ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ  ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΙΣ
(Καὶ πάλιν ἐναντίον τῶν ὑπονομευτῶν τῆς γλώσσης μας)

ΥΠΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

*******

Ἡ ἀπροσδόκητος δημοσία πρότασις τῆς ἑλληνίδος Ἐπιτρόπου εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν Κας Ἄννας Διαμαντοπούλου περὶ καθιερώσεως τῆς ἀγγλικῆς ὡς δευτέρας ἐπισήμου γλώσσης μας, ὡς ἦτο ἑπόμενον, λόγῳ τοῦ εὐθέως ἀντεθνικοῦ, ἀνθελληνικοῦ χαρακτῆρος της, ἀφοῦ, υἱοθετουμένη, θὰ ἐπέφερε βαθμιαίως τὴν ἐγκατάλειψιν καὶ ἐξαφάνισιν τῆς ἑλληνικῆς μας γλώσσης ἀπὸ τὰ στόματα καὶ τῶν Ἑλλήνων,  προεκάλεσε τὴν γενικὴν κατακραυγὴν καὶ ἀποδοκιμασίαν τοῦ πνευματικοῦ καὶ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας, ἀκόμη καὶ τοῦ κομματικῶς ὁμόφρονος πρὸς τὴν ἀσχημονήσασαν Ὑπουργοῦ Παιδείας.

Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης ἀντέδρασε προσηκόντως εἰς τὴν ἀνθελληνικὴν αὐτὴν πρότασιν μὲ τὴν ἀπὸ 19.11.2001 ἐπιστολήν του πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινήν», τὸ κείμενον τῆς ὁποίας καὶ ἐνεφανίσθη καὶ ὑπάρχει ἔκτοτε εἰς τὴν παροῦσαν ἱστοσελίδα ( εἰς τὴν θέσιν «Περὶ τῆς γλώσσης» τῆς ἑνότητος : Β) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ,  3. Η ΠΑΙΔΕΙΑ).

Ἀλλά, παρὰ τὴν καθολικὴν ἀποδοκιμασίαν της, ἡ Κα Ἐπίτροπος μὲ ὁμιλίαν της εἰς κομματικὴν σύναξιν ἐπανῆλθe μετὰ πρωτοφανοῦς πείσματος ἐπὶ τῆς ἐξωφρενικῆς προτάσεώς της, χαρακτηρίσασα μάλιστα ἀνοήτως τοὺς ἀντιδράσαντας ὡς ... «ἀρχαιοκαπήλους»(!), προδήλως μὴ γνωρίζουσα τὴν σημασίαν τῆς λέξεως αὐτῆς.

Σχόλιον ἐπὶ τῆς νέας αὐτῆς ἐμμονῆς εἰς τὴν ἀντεθνικὴν ἀσχημίαν ἀποτελεῖ τὸ κείμενον τῆς ἀκολούθου ἐπιστολῆς, δημοσιευθείσης εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2002 :

Νέα Πεντέλη, 16η Φεβρουαρίου 2002.


Ἐφημερίδα «Ἑστίαν»,
Ἀνθίμου Γαζῆ 7,
(τηλεομοιότυπον 010 324 30 71),
105 61 Ἀθήνας.

ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ   ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑ

Κύριε Διευθυντά,

Δημοσιεύματα τοῦ τύπου καὶ ραδιοτηλεοπτικαὶ ἐκπομπαὶ φέρουν τὴν Έπίτροπόν μας εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν Ἄνναν Διαμαντοπούλου ἐμμένουσαν εἰς τὴν πρότασίν της καθιερώσεως τῆς ἀγγλικῆς ὡς δευτέρας ἐπισήμου γλώσσης μας. Πρότασιν, τὴν ὁποίαν καὶ ἐπανέλαβε προσφάτως εἰς τὸ συνέδριον νεολαίας τοῦ κυβερνῶντος κόμματος (Πα.Σο.Κ.), συστήσασα μάλιστα εἰς τὸν πολιτικὸν κόσμον τῆς χώρας νὰ ἀναλάβῃ τὴν σχετικὴν πρωτοβουλίαν πρὸς νομοθετικὴν ρύθμισιν τοῦ θέματος. Καὶ ἐπὶ πλέον ἐτόνισεν, ὅτι αἱ ἀντιδράσεις εἰς τὴν πρότασίν της «δὲν τὴν ἀγγίζουν» καὶ «δὲν δέχεται κριτικὴ ἀπὸ ἀρχαιοκαπήλους» !

Ζοῦμε, Κύριε Διευθυντά, ὑπὸ τὸν ἀστερισμὸν τῆς ἀσημαντότητος, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια κατέκλυσε καὶ καταταλαιπωρεῖ τὴν Πατρίδα μας. Ἔτσι δὲν θὰ ἀνέμενε κανεὶς διαφορετικὴ στάσι ἔναντι τῆς γενικῆς ἀποδοκιμασίας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν κομματικῶς ὁμόφρονα Ὑπουργὸν Παιδείας, μιᾶς καταδήλως ἐθνοπροδοτικῆς προτάσεως.

Ἀλλὰ καὶ δὲν ἦτο ἀνάγκη, ἡ Κα Ἐπίτροπος νὰ ὑπενθυμίσῃ, ὅτι αἱ ἀντιδράσεις «δὲν τὴν ἀγγίζουν», ἀφοῦ τὸ ἀντίθετον προϋποθέτει κάποια εὐαισθησία καὶ ἐκεῖνο, ποὺ τῆς κατελογίζετο, ἦτο ἀκριβῶς ἡ παντελὴς ἔλλειψις ἐθνικῆς  εὐαισθησίας. Ἡ ὁποία, ἐὰν καὶ στοιχειωδῶς μόνον συνέτρεχεν εἰς τὸ πρόσωπόν της, ὄχι μόνον θὰ τὴν ἀπέτρεπεν ἀπὸ τοῦ νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐξωφρενικὴν πρότασιν, παρομοία πρὸς τὴν ὁποίαν εἰς καμμίαν ἄλλην χώραν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν ἐγένετο, ποτὲ καὶ ἀπὸ κανένα, ἀλλὰ καὶ θὰ τὴν ὡδήγει, ἀντιθέτως, εἰς τὴν ἔνθερμον ὑποστήριξιν τῆς προτάσεως τῶν Βάσκων Εὐρωβουλευτῶν, ὅπως καθιερωθῇ ἡ ἑλληνικὴ ὡς γλῶσσα κοινὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀκριβῶς ὡς ἡ ἀρχαιοτέρα καὶ μητέρα-πηγὴ ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν. Ἔτσι θὰ συμπεριεφέρετο μία σωστή, συνειδητὴ Ἑλληνίδα.

 Ἐνῷ, ἐξ ἄλλου, μὲ τοὺς περὶ «ἀρχαιοκαπήλων» χαρακτηρισμούς της ἡ Κα Ἐπίτροπος μόνον τὴν γλωσσικήν της ἀμάθειαν, τὴν ἄγνοιαν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, διεδήλωσε. Διότι ἀπὸ ὁποιοδήποτε Λεξικὸν τῆς γλώσσης μας, ἀπὸ τοῦ κλασσικοῦ (έννεατόμου) τοῦ Δημητράκου (βραβευθέντος ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν) καὶ τοῦ ἐγκυροτάτου τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἰωάννου Σταματάκου, μέχρι καὶ τῶν μεταγενεστέρως ἐκδοθέντων ( Κορρέ, Τζαννετάτου, Φυτράκη, Μπαμπινιώτη, κλπ.), θὰ ἠμποροῦσε νὰ μάθῃ, ὅτι «ἀρχαιοκάπηλος» εἶναι ὁ παρανόμως ἐμπορευόμενος καὶ λαθραίως ἐξάγων εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν ἔργα τῆς ἀρχαίας τέχνης. Ἑπομένως ὁ χαρακτηρισμός της ταιριάζει ὄχι εἰς τοὺς ἀγανακτήσαντας διὰ τὴν ἀντεθνικήν της πρότασιν, ἀλλὰ μόνον εἰς ὁμόφρονάς της, αὐτούς, οἱ ὁποῖοι λαθραίως καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ διαπραγματεύονται καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ξεπουλήσουν τὰ πανάρχαια ὅσια καὶ ἱερά του, τὸ Ἑλληνικόν (μόνον) ὄνομα τῆς Μακεδονίας, τὸ Ἑλληνικὸν Ἀρχιπέλαγος (Αἰγαῖον), τὴν Ἑλληνικὴν Κύπρον. Λαθραίως, ἀφοῦ δὲν τολμοῦν νὰ ζητήσουν καὶ τὴν γνώμην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως συνταγματικῶς ἐπιβάλλεται «ἐπὶ κρισίμων ἐθνικῶν θεμάτων» ἀπὸ τὸ ἄρθρον 44 § 2 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον, ἂς σημειωθῇ, παραμένει, ἀπὸ τῆς θεσπίσεώς του (1975) καὶ μέχρι σήμερα, γράμμα νεκρόν, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐφαρμοσθῇ ! ...

Ἡ ἐμμονὴ ὅμως τῆς Κας Ἐπιτρόπου, παρὰ τὴν γενικὴν ἀποδοκιμασίαν της, προδίδει, καὶ δι’ ὅσους  ἀμφέβαλαν καὶ διελογίζοντο μήπως ἄλλα ἐννοοῦσε, ἐνσυνείδητον ἐθνοπροδοτικὴν κίνησιν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ τὰς εὐλογίας βεβαίως ποικιλωνύμων ἐπιβούλων. Καὶ ἀκόμη ἀποκαλύπτει ἕρπουσαν τήν, σταλινικῶν καταβολῶν, φασιστικήν της νοοτροπίαν, ἀφοῦ, κατὰ τὸ μορφωτικὸν καὶ διανοητικόν της ἐπίπεδον, ὑπάρχει μόνον ἡ ἀντιθετικὴ σχέσις ἐθνοπροδοσίας ἀφ’ ἑνὸς καὶ καταδικαστέας ἀρχαιοκαπηλίας (ὅπως ἡ ἴδια τὴν ἐννοεῖ !) ἀφ’ ἑτέρου ! Ἡ Ἐπίτροπός μας, παραμείνασα ἐπὶ τοῦ προκειμένου μόνη, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ εἰς βάρος της γενικὴ κατακραυγή, ἐπέλεξε τὸ πρῶτον. Ἐμεῖς, ὅλοι οἱ ἄλλοι, ποὺ ἀγανακτοῦμε μὲ τὴν ἐθνοπροδοτικὴ πρότασι, χαρακτηριζόμεθα, ἀπὸ τὴν παχυλὴ τῆς γλώσσης μας ἀμάθειά της, μὲ τὸ δεύτερον. Καὶ μόνη αὐτὴ ἔναντι ὅλων δὲν ἐνδίδει ! Καμαρώσατε κίβδηλον «δημοκρατικὸν» ἦθος ! ...

Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν,
................Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης