ΜΝΗΜΗ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

 

*******

 

 

Ἡ Νομαρχία Χανίων ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ Δήμου Καντάνου, τόπου καταγωγῆς τοῦ ἀειμνήστου ἰατροῦ Ἀνδρέου Ἀρχοντάκη, μὲ τὴν εὐκαιρίαν ἀποκαλυπτη-ρίων ἀνδριάντος του εἰς τὴν γενέτειράν του, τὸν οἰκισμὸν Πλεμενιανὰ Καντάνου, ὠργάνωσαν τὴν 11ην Ἰουλίου 2009 ἡμερίδα εἰς Κάντανον, διὰ νὰ τιμήσουν τὴν μνήμην τοῦ ἀειμνήστου ἀνδρὸς καὶ ἀδαμάστου δημοκράτου.

Κληθεὶς καθυστερημένως, ὁ Πρόεδρος, συνδεόμενος μὲ βαθυτάτην φιλίαν μὲ τὸν τιμώμενον, ἀπέστειλε πρὸς τοὺς ὀργανωτὰς τῆς ἐκδηλώσεως ὡς ἰδικήν του συμμετοχὴν εἰς αὐτήν, τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολήν, μὲ τὴν παράκλησιν τῆς ἀναγνώσεώς της, ἡ ὁποία καὶ ἐγένετο : 

 

 

 

XΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

Νέα Πεντέλη, 7η Ἰουλίου 2009.

Ἀξιοτίμους Κυρίους

  • Νομάρχην Χανίων Γρηγόρην Ἀρχοντάκην

           Τηλεομοιότυπον : 28213 40 201

  • Δήμαρχον Καντάνου Εὐτύχην Δασκαλάκην

           Τηλεομοιότυπον : 28230 22 590

 

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησιν ἔλαβα τὴν πρόσκλησί σας στὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὴν ἡμερίδα, ποὺ διοργανώνετε τὸ προσεχὲς Σἀββατο 11η τρέχοντος μηνὸς Ἰουλίου, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀλησμονήτου Ἀνδρέα Ἀρχοντάκη μὲ τὴν εὐκαιρία ἀποκαλυπτηρίων ἀνδριάντος του στὴν γενέτειρά του, τὸν οἰκισμὸ Πλεμενιανὰ τοῦ Δήμου Καντάνου.

Ἡ συγκίνησίς μου εἶναι εὔλογη. Μὲ τὸν ἀλησμόνητον Ἀνδρέα Ἀρχοντάκη μὲ συνέδεε βαθύτατη φιλία. Τὸν εἶχα γνωρίσει πρὶν ἀπὸ τὴν δικτατορία τῶν ἐπιόρκων ἐθνοπροδοτῶν ἀπριλιανῶν. Καὶ συνδεθήκαμε στενά, ἂν καὶ οἱ ἐπαφές μας ἦσαν περιωρισμένες : στὶς λίγες φορὲς ἀνόδου του ἐδῶ στὴν πρωτεύουσα, ἀλλὰ καὶ ἰδικῆς μου καθόδου στὰ πατρογονικὰ χώματα τῆς μαγευτικῆς Κρήτης, κατὰ τὶς ὁποῖες καὶ ποτὲ δὲν παραλείπαμε, οὔτε αὐτός, οὔτε ἐγώ, νὰ συναντηθοῦμε∙  ὡς ἐπίσης, οἱ ἐπαφές μας ἀνανεώνονταν στὶς ἑορτὲς μὲ τὶς γραπτὲς εὐχές, ποὺ πάντοτε ἀνταλλάσσαμε. Ἡ τελευταία μας ἐπαφὴ ἔγινε μὲ τὶς χριστουγεννιάτικες εὐχές, ποὺ μοῦ ἔστειλε, πάντοτε ἐγκάρδιες καὶ ὁλόθερμες, λίγες ἡμέρες πρὶν μᾶς ἀφίσει ὁριστικά. Τὶς ἀνταποδοτικές μου εὐχὲς τοῦ ἔστειλα τότε, χωρὶς νὰ γνωρίζω τὴν αἰώνια ἀποδημία του, τὴν ὁποίαν ὑστέρως πληροφορήθηκα ἀπὸ συνάδελφό μου Ἐφέτη, ποὺ εἶχεν ὑπηρετήσει στὰ Χανιὰ καὶ τὸν ἐγνώριζε καὶ μὲ ἐνημέρωσεν ὡς γνώστης καὶ τῆς ἰδικῆς μου φιλίας. Φυσικὰ τὸ ἄγγελμα μὲ κατέθλιψε, ὅπως ὅλους. Ἀλλὰ συνεπλήρωσα τὴν ἀτέλεστη αὐτὴ τελευταία μου ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀλησμόνητο φίλο, ἔστω καθυστερημένα, ὅταν μὲ τὴν πρώτη κάθοδό μου στὴν Κάντανο μετὰ τὴν Προεδρική μου θητεία προσῆλθα καί, εὐλαβὴς  προσκυνητής, ἀπέθεσα λίγα λουλούδια στὸν τάφο του. Ταπεινὴ παρουσία, τὴν ὁποία εἶμαι βέβαιος, ὅτι θὰ τὴν ἔνοιωσε μὲ τὴν θαυμαστὴ αἰσθαντικότητά του καὶ ὁ Ἀνδρέας στὴν γαλήνη του, ἐκεῖ ψηλά, ποὺ τώρα βρίσκεται. Αὐτὴ ἦταν ἡ τελευταία ἐκ τοῦ μακρόθεν ἄμεση νοερὴ ἐπικοινωνία μας. Διότι τέτοια εἶχε προηγηθῆ καὶ ὅταν ζοῦσε : ὅταν ἐπὶ δικτατορίας εἴχαμε προσέλθει μὲ φίλους στὴν Αἴγινα, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τοὺς κρατουμένους στὶς ἐκεῖ φυλακές, ἀληθινοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Δημοκρατίας, ἀνάμεσά τους καὶ τὸν Ἀνδρέα Ἀρχοντάκη (οἱ ἄλλοι, ἂν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, ἦσαν ὁ Νέστορας, Νοταρᾶς, κλπ). Ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐπετράπη. Διεμηνύσαμε ὅμως στοὺς κρατουμένους τὴν ἐκεῖ προσέλευσί μας, καὶ ἔτσι καὶ αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία μου μὲ τὸν Ἀνδρέα Ἀρχοντάκη ἔμεινε νοερὰ ἐκ τοῦ μακρόθεν. Χωρὶς καὶ νὰ ἐπαναληφθῇ. Διότι ἀκολούθησε καὶ ἡ ἰδική μου σύλληψις καὶ κράτησις ἐπὶ ἕνα περίπου χρόνο, κατ' ἀρχὰς στὸ ἐργαστήριο τῶν βασανιστηρίων, τὸ Ε.Α.Τ. τῆς Ε.Σ.Α.,  καὶ στὴ συνέχεια στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ...   

Ἐγνώρισα λοιπὸν κατάβαθα μιὰ ἐξαιρετικὴ προσωπικότητα. Τὸν Ἀνδρέα Ἀρχοντάκη στὴν πληρότητά του :  ὡς ἀνεκτίμητον ἐλεύθερον ἄνθρωπο, ὡς λαμπρὸ διανοούμενο, ὡς ἀσυμβίβαστο δημοκράτη, ὡς ἀδάμαστον ἀγωνιστὴ καὶ ὑπερασπιστὴν ἐμπράκτως, ὄχι μὲ τὰ λόγια μόνον, ἰδεῶν, ποὺ καταυγάζουν τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό, ὡς προικισμένο μὲ εὐψυχία ἀπαράμιλλη, ὡς μαχητὴ ἀκατάβλητο  στὴν πρωτοπορία πάντοτε τῶν εὐγενεστέρων ἀγώνων.

Ὅλοι ὅσοι τὸν ἐγνώρισαν καὶ ἐγεύθηκαν τὴν ἀντινοβολία τῆς προσωπικότητός του ἔχουν μύρια καὶ ἀνεξάντλητα νὰ ἱστορήσουν γιὰ τὶς διάφορες πτυχές της. Ἀντὶ πολλῶν, προσωπικῶς θὰ περιορισθῶ σὲ μία ἀρετή του, αὐτή, ποὺ προϋποθέτει, ἀλλὰ καὶ ἐνέχει, περιλαμβάνει ὅλες ἀνεξαιρέτως : Ὁ Ἀνδρέας Ἀρχοντάκης ὑπῆρξεν ἀληθινός, ὄχι ψευδεπίγραφος Δημοκράτης. Ἦτο κατὰ συνείδησιν, ὄχι μόνον κατὰ τοποθέτησιν δημοκράτης, ὅπως ἡ πληθώρα τῶν σφετεριζομένων τὸν χαρακτηρισμόν, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ θλιβερὰ ἐνεργούμενα ἐξουθενωτικοῦ ἀντιδημοκρατικοῦ λαϊκισμοῦ τῆς χειροτέρας μορφῆς, πρόθυμα νὰ ὑπηρετήσουν χάριν ἰδιοτελείας ὁποιαδήποτε ἀνομία καὶ πολιτικὴ κατάστασι. Ὁ Ἀνδρέας Ἀρχοντάκης ἀπέδειξε τὴν δημοκρατικότητά του μὲ τὸν καθημερινό του βίο.  Τὴν ἀπέριττη καθημερινή του ζωή τὴν ἀφειδώλευτη προσφορά καὶ προθυμία του ἔναντι ὅλων, καὶ μάλιστα ἀφιλοκερδῶς, κατὰ τὴν ἄσκησι τοῦ ὑψηλοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἰατροῦ  ἀκόμη καὶ μὲ αὐτὴ τὴν λεβέντικη παραδοσιακὴ ἐνδυμασία του,  γιατὶ μὲ τὴν ὑψηλοφροσύνη, ποὺ τὸν διακατεῖχε, δὲν ἤθελε νὰ προσχωρήσει στὴν μᾶζα, νὰ φοράει φράγκικα ! Θεώρησις ὑψιπετής, ἐμφαίνουσα πορείαν ζωῆς ἐναντίον τοῦ ρεύματος, ἀκριβῶς ἐναντίον τῆς ἐπιβαλλομένης ὑπὸ τοῦ φθοροποιοῦ πάντοτε συρμοῦ ἰσοπεδώσεως, καὶ αὐτὸ πρὸς διατήρησι τῆς ἐθνικῆς μας ἀτομικότητος καὶ ἰδιοπροσωπείας.  Καταδεικνύεται ἔτσι καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς ὡς ἀληθινὸς Ἕλλην. Καὶ φυσικά, ἀμετανόητος Κρητικός !  Καὶ ἰσοδυνάμως, μὲ τὴν εἰς τὰ κοινὰ ἀνάμειξί του ὁ Ἀνδρέας Ἀρχοντάκης ὄντως διέλαμψε. Πολλαπλῶς. Κυρίως μὲ τὴν ποικίλη ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ἀντιδικτατορικὴ δραστηριότητά του, ἡ ὁποία καὶ τὸν ὡδήγησε στὶς διώξεις καὶ φυλακίσεις του. Παθήματα, ποὺ πάντοτε ἀντιμετώπισε καρτερικῶς, μὲ τὴν ὑπεροχὴ ἐλευθερόφρονος πνεύματος ζηλευτῆς, δύσκολα κατορθωτῆς, ἐμβελείας.

Αὐτὸς σὲ λίγες γραμμὲς ὑπῆρξεν ὁ Ἀνδρέας Ἀρχοντάκης. Ἀληθινὸς Δημοκράτης, γνήσιος Κρητικός, ἀληθινὸς Ἕλλην.

Σᾶς ἀξίζουν ἀνεπιφύλακτα συγχαρητήρια γιὰ τὴν πρωτοβουλία σας τοιοῦτον ἄνδρα νὰ τιμήσετε.

Λυποῦμαι μόνον, διότι λόγῳ τῆς πολὺ καθυστερημένης περιελεύσεως, μόλις χθές,  τῆς προσκλήσεώς σας καὶ ἄλλων δεσμεύσεών μου ἀδυνατῶ νὰ ἀνταποκριθῶ εἰς αὐτὴν.

Δεχθεῖτε λοιπὸν τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου, μὲ τὴν παράκλησι νὰ ἀναγνωσθῇ στὶς ἐκδηλώσεις, ὡς μία λιτὴ σπονδὴ ἐκ μέρους μου στὴν μνήμη ἑνὸς ἀλησμονήτου φίλου καὶ ἐξόχου Ἕλληνος πατριώτου.-

 

Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμούς,

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

 

 

Υ.Γ.-  Σὲ περίπτωσι δημοσιεύσεως τῆς ἐπιστολῆς μου, παράκλησις νὰ τηρηθῇ ἡ πολυτονικὴ γραφὴ καὶ ἡ ὀρθογραφία τοῦ κειμένου.