ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩι ΘΑΝΑΤΩι ΤΟΥ ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ

  

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς Γιασὲρ Ἀραφάτ :

Μὲ βαθεῖαν θλίψιν ἐπληροφορήθην τὸν θάνατον τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς Γιασὲρ Ἀραφάτ. Ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν Παλαιστινίων ἐκ τῶν πρωτοπόρων, ὁ Γιασὲρ Ἀραφὰτ δὲν ὑπῆρξε μόνον ὁ μεγάλος μαχητής, τοῦ ὁποίου ἡ ἀκατάβλητος ἀποφασιστικότης τὸν ἀνέδειξεν εἰς ἀδιαμφισβήτητον Ἡγέτην τοῦ μαρτυρικοῦ λαοῦ του. Ὑπῆρξε συγχρόνως καὶ ὁ φωτισμένος πολιτικός, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 1993 καθωδήγησε τὸν λαόν του εἰς τὴν μόνην σωστὴν πορείαν : αὐτήν, τῆς συνδιαλλαγῆς μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τῆς εἰρηνικῆς μετ' αὐτοῦ συνυπάρξεως∙ ἐγχείρημα τὸ ὁποῖον ἠνώχλησεν ἴσως ἀδιαλλάκτους συμπατριώτας του, ἀλλὰ συνεπέφερε τὴν διεθνῆ ἀναγνώρισιν μὲ τὴν δικαίαν ἀπονομὴν τὸ 1994, εἰς αὐτὸν καὶ τὸν ἰσάξιον Ἰσραηλινὸν ὁμόλογόν του, τοῦ Βραβείου Νόμπελ τῆς Εἰρήνης.

Καὶ εἶναι γεγονός, ὅτι εἰς τὴν εἰρηνικὴν αὐτὴν πορείαν ὁ ἐκλιπὼν καὶ σταθερῶς ἐνέμεινε καὶ ἐπιμόνως εἰργάσθη μέχρι τέλους. Δυστυχῶς ἡ διεθνὴς ἀνομία, κυριαρχοῦσα ἐπὶ ζωτικῶν θεμάτων τῆς διεθνοῦς ζωῆς (π.χ. τὸ Κυπριακόν, τὸ «Μακεδονικόν», καὶ τόσα ἄλλα), ἐκτρεφομένη ἀπὸ ἀνόμους γεωπολιτικὰς ἐπιδιώξεις μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν, δὲν ἐπέτρεψε τὴν πραγματοποίησιν, ἐφ' ὅσον ἔζη, τοῦ ὁράματος τοῦ μεγάλου Ἡγέτου : νὰ ἴδῃ τὸν ἱστορικὸν καὶ μαρτυρικὸν λαόν του ἀποκτῶντα ἐπὶ τέλους κράτος ἀνεξάρτητον ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει μὲ ὅλους τοὺς γείτονάς του. Πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον εὔχονται καὶ ἐπιθυμοῦν ὅλαι αἱ ἐλεύθεραι συνειδήσεις ὅπου τῆς γῆς.

Ἂς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα, ποὺ θὰ τὸν σκεπάσῃ.

Εἰς τοὺς οἰκείους τοῦ ἐκλιπόντος καὶ τὸν Παλαιστινιακὸν λαὸν ἐκφράζω τὰ θερμά μου συλλυπητήρια.

Νέα Πεντέλη, 11η Νοεμβρίου 2004

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης