(Σχόλιον, 29η Ὀκτωβρίου 2001)

 

 Γιὰ τοὺς νουνεχεῖς καὶ σκεπτομένους Ἕλληνες δὲν ὑπῆρχε καμμία ἀμφιβολία, ὅτι ὁ ἐπίβουλος ἀνθελληνικὸς σχεδιασμός, ὁ ὁποῖος ἀπὸ δεκαετιῶν ραδιουργεῖ συστηματικῶς πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀφελληνισμοῦ μας, δὲν θὰ ἄφινεν ἐκτὸς βολῆς  καὶ τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἐθνικό μας σύμβολο, τὴν Ἑλληνική μας Σημαία. Αὐτήν, πέριξ τῆς ὁποίας Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ἀναρίθμητες φορές, στὴν διαδρομὴ τόσων αἰώνων, ἠγωνίσθησαν κρατερῶς, προσφέροντες καὶ αὐτὴν τὴν ζωήν των, προκειμένου νὰ ἐμποδίσουν τὴν περιέλευσί της σὲ χέρια ξένα, μὴ ἑλληνικά. 

Εἴχαμε βεβαίως σχετικὰ προμηνύματα κατὰ τὸ παρελθόν. Ὅταν μὲ τὸ κάψιμο τῆς ἐθνικῆς μας σημαίας ἀπὸ ὁμάδες περιθωριακῶν ἀναρχικῶν εὑρίσκοντο μάρτυρες ὑπερασπίσεως τῆς ἀνηκούστου αὐτῆς ἀσχημίας καὶ μεταξὺ κορδακιζομένων ὡς «πνευματικῶν» μας ταγῶν, ποὺ χωρὶς ἐντροπὴ δημοσίως, ἐπὶ Δικαστηρίου, διαλαλοῦσαν, ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἕνα κουρελόπανο ! Καὶ εἴδαμε Δικαστήρια ὑπὸ τὸ κράτος ἐνωρχηστρωμένης ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας νὰ ἀθῳώνουν τοὺς δράστες τοῦ ἐγκλήματος αὐτοῦ περιυβρίσεως τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου !

Τώρα ὅμως τὰ πράγματα ἐχειροτέρευσαν. Διότι ἀπὸ τὰ ἐνεργήματα περιθωριακῶν ἐπεράσαμε ἤδη σὲ ἐπίσημες διαβουκολήσεις. Ἔτσι μετὰ τὰ περυσινὰ θλιβερὰ καμώματα, δείγματα ἀκραίου ἐθνικοῦ μας ξεπεσμοῦ, νὰ ἀναδεικνύωνται μὲ κριτήρια ἀμφιβόλου πρακτικῆς ἀξιοπιστίας ὡς σημαιοφόροι στὰ Σχολεῖα μας καὶ ξένοι, μὴ ἔχοντες τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν, ἐπερίσσευσε καὶ κατὰ τὸ ἐφετεινὸν ἑορταστικὸν τριήμερον τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ τρισάθλιος λόγος, ἀπὸ τηλεοπτικὰ καὶ ραδιοφωνικά μας δίκτυα, ὑπὲρ τῆς ἰδίας τακτικῆς μυκτηρισμοῦ τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου.

Καὶ εἰς τὴν σχετικὴν γκαιμπελικῶν καὶ σταλινικῶν προδιαγραφῶν προπαγάνδαν των, οἱ συνήθως ἀνυποψίαστοι, ἀμαθεῖς, ἀνιστόρητοι καὶ ἀνερμάτιστοι ἐκφωνητές της ἐπικαλοῦνται εἴτε ρῆσιν τοῦ Ἰσοκράτους πλαστογραφηθεῖσαν εἴτε τὰ παντελῶς ἄσχετα καὶ ἀθῷα έπὶ τοῦ προκειμένου ἀνθρώπινα δικαιώματα ! Διότι, ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐπανειλημμένως ἔχω ἐπισημάνει, ὁ μὲν Ἰσοκράτης, εἰς τὸν Πανηγυρικόν του, δὲν εἶπεν, ὅτι Ἕλληνες εἶναι ὅσοι μετέχουν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. Ἄλλωστε, ἐὰν αὐτὸ ἦτο ἀληθές, οὐσιαστικῶς μόνον Ἕλληνες κατὰ συντριπτικὸν ποσοστὸν θὰ κατοικοῦσαν στὴν Οἰκουμένη, ἀφοῦ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, κατὰ κοινὴν παραδοχήν, ἀπὸ πολλῶν αἰώνων ἔχει διαποτίσει καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἀναφαἰρετο κρηπίδωμα ὁλοκλήρου τοῦ συγχρόνου, δυτικοῦ τοὐλάχιστον, πολιτισμοῦ. Ἁπλῶς ὁ Ἰσοκράτης, θέλων νὰ ἐξάρῃ τὴν πνευματικὴν ἀκτινοβολίαν τῶν Ἀθηνῶν, εἶπε τὸ παντελῶς διάφορον, ὅτι αὐτὴ τόσον ἀποτελεσματικὴ εἶναι, ὥστε οἱ τυγχάνοντες ἑλληνικῆς παιδείας νὰ φαίνωνται ὅτι εἶναι Ἕλληνες [ τὸ σχετικὸν κείμενον τοῦ Πανηγυρικοῦ τοῦ ᾽Ισοκράτους ( IV 50 ), ἔχει ἐπὶ λέξει ὡς ἑξῆς :  «...καὶ τὸ τῶν ῾Ελλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον ῞Ελληνας καλεῖσθε τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας »]. Ἀκριβῶς ὅπως καὶ τώρα, ἕνας Ἕλλην, ποὺ ἀκολουθεῖ καθ’ ὅλα, γλῶσσαν, τρόπον ζωῆς, καὶ νοοτροπίαν ἀμερικανοῦ ἢ Εὐρωπαίου φαίνεται, χωρὶς καὶ πράγματι νὰ εἶναι, καὶ ὀνομάζεται Ἀμερικανός, Γάλλος, Γερμανός, κλπ.- Τὰ δὲ ἀνθρώπινα δικαιώματα μόνον ἀντίθετη πρὸς τὴν ἀνίερη προπαγάνδα θέσι ἠμποροῦν νὰ ἔχουν ἐν προκειμένῳ. Συγκεκριμένως, διότι, ὅλως ἀντιθέτως, αὐτὰ κατασφαλίζουν καὶ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος νὰ χρησιμοποιῇ μόνον αὐτὴ τὰ σὐμβολά της, δικαίωμα, ποὺ μὲ καμμιὰ λογικὴ δὲν προσβάλλει ἀνθρώπινα δικαιώματα ξένων. Ἰδίως μάλιστα κατὰ τὸν ἑορτασμὸν ἐπετείων ἐθνικῶν μας ἀγώνων, κατὰ τοὺς ὁποίους ἐπολεμήσαμε, ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἐλευθερία μας,  ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν, στοὺς ὁποίους σήμερα ἐπιδιώκουν οἱ ἐπίβουλοι μὲ συστηματικὴ διανοητικὴ τρομοκρατία νὰ τοὺς δεχθοῦμε ὡς σημαιοφόρους μας ! Διότι, ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ 1940-41 καὶ ἐναντίον τῶν Ἀλβανῶν ἐπολεμήσαμε, ἀφοῦ τότε καὶ ἡ ἐπίσημος Ἀλβανία ἦτο ἐμπόλεμος εἰς τὸ πλευρὸν τῆς Ἰταλίας ἐναντίον μας, ὅπως βεβαίως καὶ ἡ Γερμανία. Καὶ ἑπομένως ἀποτελεῖ ἐθνικὴν ἐντροπὴν νὰ παραδίδεται, κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς ἐπετείου τῶν ἐθνικῶν μας ἐκείνων ἀγώνων, τὸ ἐθνικὸν μας σύμβολον, ὑπὸ τὸ ὁποῖον ἀγωνισθήκαμε, σὲ χέρια ἐπιγόνων τῶν τότε ἐχθρῶν μας.

Τέλος  χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς θλιβεροὺς προπαγανδιστὰς καὶ τὸ κίβδηλον ἐπιχείρημα, ὅτι θὰ πρέπει νὰ σκεπτώμεθα καὶ τὴν ἑλληνικὴ ὁμογένεια σὲ ξένες χῶρες, ποὺ θὰ κινδυνεύει νὰ ἀντιμετωπίσῃ καὶ αὐτὴ τὴν ἴδια μεταχείρισι, ἐὰν ἐμεῖς εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐμμείνουμε ἐπὶ τοῦ προκειμένου εἰς τὴν πολιτικὴν τῶν «διακρίσεων» εἰς βάρος τῶν ξένων.  Πρόκειται γιὰ καταγέλαστο ψευδοεπιχείρημα. Διότι οἱ ὁμογενεῖς μας σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι ἐντεταγμένοι εἰς τὶς τοπικὲς κοινωνίες καὶ ἔχουν τὴν ἰθαγένεια τῆς χώρας διαμονῆς των, ἑπομένως, ἐὰν ἀπολαμβάνουν τῆς τιμῆς νὰ φέρουν τὴν σημαία τῆς χώρας ἐκείνης, αὐτὸ γίνεται, διότι εἶναι ὑπήκοοί της. Ἀντιθέτως οὐδέποτε καὶ πουθενὰ δὲν συνέβη Ἕλλην ὑπήκοος νὰ τυγχάνῃ τοῦ προνομίου αὐτοῦ σὲ χώρα, τῆς ὁποίας δὲν ἀπέκτησε τὴν ἰθαγένεια. Ἂς μὴ ψεύδονται, ἀποκρύπτοντες τὴν ἀλήθεια αὐτή, τὰ συνήθως ἀνυποψίαστα ἐνεργούμενα τῶν ἐπιβούλων.

Καὶ ἐν τούτοις αὐτὸ ἐπιδιώκεται νὰ ἐπιβληθῇ εἰς τὴν Πατρίδα μας : νὰ φέρουν, κατὰ τὶς ἐθνικές μας μάλιστα ἑορτές, τὴν Ἑλληνική μας σημαία καὶ μὴ Ἕλληνες πολῖται, ἀκόμη καὶ λαθρομετανάσται ! Διὰ νἀ ἀποδυναμωθῇ ὁ ἐνεργὸς συμβολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας σημαίας καὶ συνηρτημένως ἡ ὑπερτάτη  τοῦ Ἔθνους ἀξία εἰς τὴν λαϊκὴν συνείδησιν.

Ὅμως νὰ μὴ αὐταπατῶνται οἱ ἐπίβουλοι. Ἡ ἐπιδίωξίς των θὰ ναυαγήσῃ. Παρ’ ὅλην τὴν ἀθλίαν προπαγάνδαν των καὶ παρ’ ὅλες τὶς ἐπίσημες συμπορεύσεις ἡ γνησία ἐθνικὴ λαϊκὴ ψυχὴ  δὲν πρόκειται νὰ  συνθηκολογήσῃ.-

 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης.