ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης μὲ τὸν ἐρχομὸν τοῦ νέου ἔτους 2004 ἀπευθύνει τὸ ἀκόλουθον μήνυμα πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν :

« Ὁ ἐθνικός μας ἀπολογισμὸς τοῦ λήγοντος ἔτους εἶναι, διὰ κάθε ἀμερολήπτως σκεπτόμενον νουνεχῆ Ἕλληνα, ὀδυνηρῶς ἀρνητικός.

1.-  Ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ πεδίου, α) ἡ αὐξανομένη ἀνεργία, ἰδιαιτέρως τῶν νέων∙ β) ἡ ἐπιτεινομένη καθημερινῶς οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ δυσχέρεια ἀντιμετωπίσεως, ἀπὸ τὴν μεγάλην πλειονοψηφίαν τῶν ὁμοεθνῶν μας, καὶ χρειωδῶν ἀκόμη ἀναγκῶν∙ γ) ἡ ἐξαπλουμένη παντοῦ, καὶ εἰς τὰς μεγάλας πόλεις, μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ κέντρου τῆς πρωτευούσης, ἀνασφάλεια, μὲ τὰς ὠργανωμένας συμμορίας κακοποιῶν, ἐπιδιδομένας εἰς καθημερινὰς λῃστείας, ἀκόμη δὲ καὶ φόνους, εἰς ἐκτέλεσιν μάλιστα «συμβολαίων θανάτου»∙ δ) τὸ χάος εἰς τὴν Παιδείαν, μὲ ἁπτὰς ἀποδείξεις τῆς προωθουμένης ἀγραμματωσύνης τὴν παταγώδη ἀποτυχίαν εἰς τὸ θεμελιῶδες μάθημα τῆς Ἱστορίας τῶν ὑποψηφίων εἰς τὰς Πανελλαδικὰς ἐξετάσεις, ἢ τὴν καθολικὴν ἀποτυχίαν εἰς ὁλοκλήρους κλάδους ὑποψηφίων ἐκπαιδευτικῶν εἰς διαγωνισμὸν τοῦ Α.Σ.Ε.Π.∙ ε) μυκτηρισμὸς καὶ ἡ διακωμώδησις τῆς Δικαιοσύνης εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῶν δικασθέντων δολοφόνων τῆς «17 Νοέμβρη», ὅταν πρὸ τῆς δίκης μέν, καίτοι ἡ ἀνάκρισις ἦτο μυστική, (προ)ανακριτικαὶ ἐνέργειαι ὑπὸ τοῦ τύπου προεξηγγέλλοντο, ἢ καταθέσεις καὶ ἀπολογίαι περιήρχοντο εἰς τὴν δημοσιότητα ἀπὸ τῶν στηλῶν ἐφημερίδων, κατὰ δὲ τὴν δίκην παρεβιάζοντο καταφώρως  δικονομικοὶ κανόνες καὶ διαδικαστικὴ τάξις μέχρι τοῦ πρωτοφανοῦς εἰς τὰ δικαστικὰ χρονικὰ σημείου νὰ ἀφίνωνται κατηγορούμενοι καὶ συνήγοροι ἐλεύθεροι νὰ ὑβρίζουν ἀτιμωρητὶ καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐπὶ τῆς ἕδρας Δικαστικοὺς καὶ Εἰσαγγελικοὺς λειτουργούς, ὡς καὶ εἰς ἄλλα ἐκτὸς θέματος ἀτέρμονα φληναφήματα, τὰ ἐγκλήματα οὐσιαστικῶς προπαγανδίζοντα∙ ἐνῷ ἀφέθησαν ἀναπάντητα οὐσιώδη σημεῖα τῆς ὑποθέσεως, κυρίως : τὸ πῶς καὶ πότε καὶ ἀπὸ ποίους συνεπήχθη ἡ τρομοκρατικὴ ὀργάνωσις∙ τὸ ποῖοι ἦσαν οἱ ἐγκέφαλοί της καὶ ποῖαι συγκεκριμένως αἱ ἐπαφαὶ καὶ διασυνδέσεις των, ποῖοι οἱ ἐπιλέγοντες τὰ ὑποψήφια θύματα καὶ διατάκται τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν∙ τὸ πῶς, μὲ ποῖα δηλαδὴ κριτήρια, ἐπελέγοντο οἱ ἑκάστοτε στόχοι, καί, προκειμένου περὶ τῶν δολοφονηθέντων ξένων ἀξιωματούχων μὲ περιστασιακὴν μόνον παρουσίαν εἰς τὴν χώραν μας, τὸ πῶς οἱ ἄσχετοι πρὸς αὐτοὺς ἐκτελεσταὶ ἐγνώριζαν τὴν ταυτότητά των, ὥστε αὐτοὺς νὰ πλήξουν καὶ ὄχι ἄλλους, καὶ πόθεν ἐπληροφοροῦντο τὴν ἐδῶ παρουσίαν καὶ τὰς ἀκριβεῖς κινήσεις τῶν ξένων αὐτῶν, ὥστε εἰς τὸν κατάλληλον τόπον καὶ ἀκριβοχρόνως νὰ ἐνεργήσουν∙ τὸ πῶς συνέβη δικαστικοὶ στόχοι νὰ ἐπιλεγοῦν μόνον κατὰ περιωρισμένην χρονικὴν περίοδον τῆς 27ετοῦς δράσεως τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, εἶχε τὸ γεγονὸς σχέσιν μὲ διεξαγομένας τότε δίκας καὶ ποίας, καὶ διατὶ ἐπλήγησαν οἱ συγκεκριμένοι δικαστικοὶ λειτουργοὶ καὶ ὄχι ἄλλοι∙ τὶ ἀπέγιναν τὰ προϊόντα τῶν ἐκτεταμένων ληστειῶν∙ στ) τραγῳδία τῆς ὑγείας, μὲ τὸ ὄργιον τῆς χωρὶς ἔλεος ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου ἀπὸ ὠργανωμένα ἰδιωτικὰ συμφέροντα∙ ὅλα αὐτὰ καὶ ἀναρίθμητα ἄλλα σημεῖα τῆς καθημερινότητος, μὲ τὰ χρόνια γενικώτερα, δηλαδὴ ζ) τὴν ὑπογεννητικότητα, μὲ τοὺς θανάτους νὰ ὑπερβαίνουν πλέον τὰς γεννήσεις (105.219 ἔναντι 103.267, ἤδη τὸ 2000), τὰ Σχολεῖα μας νὰ ἐρημώνωνται ἀπὸ Ἑλληνόπαιδας καὶ τὴν Ἑλλάδα μας κατερχομένην μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπὸ τὴν 3ην θέσιν εἰς τὰς γεννήσεις τὸ 1981 εἰς τὴν 11ην-13ην τώρα θέσιν, πραγματικότης, ἡ ὁποία, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἀλόγιστον καὶ οὐσιαστικῶς ἀνεξέλεγκτον εἰσβολὴν χιλιάδων ξένων λαθρομεταναστῶν, συνιστᾷ ἄμεσον πλέον ἀπειλὴν δι’αὐτὴν τὴν ἐντὸς τῆς Πατρίδος μας ἐθνικήν μας ἐπιβίωσιν∙ καὶ η) τὴν μαστίζουσαν τὸ Δημόσιον καὶ τοὺς ὀργανισμοὺς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ἐκτεταμένην διαφθορὰν, τομέα εἰς τὸν ὁποῖον φαίνεται, ὅτι κατέχομεν τὰ σκῆπτρα μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως  (διὰ μόνον τὸ 2001 τὸ ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἁρμόδιον Ἐλεγκτικὸν Συνέδριον κατέγραψε παράνομες πληρωμὲς ὕψους 6,6 δισεκατομμυρίων δραχμῶν !), δὲν συνθέτουν βεβαίως χώραν εὐτυχῆ, προοδεύουσαν καὶ εὐημεροῦσαν, παρὰ τὰ ἀντιθέτως ἐπισήμως διακηρυσσόμενα.

2.- Καὶ ἡ ἀνησυχία ὅσων Ἑλλήνων ἐπιτείνεται, ὅταν τὰ κατάδηλα αὐτὰ φαινόμενα κοινωνικῆς καὶ κρατικῆς μας ἀποσυνθέσεως πλαισιοῦνται ἀπὸ θλιβερώτατα ἰδεολογήματα, ἀποφάσεις καὶ ἐνεργήματα ταγῶν μας, ποὺ μόνον τὸν ἰδεολογικόν μας ἀφοπλισμὸν ὑπηρετοῦν καὶ τὴν ἐθνικήν μας παρακμὴν προωθοῦν. Ὅπως, ὅταν, διὰ νὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὴν Παιδείαν, ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἐδῶ εἰς τὴν Πατρίδα των, καθηλώνεται εἰς χαμηλότερον ὡράριον ἑβδομαδιαίως εἰς τὰ Σχολεῖα μας Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἀπὸ ἐκεῖνο ἀρκετῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ! Ἢ ὅταν, ἀντὶ νὰ ἐνισχυθῇ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, ἀφοῦ ἡ γνῶσις τῆς Ἱστορίας εἶναι ἡ γνῶσις τοῦ παρόντος, ἀντιθέτως ὁλόκληρα κεφάλαια σβήνωνται ἀπὸ τὰ βιβλία της ἢ ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὴν ἐξεταστέαν ὕλην ! Ἢ ὅταν μὲ συνευθύνην τῶν ὑπευθύνων τὸ Πανεπιστημιακὸν ἄσυλον ὑπηρετεῖ πλέον μόνον τὴν ἀσυδοσίαν πάσης ἀνομίας ! Ὅταν κάθε ἔννοια νομιμότητος καταλύεται μὲ τὴν ἀδιακώλυτον κατάληψιν κάθε λίγο καὶ λιγάκι δημοσίων κτηρίων (κυρίως Πανεπιστημίων), δημοσίων καὶ ἐθνικῶν ὁδῶν κλπ., συνοδευομένην μάλιστα ἀπὸ καταστροφὰς περιουσιῶν καὶ βανδαλισμούς, ὥστε πέρα τῶν ἀνυπολογίστων κάθε φορὰ ζημιῶν ( εἰς 1,2 ἑκατομμύρια Εὐρὼ ὑπολογίζονται αἱ ζημίαι μόνον ἐκ τῶν ἐπεισοδίων τῆς ἀντισυνόδου εἰς Θεσσαλονίκην) νὰ παρακωλύεται ἔτσι ἡ λειτουργία ὑπηρεσιῶν ἢ καὶ αὐτὴ ἡ κυκλοφορία πολιτῶν, στερουμένων τοιουτοτρόπως στοιχειώδους συνταγματικοῦ δικαιώματός των !  Ὅταν εὑρέθη Ἕλλην βουλευτής, πού, χωρὶς ἐντροπήν, ἀνήγαγε τὴν διάπραξιν ἐγκλήματος κατὰ τὸν Ποινικόν μας Κώδικα, συγκεκριμένως τὴν προσβολὴν τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου, τὴν καῦσιν τῆς ἑλληνικῆς μας σημαίας,  εἰς «δικαίωμα» τοῦ καθενός ! Ὅταν ἐπιχειρεῖται ἐνωρχηστρωμένως καὶ τόσον ἀπροκαλύπτως ὁ αἰσθητικὸς μας ἐκχυδαϊσμὸς  μὲ τὴν προβολὴν εἰς πολιτιστικὰς ἐκθέσεις ὡς δῆθεν ἔργων τέχνης ἀποκυημάτων ἀρρωστημένης χυδαιότητος καὶ ποταπότητος, ποὺ θὰ ἐντρόπιαζαν ἀκόμη καὶ χώρους ἀσυλλήπτου διανοητικῆς διαστροφῆς !  

3.- Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν μας σχέσεων μόνον ἰσχυρὰ καὶ ὑπολογίσιμος δὲν ὑπῆρξεν ἡ θέσις τῆς Πατρίδος μας. Αἱ ἀποδείξεις πάμπολλαι : Ὅταν ἐπισήμως διαβουκολεῖται ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς περὶ ἀποδρομῆς δῆθεν τοῦ ἀπὸ βορρᾶ κινδύνου, καὶ οἱ τρεῖς βόρειοι γείτονές μας συντηροῦν καὶ δὲν ἀποκρύπτουν ἐπεκτατικὰς εἰς βάρος μας βλέψεις των.  Ἔτσι καί :

α) Προσφάτως, τὴν 10ην Νοεμβρίου εἰς Καστοριάν, ὁ Ἀλβανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Π. Μάϊκο ρητῶς ὡμίλησε περὶ «συνοριακῶν ἐκκρεμοτήτων εἰς τὰ Βαλκάνια, ποὺ θὰ λυθοῦν μὲ διάλογο», χωρὶς νὰ ἐξαιρέσῃ τὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα σύνορα τῆς χώρας του ἐνῷ καὶ τὰ ὄνειρα περὶ ἀλβανικῆς ἐπεκτάσεως γύρωθεν, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μέχρι Πρεβέζης, καὶ ἡ πρὸς τοῦτο συγκρότησις ἤδη ἀπὸ τῆς 4.10.1999 «Ἀλβανικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ» διεθνῶς ἐντόνως διασαλπίζονται μὲ δημοσιεύματα καὶ εὐρέως κυκλοφοροῦντας χάρτας, αἱ δὲ σχετικαὶ ἀνησυχίαι διευρύνονται, ὥστε σοβαρὸν γερμανικὸν περιοδικὸν ( der Spiegel ) νὰ δημοσιεύσῃ πληροφορίας περὶ παρασκευαζομένης ἐνόπλου ἐξεγέρσεως τὴν προσεχῆ ἄνοιξιν εἰς τὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα παραστρατιωτικῶν ἀλβανικῶν ὁμάδων, στρατολογουμένων πρὸς τοῦτο μισθοφόρων μὲ ἀμοιβὴν 15.000 €. Παραλλήλως συνεχίζεται ὁ γολγοθᾶς παθῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, μὲ προσφάτους τὰς ἐπιθέσεις Ἀλβανῶν παρακρατικῶν καὶ τὴν καλπονοθείαν εἰς τὰς δημοτικὰς ἐκλογὰς τῆς ἑλληνικωτάτης Χειμάρρας, αἱ ὁποῖαι ὅμως χάρις εἰς τὸ ἀκμαῖον φρόνημα τῶν μαρτυρικῶν κατοίκων της δὲν ἐτελεσφόρησαν, ἐκλεγέντος τελικῶς Ἕλληνος Δημάρχου. Καὶ μὲ  τὸ ἐν προκειμένῳ σημεῖον ἐθνικῆς μας ἐντροπῆς, Ἕλληνες εὐρωβουλευταὶ νὰ καταψηφίσουν πρότασιν τοῦ Εὐρωπαϊκου Λαϊκοῦ Κόμματος, ὅπως σταλῇ αὐστηρὸν μήνυμα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου εἰς τὴν Ἀλβανίαν διὰ τὴν προσπάθειαν ἐκφοβισμοῦ ὑποψηφίων καὶ πολιτῶν κατὰ τὰς ἐν λόγῳ ἐκλογάς.

  β)  Τὰ Σκόπια συνεχίζουν ἀπροκαλύπτως τὴν ἀνάπτυξιν τῆς εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος ἐπιβουλῆς. Ἐπιβουλῆς ἐθνικῆς, μὲ τὴν οἰκειοποίησιν τῶν παναρχαίων ἑλληνικῶν ὀνομάτων Μακεδονία καὶ Μακεδόνες, ὥστε τὸ ἐθνικόν μας παρελθὸν νὰ κολοβωθῇ καὶ ἀπὸ τὴν ἐθνικήν μας Ἱστορίαν νὰ ἀποσπασθοῦν τὰ ρωμαλεώτερα κεφάλαιά της, ἡ πανένδοξος περίοδος ἕξη καὶ πλέον αἰώνων, κυρίως τῶν Μακεδονικῶν καὶ Ἑλληνιστικῶν χρόνων. Ἐπιβουλῆς τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος, μὲ τὴν συνακόλουθον τῆς προηγουμένης ἐπιδίωξιν συγκροτήσεως «ἑνιαίου Μακεδονικοῦ κράτους». Καὶ περιεπέσαμεν εἰς τοιοῦτο σημεῖον ἐθνικῆς ἀναισθησίας καὶ ἀναξιότητος, ὥστε ὄχι μόνον νὰ ἐπιτρέψωμεν 20ήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰς ψευδωνύμους «πολιτικοὺς πρόσφυγας», εἰς τὴν πραγματικότητα ἐπιζῶντας συμμορίτας, κατὰ τὸν Ποινικὸν Κώδικα, ἐνόχους ἐγκλημάτων ἐσχάτης προδοσίας, οἱ ὁποῖοι, μὲ τὴν νίκην τῆς Ἑλλάδος ἐναντίον τῆς σλαβοκομμουνιστικῆς ἐνόπλου ἐπιθέσεως τῆς τριετίας 1946-1949, εἶχον περισυλλεγῆ ἀπὸ τοὺς πάτρωνάς των καί, ἀρνηθέντες μὲ συστηματικὴν πλύσιν ἐγκεφάλου τὴν ἑλληνικήν των Πατρίδα, εἶχον πολιτογραφηθῆ ὡς Σκοπιανοὶ ὑπήκοοι, ἀποβαλόντες τὴν ἑλληνικήν των ἰθαγένειαν καὶ δι’ αὐτὸ ἐξαιρεθέντες, ὡς φανατικοὶ μισέλληνες πλέον, τῆς κατὰ νόμον δυνατότητος ἐπιστροφῆς. Ἀλλὰ ἐπετρέψαμεν ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ὀργάνωσιν ἀπὸ τοὺς ἰδίους ψευδωνύμους «πολιτικοὺς πρόσφυγας», καὶ τοὺς ἀπογόνους των, ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, εἰς τὴν μαρτυρικὴν Φλώριναν, ἀπὸ 20 ἕως 24 παρελθόντος Αὐγούστου τῆς 3ης «διεθνοῦς» συναντήσεώς των, κατὰ τὴν ὁποίαν καὶ μὲ τὴν παρουσίαν ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας τῶν Σκοπίων ὑπὸ τὴν Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς των Λίλιανα Πόποφσκα ἐπανελήφθησαν τὰ γνωστὰ ἀνθελληνικὰ φαιδρολογήματα περὶ «μακεδονικῆς μειονότητος», «μακεδονικῆς γλώσσης», «μακεδονικῆς πατρίδος» κ.λπ.   Καὶ ἡ εὔλογος ἐθνικὴ ἀνησυχία ὅσων Ἑλλήνων διὰ τὰ τεκταινόμενα ἐπιτείνεται ἀπὸ ἀνεξήγητα ἐθνικὰ ἀστοχήματα, ὅπως τὴν διανομὴν εἰς ἡμερίδα εἰς τὰς Σέρρας ἀπὸ μέλος τῆς εἰς Σόφια Πρεσβείας μας χάρτου τῆς Εὐρώπης μὲ τὰ Σκόπια χαρτογραφούμενα ὡς Μακεδονία ἢ τὸν ἐπίσημον χρυσὸν ὁδηγὸν τοῦ Ο.Τ.Ε., φέροντα τὴν περιοχὴν Ἀλμωπίας (Γιαννιτσῶν) τοῦ νομοῦ Πέλλης ὡς ἀνήκουσαν εἰς τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων ! Ὡς καὶ ἀπὸ θετικὰ ἐνεργήματα ἐπισήμων ταγῶν μας : ὅταν μέλος τῆς Κυβερνήσεως ἐπιτρέπῃ εἰς συνέδριον τῆς πολιτικῆς του κινήσεως τὴν διατύπωσιν καὶ υἱοθετεῖ αἰτήματα ἀναγνωρίσεως «μακεδονικῆς» εἰς τὴν Ἑλλάδα μειονότητος, ὡς ἐὰν ἡμεῖς οἱ Μακεδόνες δὲν εἴμεθα Ἕλληνες (!), ὡς καὶ «τουρκικῆς», τὸ δεύτερον αὐτὸ παρὰ τὴν συμφωνίαν τῆς Λωζάννης, ἡ ὁποία μόνον μουσουλμανικήν, δηλαδὴ θρησκευτικήν, μειονότητα ἀναγνωρίζει. Ἢ ὅταν, διὰ τὸ χρονίζον, ἐπὶ ὀκταετίαν ἤδη μετὰ τὴν ταπεινωτικὴν διὰ τὴν Ἑλλάδα συμφωνίαν τοῦ 1995 μὲ τὰ Σκόπια, θέμα τῆς ὀνομασίας των, ὁ Ὑπουργὸς Τύπου καὶ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος ἐπισήμως δηλώνει, ὅτι ἡ σχετικὴ ἀπόφασις τοῦ συμβουλίου τῶν πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τοῦ 1992, μὲ τὴν ὁποίαν ὁμοφώνως ἀπεκρούσθη ἡ χρῆσις ὑπὸ τοῦ κρατιδίου τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἢ παραγώγων του,   δὲν εἶναι δεσμευτική, ὡς ἐὰν συζητεῖται μὲ τὰ Σκόπια ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομα αὐτό ! Ἦλθεν ὅμως ἀκολούθως καταλυτικὸν τὸ ψήφισμα τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων εἰς τὸ πρόσφατον Συνέδριον τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ εἰς Θεσσαλονίκην, διὰ νὰ ὑπομνήσῃ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν τὸ ἐθνικὸν ἐν προκειμένῳ χρέος, ἑπομένως ἐλπιδοφόρον, ὅτι ἐθνικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος προδοσία τελικῶς δὲν θὰ ἀποτολμηθῇ.

γ) Βουλγαρία δὲν ἀπέστη τοῦ ἐπισήμου ἐπεκτατικοῦ δόγματός της, ὅτι συνορεύει μὲ βουλγαρικὰ ἐδάφη. Ἑπομένως ἐνεργοὶ παραμένουν καὶ αἱ εἰς βάρος μας βλέψεις της, διεκδικοῦσα καὶ αὐτὴ τοὺς Μακεδόνας ὡς Βουλγάρους καὶ τὴν Μακεδονίαν μας ὡς ἰδικήν της, ὅπως τόσες φορὲς κατὰ τὸ παρελθὸν μὲ αἱματηρότατον τρόπον ἐπεδίωξε.

4.- Καὶ ἔναντι τῆς Τουρκίας, ὡς πρὸς τὴν ὁποίαν ἑστιάζεται ἐπισήμως ἡ ἐθνική μας ἐπαγρύπνησις, ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος διαρκῶς ἐπιδεινοῦται. Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἴμβρου μέσῳ τοῦ κτηματολογίου στεροῦνται τῶν περιουσιῶν των. Αἱ παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου μας διαρκῶς αὐξάνονται, παρενοχλήσεις τῶν πτήσεων ἀκόμη καὶ ἐπιβατικῶν μας ἀεροσκαφῶν ἀπὸ τουρκικὰ μαχητικὰ σημειοῦνται, τὰ χωρικὰ μας ὕδατα τελοῦν ὑπὸ συνεχῆ ἐπιβουλὴν καὶ ἀμφισβήτησιν, «γκρίζες ζῶνες» εἰς τὸ ἑλληνικὸν Ἀρχιπέλαγος ἐφευρίσκονται, νησίδες καὶ βραχονησίδες διεκδικοῦνται, γεωλογικαὶ ἔρευναι ἐντὸς τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων πραγματοποιοῦνται, σύσσωμος ὁ τουρκικὸς τύπος  προαναγγέλλει κρίσιν εἰς τὸ Αἰγαῖον μέχρι τέλους τοῦ 2004. Καὶ εἰς τὴν συστηματικὴν αὐτὴν τουρκικὴν προκλητικότητα ἀπαντῶμεν μόνον μὲ χλιαρὰς διαμαρτυρίας καὶ συνεχῆ ὑποχωρητικότητα. Ὅπως μὲ τὴν παραχώρησιν οὐσιαστικῶς εἰς τὴν Τουρκίαν ἐναερίου χώρου μας μὲ τὴν πρόσφατον  συμφωνίαν περὶ νέων ἀεροδιαδρόμων εἰς τὸ Αἰγαῖον, διὰ τῆς ὁποίας κατηργήθησαν 2 ἀεροδιάδρομοι ὑπεράνω τῆς Λήμνου καὶ ἐδημιουργήθησαν 5 νέοι, μὲ τοὺς 2 ἐξ αὐτῶν ἄνω τῆς Λήμνου ἀλλὰ εἰς ὕψος 13.000 καὶ 14.000 ποδῶν, ὥστε χαμηλότερον νὰ ἠμποροῦν τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ νὰ κάνουν ἀσκήσεις ἐντὸς τοῦ FIR Ἀθηνῶν, μόλις 5,6 ναυτικὰ μίλια βορείως τῆς Λήμνου !  Ἡ δὲ τουρκικὴ ἀδιαλλαξία εἰς τὴν Κύπρον ἀδιστάκτως συνεχίζεται. Καὶ εἰς ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν ἡ ἐπίσημος Ἑλλὰς παραδόξως ἐπιβραβεύει τὰ ἀνομήματα μὲ τὴν ἔνθερμον προώθησιν τῆς πρὸς τὴν Εὐρώπην πορείας τῆς γείτονος ! Ἐνῷ ἡ ἐθνικὴ σωφροσύνη θὰ ἐπέβαλλε ἑλληνικὴν ἐπὶ τοῦ προκειμένου οὐδετερότητα, ὄχι ἀντίθεσιν, μὲ παράλληλον προβολὴν πρὸς γνῶσιν ἀπὸ ὅλους τῶν ἔναντι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου τουρκικῶν ἀνομημάτων, ὥστε ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐντάξεως εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν νὰ ὁδηγήσῃ τὴν γείτονα, πρὸς ἀπάλυνσιν δυσμενῶν εἰς βάρος της δεδομένων, εἰς τιμιωτέραν κατὰ τὸ Διεθνὲς Δίκαιον καὶ Ἠθικὴν ἔναντι Ἑλλάδος καὶ Κύπρου συμπεριφοράν.

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπροκατάληπτος ἀπολογισμὸς τῆς χρονιᾶς, ποὺ φεύγει. Ἡ ἐπισήμανσις τῶν ἐθνικῶν μας ἀστοχημάτων καὶ παραπατημάτων εἰς ἕνα ἀποσκοπεῖ. Τὴν ἐνεργοποίησιν ὑγιοῦς προβληματισμοῦ, ποὺ μόνον αὐτὸς ὁδηγεῖ εἰς ἐντελεστέραν συνείδησιν τοῦ ἐθνικοῦ καθήκοντος καὶ ἀποτροπὴν ἔτσι ἐθνικῶν συμφορῶν.

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἐλπὶς καὶ προσδοκία τῶν Πανελλήνων ὅπου τῆς γῆς διὰ τὸ ἀρχόμενον νέον ἔτος. Τὸ ὁποῖον καὶ εὔχομαι εἰς ὅλους αἴσιον καὶ εὐτυχές ». 

Νέα Πεντέλη, 30ὴ Δεκεμβρίου 2003. ........................... ..Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης