ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

 

Ὁ πρῴην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν γιὰ τὸν θάνατο τοῦ πρῴην Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδοπούλου  :

 

ΤΑΣΣΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

 

1.-  Μὲ βαθύτατη ὀδύνη ἐπληροφορήθην τὸν θάνατον τοῦ πρῴην Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδοπούλου. Ἡ τελευτή του εἶναι ἀπώλεια γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό, ὅπου τῆς γῆς. Διότι ὁλόκληρη ἡ ζωή του ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα φιλοπατρίας καὶ ἀγωνιστικότητος μὲ σύνεσι, ἀπόλυτη συνέπεια καὶ ἀδάμαστη ἀποφασιστικότητα. Πρὸς χάριν βεβαίως τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος του, τῆς πολυφιλήτου ἀνὰ τὶς χιλιετηρίδες ἑλληνικῆς, καὶ μόνον Ἑλληνικῆς Κύπρου. Ἀλλὰ συγχρόνως καὶ φωτεινὸ παράδειγμα, ἀπὸ τὰ ἀνεπανάληπτα, γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό, ἰδίως κατὰ τοὺς σημερινοὺς καιροὺς ἐξοργιστικῆς καταπατήσεως τῶν δικαίων του ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυροὺς αὐθέντες καὶ διατάκτες κάθε διεθνοῦς ἀνομίας.

 

2.-  Ἔτσι ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος νεώτατος ἐτάχθη στὶς γραμμὲς  τῆς θρυλικῆς Ε.Ο.Κ.Α. (θνικῆς ργανώσεως Κυπρίων γωνιστῶν), ἡ ὁποία, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα,  διεξήγαγε κατὰ τὴν τετραετία 1955-1959  ἐπικὸν ἔνοπλον ἀγῶνα πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν ἀποικιακὸν Ἀγγλικὸν ζυγὸν καὶ ἕνωσίν της μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα.   Ἀγῶνα προδοθέντα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διαχείρισι τοῦ θέματος, ἐναντίον τῆς ὁποίας καὶ εὐθέως ἐτάχθη ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος μὲ τὴν ρητὴ διαφωνία του στὶς συνθῆκες Ζυρίχης -Λονδίνου, στὶς ὁποῖες καὶ ὀρθότατα διέβλεψε, ὅπως κάθε λογικῶς σκεπτόμενος ἄνθρωπος, τὰ ἐμφανέστατα διχοτομικὰ τῆς Κύπρου σπέρματα.

Καὶ ἀκολούθως προσέφερε τὶς ἐθνικές του ὑπηρεσίες μὲ τὴν ἀνάμειξί του στὴν πολιτικὴ, καθὼς καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα, καὶ Ὑπουργικά, τῆς νεοπαγοῦς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, στὰ ὁποῖα κατ' ἀξίαν ἐκλήθη. Μὲ ἀποκορύφωσι τὴν ἀνάδειξί του διὰ τῆς λαϊκῆς ψήφου στὸ ὕπατο ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὸ ὁποίο καὶ ἐλάμπρυνεν ὅσον οὐδείς. Ἰδίως μὲ τὴν προτροπή του, -  τὴν ὁποία καὶ εἰσήκουσε μὲ συντριπτικὴ διὰ δημοψηφίσματος πλειοψηφία ὁ Κυπριακὸς λαός, -  γιὰ τὴν καταψήφισι τοῦ όλεθρίου σχεδίου Ἀννάν, τὸ ὁποῖον μὲ τὸ πρόσχημα λύσεως στὴν πραγματικότητα ἀποσκοποῦσε στὸν ὁριστικὸν ἐνταφιασμὸ τῆς Κύπρου. Καὶ αὐτὸ παρὰ τὶς πανταχόθεν ἀφόρητες πιέσεις πρὸς ἀποδοχὴ τοῦ καταπτύστου σχεδίου, καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κύπρου καὶ ἀπὸ ξένους καὶ ἰσχυρούς, δυστυχῶς δὲ  καὶ ἀπὸ ἰδιωφελεῖς ὀσφυοκάμπτες μπροστὰ στὶς ξένες ἐπιθυμίες παράγοντες τοῦ ἑλλαδικοῦ μας χώρου.  Καὶ ἀκόμη εἶναι αὐτός, ποὺ μὲ τὴν πολιτική του σύνεσι ὡδήγησε στὴν εἰσδοχὴ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα.

Καὶ ἐν τούτοις : παρὰ τὶς ἀδιατίμητες αὐτὲς ἐθνικές του προσφορές, ὁ Κυπριακὸς λαὸς δὲν τὸν ἐπανεξέλεξε στὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας !  Μὲ πικρία ἀνακύπτει ἡ σκέψις, ὅτι ἐξεδήλωσε ἔτσι ἑλληνικὴ τάσι αὐτοκαταστροφῆς. Ὅπως ἔπραξεν ὁ ἑλλαδικὸς Ἑλληνισμὸς μὲ τὴν καταψήφισι τὸ 1920 τοῦ Μεγάλου Ἐλευθερίου Βενιζέλου  εὐθὺς μετὰ καὶ παρὰ τὸν θρίαμβον τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν, ποὺ ἐδικαίωνε ἀπαράγραπτα τοῦ Ἑλληνισμοῦ δίκαια... 

 

3.- Ἐκφράζω τὰ θερμά μου συλλυπητήρια στὴν οἰκογένεια τοῦ ἐκλιπόντος καὶ πρὸς ὁλόκληρο τὸν Κυπριακὸ λαὸ γιὰ τὴν μεγάλη ἀπώλεια. Καὶ εὔχομαι στὸν τελευταῖον αὐτόν, νὰ συνεχίσῃ ἀρνούμενος τὸν ἐθνικό του ἐξανδραποδισμό, τὸν ὁποῖον ἀπεργάζεται τὸ προσφερόμενο νέο σχέδιο δῆθεν λύσεως τοῦ τραγικοῦ προβλήματός του, ποὺ στὴν οὐσία του εἶναι μεταμφιεσμένο καὶ ἀπαράλλακτο τὸ ἴδιο σχέδιο Ἀννάν... Ὁ Κυπριακὸς λαὸς ἂς παραδειγματισθῇ ἀπὸ τὸν Μεγάλο νεκρό, δείχνοντας τὴν συνέπειά του πρὸς τὴν ἀρνητικὴ θέσι, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος τόσο ἐκφραστικὰ κατὰ τὸ δημοψήφισμα ἐξεδήλωσε μὲ τὴν ἀπόρριψι τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου Ἀννάν.

 

4.-  Ἂς εἶναι ἐλαφρὸ τὸ χῶμα τῆς γλυκειᾶς Κυπριακῆς γῆς, ποὺ θὰ σκεπάσῃ τὸν μεγάλο νεκρό.

Ἡ μνήμη τοῦ Τάσσου Παπαδοπούλου θὰ παραμείνῃ αἰωνία στὶς συνειδήσεις ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὅπου τῆς γῆς καὶ ἀνεξίτηλη  στὶς δέλτους τῆς Ἱστορίας τῶν ἡγετικῶν μορφῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.-

 

Νέα Πεντέλη, 12η Δεκεμβρίου 2008

 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης