ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΙΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΥΠΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

 

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα Ἀθηνῶν «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»

[Ἐδημοσιεύθη εἰς «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» τῆς 2.9.2007, σελ. 8]

 

^*^*^*^

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

Νέα Πεντέλη, 28η Αὐγούστου 2007.

 

Ἐφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»,

paron@paron.gr

Ἀ θ ή ν α ς.

 

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Κύριε Διευθυντά,

 

                               Εἰς τὸ προχθεσινόν, τῆς 26.8.2007, φύλλον τῆς ἐθνωφελοῦς ἐφημερίδος σας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», σελ.. 3, ἀνέγνωσα εἰς σχόλιον τοῦ ὑπὸ τὸ ψευδώνυμον «Τὸ Ζιζάνιο», φυσικὰ ἀγνώστου μου, συντάκτου σας, τὰ ἑξῆς κατὰ λέξιν :  «Τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου πλήρωσε ἀκριβὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Σαρτζετάκη ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κουβελάκη ὡς Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης , μὲ τὶς ... ίδιορρυθμίες τους ...».

 

Εὐλόγως περιοριζόμενος εἰς τὰ κατ' ἐμέ, ὁμολογῶ, Κύριε Διευθυντά, τὴν ἔκπληξίν μου, διότι δὲν ἠμποροῦσα ποτὲ νὰ φαντασθῶ, ὅτι ἡ εἰς βάρος μου ἐνωρχηστρωμένη κακοήθεια, μὲ τὴν ἐπίκλησιν ἀνυπάρκτων πραγμάτων καὶ ὁλοσχερῶς κατεσκευασμένων ψευδολογιῶν, τῶν πρώτων χρόνων τῆς Προεδρίας μου θὰ ἐπιβιοῦσε μέχρι τώρα, 17 ὁλόκληρα ἔτη μετὰ τὴν ἐξ αὐτῆς ἀποχώρησίν μου ! Περιορίζομαι λοιπὸν ἐπὶ τοιούτου ἀνοήτου δημοσιεύματος νὰ ἐπισημάνω τὰ ἀκόλοιυθα :

 

(α) Πῶς ἐπλήρωσε ἀκριβὰ τὴν ἐπιλογήν μου τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, δὲν μᾶς λέγει ὁ συντάκτης σας. Ἁπλούστατα, διότι πρόκειται περὶ ἰσχυρισμοῦ μὴ στηριζομένου πουθενά, ἀφοῦ ἡ ἐπιλογὴ καὶ ἐκλογή μου  εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας ὄχι μόνον δὲν ἔβλαψε τὸ Πα.Σο.Κ. καὶ τὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, ἀλλὰ ἀντιθέτως τοὺς ὠφέλησε. Πράγματι, χάρις εἰς αὐτὴν τὸ ΠΑΣΟΚ ἐκέρδισε τὰς ἐκλογὰς τῆς 2ας Ἰουνίου 1985 καὶ ἐξησφάλισε δευτέραν τετραετίαν διακυβερνήσεως τῆς χώρας, ὅπως κοινῶς ἐκτιμᾶται καὶ τὸ ἀνεγνώρισεν ἄλλωστε δημοσίως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Βεβαίως δὲν συνετέλεσεν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν αὐτὴν ἀποκλειστικῶς ἡ ἐπιλογὴ καὶ ἐκλογή μου εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία μόνη της δὲν θὰ ἀρκοῦσε, ἐὰν ἡ Νέα Δημοκρατία δὲν διέπραττε τὸ βαρύτατον καὶ ἀπίστευτον λάθος, ἁπλῶς πρὸς ἱκανοποίησιν τῆς ἐγωπαθείας τοῦ ἱδρυτοῦ της, νὰ διακηρύξῃ δημοσίως, ὅτι, ἐπικρατοῦσα εἰς τὰς ἐκλογὰς καὶ ἀναδεικνυομένη Κυβέρνησις τῆς χώρας, θὰ προέβαινεν εἰς τὴν ἐκ τῆς Προεδρίας καθαίρεσίν μου ! Διότι μὲ τὴν ἐπίσημον αὐτὴν διακήρυξίν της μετέτρεψεν ἀνοήτως τὴν πολιτικήν της μὲ τὸ κυβερνῶν Πα.Σο.Κ. ἀντιπαράθεσιν, δηλαδὴ περὶ τῶν ἔργων του ὡς Κυβερνήσεως τῆς χώρας, -  εἰς πολιτειακὴν διαμάχην.  Ἀνοήτως, ἀφοῦ εἰς τοιαύτην διαμάχην δὲν ἦτο διατεθειμένος νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ ὁ λαός, δεδομένου ὄντος, ὅτι ἡ μεγίστη πλειονοψηφία του, ἄνω τῶν 75 % κατὰ διενεργηθείσας δημοσκοπήσεις, ἐπεκρότει τὴν ἐκλογήν μου. Καὶ τὴν ἐπεκρότει ὡς ἀνθρώπου ἀφθάρτου εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ πανθομολογουμένης ἀκεραιότητος ἐν ὄψει τῆς εἰς ὅλους γνωστῆς, καὶ παγκοσμίως μάλιστα ἐκτιμωμένης, πολιτείας μου ὡς ἀδεκάστου καὶ ἀκεραίου Δικαστοῦ, δείγματα τῆς ὁποίας εἶχα δώσει, μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὴν ἀσυμβίβαστον ἐπιτέλεσιν τοῦ καθήκοντός μου ὡς Ἀνακριτοῦ εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς δολοφονίας τὸ 1963 τοῦ βουλευτοῦ τῆς ἀριστερᾶς Γρηγορίου Λαμπράκη, μὲ τὰς διώξεις, φυλακίσεις καὶ τὰ βασανιστήρια, τὰ ὁποῖα ὑπέστην κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς δικτατορίας, ἀκόμη, μεταπολιτευτικῶς, μὲ τὴν ἄρνησίν μου νὰ ψηφίσω ὑπὲρ τῆς ἐκδόσεως εἰς τὴν Γερμανίαν τοῦ ἐκζητουμένου, χωρὶς ὅμως νόμιμον θεμελίωσιν, ὡς τρομοκράτου ὑπηκόου της Πόλε, κλπ. Καὶ ἦτο φυσικὸν μὲ τοιαῦτα δεδομένα ὁ λαός νὰ ἀπεχθάνεται θεσμικὰς ἀνωμαλίας μὲ ἀδήλους περιπετείας, ἀφοῦ καθαίρεσίς μου κατὰ νόμιμον τρόπον δὲν ἦτο δυνατή, ὅπως καὶ ἡ τότε ἡγεσία τῆς Νέας Δημοκρατίας κάλλιστα ἐγνώριζε. Ἡ ὁποία καὶ ὡδηγήθη τότε ἔτσι μὲ τὴν ἰδικήν της τακτικὴν ἀναποφεύκτως εἰς τὴν ἐκλογικὴν ἧτταν.

 

(β)  Ἀνδρέας Παπανδρέου καὶ σύσσωμον τὸ ΠΑΣΟΚ, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ἑνιαῖον τότε Συνασπισμὸν τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου, ληγούσης τῆς Προεδρικῆς μου θητείας τὸ 1990, μὲ ἐψήφισαν καὶ πάλιν κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον ἐκλογῆς νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Φυσικὰ κάτι τέτοιο δὲν θὰ ἐγίνετο, ἐὰν ἡ παρουσία μου εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας εἶχε βλάψει καθ'οἱονδήποτε τρόπον τὸ ΠΑΣΟΚ  ἢ τὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου. Βεβαιότατα δὲν θὰ ἐπανεψήφιζαν ἄνθρωπον, ποὺ τοὺς εἶχε βλάψει.  Σημειωτέον, ὅτι ὁ Συνασπισμός, ὄχι μόνον κατὰ τὴν πρώτην ἐκείνην ψηφοφορίαν, ὅπως τὸ Πα.Σο.Κ., ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας δύο ψηφοφορίας τοῦ αὐτοῦ πρώτου σταδίου ἐσυνέχισε νὰ μὲ ψηφίζῃ.-

 

(γ) Ὡς πρὸς τὶς δῆθεν «ἰδιορρυθμίες» μου, ἂς μὴ χυδαιολογῇ ὁ συντάκτης σας καὶ ἂς ἀναφέρῃ ἔστω μίαν !  Ἀληθῆ ὅμως καὶ τεκμηριωμένην. Ὄχι ἐκ τῆς φαρέτρας τῶν ἐπὶ τῆς Προεδρίας μου κατ' ἐμοῦ ἀρρωστημένων ψευδολογιῶν, αἱ ὁποῖαι ὅλαι  καὶ ἔχουν ἔκτοτε καταλυτικῶς διαψευσθῆ, κάθε φορὰν μὲ πλήρως τεκμηριωμένας ἀνακοινώσεις τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας.-

 

(δ)  Τέλος, ὡς πρὸς τὴν ἀμφισβητουμένην ἀξιωσύνην Δικαστικῶν λειτουργῶν, ὅπως ἀναδεχθοῦν πολιτικὰ ἀξιώματα, ἀρκεῖ, εἰς ὅ,τι μὲ ἀφορᾷ, νὰ ὑπομνήσω, π.χ. ὅτι οἱ χειρισμοί μου εἰς τὸ πλαίσιον τῆς θεσμικῆς ἀποστολῆς μου ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας  κατὰ τὴν σοβαρὰν πολιτικὴν κρίσιν, ἐξ αἰτίας τοῦ σκανδάλου Κοσκωτᾶ, τῶν ἐτῶν 1988-1989 ὄχι μόνον ἔτυχαν τῆς ρητῆς δημοσίας ἐπιδοκιμασίας ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐπιστημονικὰ συγγράμματα Συνταγματικοῦ Δικαίου ἔχουν ἤδη καταγραφῆ ὡς «ἄψογοι».-

 

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα καὶ συνοπτικῶς διὰ νὰ μὴ παραποιῆται βαναύσως ἡ Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς νεαρᾶς μας Δημοκρατίας. Καὶ βεβαίως πρὸς χάριν ὅσων ἀναγνωστῶν σας δὲν ἔζησαν ἢ δὲν ἔχουν σαφῆ ἀντίληψιν τῶν γεγονότων τῆς περιόδου ἐκείνης.

 

Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν,

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης