ΜΗΝΥΜΑ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ (12.2.1949)

Πρὸς
Τὶς Ἐφεδροπολεμιστικὲς Ὀργανώσεις Νομοῦ Φλωρίνης
(Παύλου Μελᾶ 106, 531 00 Φλώριναν)
[Ἀπάντησις εἰς πρόσκλησιν συμμετοχῆς εἰς ἐκδηλώσεις]

******* 

Νέα Πεντέλη, 4η Φεβρουαρίου 2003.

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Σᾶς συγχαίρω καὶ διὰ τὴν ἐφετεινὴν πρωτοβουλίαν σας ὀργανώσεως ἐκδηλώσεων εἰς τὴν Φλώριναν καὶ τὴν Πρώτην πρὸς ἀπόδοσιν τιμῶν εἰς τοὺς πεσόντας κατὰ τὴν ἱστορικὴν Νίκην τῆς 12ης Φεβρουαρίου 1949 τῶν Ἐθνικῶν Δυνάμεων τῆς δημοκρατικῆς ὑπὸ κοινοβουλευτικὸν καθεστὼς Ἑλλάδος ἐναντίον τοῦ ξενοκινήτου καὶ ξενοδούλου κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ. 

Ὁ δίκαιος ἔπαινος σᾶς ἀνήκει διὰ τρεῖς λόγους :

Πρῶτον, διότι ἡ ἀπόδοσις τιμῶν εἰς ἐκείνους ποὺ ἔπεσαν πρὸς διαφύλαξιν τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας συνεχίζει ἑλληνικὴν ἤδη ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια παράδοσιν. Ἑπομένως ἀποτελεῖ καὶ ἐκπλήρωσιν ὑπερτάτου χρέους ἐθνικῆς περιωπῆς.

Δεύτερον, διότι ἡ περίλαμπρος ἐκείνη Νίκη τῆς Μάχης τῆς Φλωρίνης ἔχει ἱστορικὲς διαστάσεις ἀσυνήθεις. Ἀπετέλεσε τὸν πρόδρομον τῆς ὁριστικῆς συντριβῆς, μετ’ ὀλίγους μῆνας εἰς τὸν Γράμμον καὶ τὸ Βίτσι, τοῦ ξενοδούλου κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ. Συντριβῆς, ἡ ὁποία καὶ ἀπέτρεψε τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Πατρίδος μας εἰς τὴν σταλινικὴν κτηνωδίαν καὶ κομμουνιστικὴν ἀπανθρωπίαν, ποὺ θὰ ἐπεσώρευαν καὶ εἰς τὴν Πατρίδα μας τὰ τόσα κακά, ποὺ ὑπέστησαν οἱ λαοὶ τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης∙  κακὰ ἀνείπωτα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ ἀγωνίζονται ἀκόμη, παρὰ τὴν πάροδον δωδεκαετίας ἤδη ἀπὸ τῆς καταρρεύσεως τοῦ κομμουνιστικοῦ των καθεστῶτος, οἱ λαοὶ αὐτοὶ νὰ συνέλθουν. Καὶ ἀκόμη ἀπέτρεψε τὸν ἐδαφικὸν ἀκρωτηριασμὸν τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ ἡ ἐθνοπροδοτικὴ ἡγεσία τοῦ ἐγχωρίου κομμουνισμοῦ, ὑπακούουσα εἰς τὰ σταλινικὰ προστάγματα, εἶχεν ἤδη προσυμφωνήσει τὴν παραχώρησιν τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης μας εἰς βορείους γείτονάς μας∙ πρὸς ἀνταπόδοσιν μάλιστα τῆς στρατιωτικῆς καὶ ἄλλης βοηθείας αὐτῶν εἶχε συμπήξει κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ συμμοριτοπολέμου Ἑλληνοβουλγαρικὴν «Κυβέρνησιν» εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ δῆθεν «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» της τυραννουμένην περιοχήν. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν ἐθνικὴν αὐτὴν διάστασιν, ἡ σημασία τῆς ἐθνικῆς μας Νίκης ἐναντίον τοῦ ξενοκινήτου καὶ ξενοδούλου κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ ἔχει καὶ πανανθρωπίνους διαστάσεις. Διότι ἠμπόδισε τὴν ἐπέκτασιν τοῦ σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ μέχρι τῆς Μεσογείου, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησιν πανσλαβιστικοῦ ὀνείρου ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας,  ποὺ θὰ συνεπέφερε ἀνατροπὴν αὐτοῦ τοῦ ροῦ τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας.

Καὶ τρίτον, διότι ἡ πρωτοβουλία σας ἔχει καίριον φρονηματιστικὸν καὶ διδακτικὸν χαρακτῆρα. Ἀποστολὴ ἰδιαιτέρως σημαντικὴ, ἰδίως κατὰ τοὺς σημερινοὺς σκοτεινοὺς καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους, ὑπὸ τὴν συνωμοτικὴν παρώθησιν ἐπιβούλων τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος, ἀνθεῖ ἡ πλαστογράφησις τῆς ἐθνικῆς μας Ἱστορίας. Ἀποτελεῖ ἑπομένως πρώτιστον, χάριν αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς μας ἐπιβιώσεως, καθῆκον ἡ ἀλήθεια νὰ διασαλπίζεται πρὸς πάντας, ἰδίως πρὸς ἐνημέρωσιν τῆς ἁγνῆς νέας γενεᾶς καὶ παρεμπόδισιν ἔτσι τῆς συστηματικῶς ἐπιχειρουμένης μὲ χαλκευμένες ψευδολογίες ἐξαπατήσεώς της.

Εὖγε σας ! Εἶμαι νοερῶς μαζί σας, εὐλαβὴς προσκυνητὴς τῆς μνήμης τῶν ἀθανάτων ἐκείνων ἀγωνιστῶν τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας.

 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

www.sartzetakis.gr