέκαθεν, καὶ κατὰ τὶς δεκαετίες τοῦ δικαστικοῦ μου βίου καὶ ἐπὶ τῆς Προεδρίας μου καὶ ἐν συνεχείᾳ μέχρι σήμερον, ὑπῆρξε καὶ εἶναι μόνον καὶ αὐστηρῶς ὑπερκομματική.

 Ἡ ἀνωτέρω παραπλανητικὴ ἀπεικόνισις εἶναι ἀκόμη  καὶ αὐταποδείκτως ψευδὴς κατὰ περιεχόμενον. Διότι, ἐπὶ πλέον, ἡ δημοκρατική μου συνείδησις εἶναι εὐθέως ἀντίθετη πρὸς θρησκευτικὰ κόμματα καὶ ὁποιεσδήποτε πολιτικὲς κινήσεις μὲ φιλομοναρχικὲς ἢ φιλοδικτατορικὲς ἀντιλήψεις καὶ τάσεις καὶ ἐν γένει μὲ ἐπιδιώξεις καὶ κατευθύνσεις ξένες πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν ἦθος, τὴν ἐκ παραδόσεως Ἑλληνικὴν ἰδεολογίαν καὶ τὰ ἀληθινὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὰ ὁποῖα καὶ ἠμποροῦν νὰ ὑπηρετηθοῦν μόνον μὲ τὶς ἀρχαιόθεν ἑλληνικὲς ἀρετὲς τῆς πηγαίας φιλοπατρίας, τοῦ ἀνεπιφυλάκτου σεβασμοῦ τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς ἐθνικῆς καὶ λαϊκῆς κυριαρχίας, τῆς ἀρνήσεως κάθε μορφῆς (ἰδίως πολιτικῆς, πολιτιστικῆς, οἰκονομικῆς) ἐξαρτήσεως ἀπὸ ξένους καὶ ἐθνικῆς ὑποτελείας, τῆς ἀληθείας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ μέτρου καὶ τῆς συνέσεως ».-

  Ἰδιαιτέρα Γραμματεὺς

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη