ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ

ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΜΑΣ

(Τούρκων καὶ Βουλγάρων)

***

Ἐπιστολαὶ πρὸς τὰς  ἐφημερίδας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΝ καὶ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΥΠΟΝ 

*******

Εἰσαγωγικὸν σημείωμα 17ης Ἰουνίου 2005.

 

Εἰς τὸ εὐρυτάτης κυκλοφορίας παγκοσμίως ἀγγλόφωνον ἑβδομαδιαῖον περιοδικὸν ΤΙΜΕ, εἰς τὸ ὑπὸ χρονολογίαν 6.6.2005 τεῦχος του, κατεχωρίσθησαν ἀφ’ ἑνὸς τετρασέλιδον διαφημιστικὸν εἰκονογραφημένον δημοσίευμα τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ, οἰκειοποιούμενον ἑλληνικὰς ἀρχαιότητας καὶ ἄλλα μνημεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ,  μὲ ἐπικολλημένον εἰς τὰς σελίδας αὐτὰς καὶ δωρεὰν προσφερόμενον μετὰ τοῦ περιοδικοῦ εἰς τοὺς ἀναγνώστας του ἕνα C.D.,τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ὁποίου προπαγανδίζει ἀσύστολα ψεύδη, συγκεκριμένως τὴν ἄρνησιν τῆς γενοκτονίας τὸ 1915 τῶν Ἀρμενίων καὶ τὴν θέσιν, ὅτι ἀντιθέτως ἐξεγερμένοι Ἀρμένιοι διέπραξαν τότε γενοκτονίαν εἰς βάρος τῶν Τούρκων (!)∙ καὶ ἀφ' ἑτέρου δισέλιδον ἄρθρον διὰ «θρακικὰ καλλιτεχνήματα, ποὺ ἀποκαλύπτουν τὸ παρελθὸν τῆς Βουλγαρίας», δι' ἀναπαραγωγῆς ἔτσι τῆς βουλγαρικῆς προπαγάνδας δεκαετιῶν, διεκδικούσης τοὺς Θράκας μὲ τὸ ψευδοθεώρημα, ὅτι οἱ Βούλγαροι ὑπῆρξαν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων εἰς τὴν σημερινὴν χώραν των, ἀφοῦ πρωτοβούλγαροι ἦσαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι Θρᾶκες !

Τοιαῦται κατάφωροι ἱστορικαὶ εἰς βάρος μας πλαστογραφίαι ἰδίως ἐπιβούλων γειτόνων μας τακτικώτατα σημειοῦνται, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ὑπάρχῃ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἡ δέουσα ἀντίδρασις. Ἔτσι συστηματικῶς καὶ βαθμηδὸν προωθοῦνται τὰ εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος σχέδια καὶ ἡ ἀπειλὴ γιγαντοῦται ἀνεμποδίστως, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ «Μακεδονικὸν» ἐξ αἰτίας τῆς ἐπὶ δεκαετίας ἀβελτηρίας μας.  Καὶ αὐτὰ λόγῳ ἀνερματίστου ἀνευθυνότητος τῶν ποικιλωνύμων ταγῶν μας, καὶ βεβαίως ἰδίως τῆς πνευματικῆς μας ἡγεσίας, ἀλλὰ καὶ τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, τὰ ὁποῖα περὶ ἄλλων, ἀνουσίων καὶ ἀσημάντων, ἀσχολοῦνται.

Καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς μένει ἐπὶ τῶν εἰς βάρος του τεκταινομένων ἀπληροφόρητος. Ἀκριβῶς πρὸς ἐνημέρωσίν του ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω δημοσιευμάτων τοῦ περιοδικοῦ ΤΙΜΕ ὁ τἐως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης ἀπέστειλε πρὸς δημοσίευσιν εἰς Ἀθηναϊκὰς ἐφημερίδας εὐρείας κυκλοφορίας,  τὴν 4ην Ἰουνίου πρὸς τὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ καὶ μετὰ διήμερον πρὸς τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΝ καὶ τὸν ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΥΠΟΝ, τὴν κατωτέρω ἐπιστολήν, μὲ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον (e-mail). Μάλιστα δὲ τὴν 6ην Ἰουνίου καὶ τηλεομοιοτυπικῶς (μὲ fax) πρὸς τὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ, κατόπιν σχετικῆς παρακλήσεως τῆς Συντάξεως τῆς ἐφημερίδος. Ἀλλὰ οὐδεμία τῶν ἐφημερίδων αὐτῶν ἐδημοσίευσε τὴν ἐπιστολὴν. Χαρακτηριστικὸν δεῖγμα τοῦ πῶς αὐταὶ ἀντιλαμβάνονται τὸ χρέος των ἐνημερώσεως τῶν ἀναγνωστῶν των, μὲ συνακόλουθα τὰ ἐρωτήματα, ποίας σκοπιμότητας καὶ ποίων τὰ συμφέροντα ὑπηρετοῦν μὲ τὴν ἄρνησιν δημοσιεύσεως μιᾶς ἀνεπιλήπτου ἐνημερωτικῆς τοῦ λαοῦ ἐπιστολῆς γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, ἀναγομένης μάλιστα εἰς θέματα ἐθνικά. Καὶ ὅταν εἰς ἐπιστολήν τοιούτου περιεχομένου προερχομένην ἀπὸ διατελέσαντα Ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους ἐπιφυλάσσεται ἡ ἀποσιώπησις, ὁ καθεὶς ἠμπορεῖ νὰ ἀναλογισθῇ τὴν τύχην ἐπιστολῶν ἄλλων, μὴ ἐπωνύμων, ἁπλῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ὅταν δὲν συγκλίνουν πρὸς τὰ ἑκάστοτε ὑπηρετούμενα συμφέροντα καὶ τὰς ποικίλας σκοπιμότητας...

Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενον τῆς ἐπιστολῆς τοῦ τέως Προέδρου :

Νέα Πεντέλη, 4η Ἰουνίου 2005.

Κύριε Διευθυντά,

Εἰς τὸ κυκλοφοροῦν τὴν ἑβδομάδα αὐτὴν τεῦχος, μὲ χρονολογίαν 6.6.2005, τοῦ γνωστοῦ περιοδικοῦ ΤΙΜΕ καταχωρίζεται τετρασέλιδη (σελ. 9 ἕως 12)  διαφήμισι τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ ὑπὸ τὸν τίτλο «Τουρκία, Σταυροδρόμι πολιτισμῶν» (Turkey, Crossroads of Cultures), συνοδευομένη ἀπὸ ἕνα C.D., κολλημένο στὶς σελίδες αὐτές. 

Εἰς τὴν τετρασέλιδη αὐτὴ διαφήμισι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ C.D. εἰκονίζονται μνημεῖα μόνον τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος, ρωμαϊκῶν χρόνων καὶ βυζαντινῆς ἐποχῆς, μὲ προέχοντα τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, ἀρχαίους Ναοὺς καὶ στάδια, ἀκόμη καὶ ἀπεικόνισιν τοῦ Δουρείου Ἵππου, δηλαδὴ μνημεῖα ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀφοῦ καὶ τὰ ρωμαϊκά, ὡς γνωστόν, ἀπομιμοῦνται πρότυπα ἑλληνικά. Ὁ παρακολουθῶν δὲ τὸ C.D ἀπολαμβάνει λεπτομερειακῶς τὴν θέαν πάμπολλων ἑλληνικῶν μνημείων ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν Καππαδοκίαν, τὴν Μίλητον, τὴν Ἔφεσον, τὴν Ἀλικαρνασσόν, τὴν Ἱεράπολιν, τὴν Τροίαν, κλπ., μὲ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς καὶ τὰ στάδια, τὰς ἐκκλησίας, προεχόντως δὲ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, μὲ βυζαντινὰς εἰκόνας  καὶ μωσαϊκά (Χριστοῦ καὶ Ἁγίων), κλπ., καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν συνοδεία κανενὸς ἀπολύτως σχολίου, μὲ μόνη τὴν γραπτὴ κάθε φορὰ ἔνδειξι περὶ ποιᾶς τοποθεσίας πρόκειται. Ἔτσι, οὐσιαστικὰ τίποτε τὸ τουρκικὸ δὲν προβάλλεται, ἀφοῦ ἄλλωστε οἱ κατακτηταὶ Τοῦρκοι μόνον σὲ σφαγὲς καὶ καταστροφὲς ἐπεδόθησαν καὶ τίποτε ἀπολύτως δὲν εἰσέφερον στὸν πολιτισμὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (σημερινῆς Τουρκίας).

Ὅμως ἡ προκειμένη διαφημιστική των ἐκστρατεία ὁμολογουμένως εἶναι εὐφυεστάτη. Ἁπλούστατα μὲ τὴν ἀπεικόνισι τῶν μνημείων τοῦ προϋπάρξαντος στὴν χώρα των πολιτισμοῦ θρασύτατα τὸν οἰκειοποιοῦνται. Καὶ τὸ ψεῦδος εὐκολώτατα ἐμπεδώνεται στὶς συνειδήσεις τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀναγνωστῶν τοῦ σοβαροῦ περιοδικοῦ, οἱ ὁποῖοι φυσικὰ στὴν συντριπτικὴ πλειονοψηφία τους δὲν εἶναι σὲ θέσι νὰ γνωρίζουν τὴν ἀληθινὴ Ἱστορία μιᾶς γεωγραφικῆς περιοχῆς ἀσφαλῶς ξένης πρὸς τὴν κυρίως παιδεία ὡς καὶ τὰ καθημερινὰ ἐνδιαφέροντά των. Ἄλλωστε εἰς τὴν ἐπιχείρησι αὐτὴ παραπληροφορήσεως τῶν ξένων εἶχε πρὸ 20ετίας περίπου διακριθῆ καὶ ὁ τότε Τοῦρκος Πρωθυπουργὸς Τουργκοὺτ Ὀζὰλ μὲ τὸ δημοσιευθὲν εἰς τὴν γαλλικὴν βιβλίον του «Ἡ Τουρκία στὴν Εὐρώπη» (La Turquie en Europe), μὲ τὸ ὁποῖο χωρὶς συστολὴ ὑπεστήριζεν  ὅτι οἱ Τοῦρκοι προϋπῆρξαν εἰς τὴν χώραν του ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, μάλιστα δὲ ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ Ὅμηρος ὑπῆρξε τοῦρκος καὶ τὸ ὄνομά του ἦτο τὸ τουρκικὸν Ὀμέρ !

Τὸ σημαντικώτερον ὅμως εἶναι κάτι ἄλλο : Τὸ προκείμενο C.D παραπλανητικῶς εἶναι διαφημιστικό. Διότι τὸ μεγαλύτερο μέρος του, διαρκείας μιάμισης ὥρας καὶ πλέον, ἀναφέρεται εἰς τὸ Ἀρμενικὸν ζήτημα. Συγκεκριμένως, προπαγανδίζεται μὲ ἀδίστακτη πανουργία, διὰ συρραφῆς ἀποσπασματικῶν κειμένων καὶ ἀπόψεων διαφόρων πανεπιστημιακῶν, διπλωματῶν, κλπ., ὡς καὶ μαρτυριῶν μετὰ δακρύων (πρὸς συγκίνησιν τῶν ἀφελῶν) φερομένων ὡς ἐπιζώντων τῆς ἐποχῆς, ὅτι οὐδέποτε ἔγινε ἡ βαρύνουσα τοὺς Τούρκους γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων τὸ 1915. Καὶ μάλιστα χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς ὑποστηρίζεται, ὅτι ὄχι οἱ Ἀρμένιοι, ἀλλὰ ἀντιθέτως οἱ Τοῦρκοι ὑπῆρξαν τότε θύματα γενοκτονίας διαπραχθείσης εἰς βάρος τους ἀπὸ τοὺς ἐξεγερμένους Ἀρμενίους ! Καὶ ἀκόμη μὲ κομπασμὸ διακηρύσσεται, ὅτι οἱ Τοῦρκοι προηγήθησαν κατὰ πολὺ τῶν Εὐρωπαίων στὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἀφοῦ σὲ ὅλη τὴν ἔκτασι τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ καθ’ ὅλην τὴν διάρκειά της ὅλοι οἱ ὑπήκοοί της καὶ κατακτημένοι λαοὶ ἀπελάμβανον ἀνενόχλητοι τὰ δικαιώματά τους αὐτά !  Καὶ ἡ ἀπιστεύτων διαστάσεων, μὲ ὑπέρβασι καὶ τῶν χιτλερικῶν συνταγῶν Γκαῖμπελς κλπ., προπαγάνδα αὐτὴ μεταδίδεται μὲ τὸ ἐν λόγῳ C.D. σὲ ἑπτὰ γλῶσσες (ἀγγλικήν, τουρκικήν, γερμανικήν, γαλλικήν, ἱσπανικήν, ρωσικὴν καὶ ἀραβικήν), προκειμένου νὰ μὴ διαφύγῃ κανεὶς ἀπὸ τὴν εὐνουχιστικὴν νοῦ καὶ ἀληθείας προπαγανδιστικὴν ἁρπάγην.

Κύριε Διευθυντά, σὲ κάθε νουνεχῆ ἀναγνώστη ἐναπόκειται ἡ ἀποτίμησις τῆς προκειμένης ἐπισήμου τουρκικῆς δολιότητος : πρὸς διαφήμισιν τῆς χώρας των, οἰκειοποιήσεως ἔργων τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ∙ πρὸς ἀπόσεισιν τοῦ στίγματος τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων τὸ 1915, κραυγαλέας διαστροφῆς ἀναμφισβητήτων ἱστορικῶν γεγονότων. Ὡς καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν, χώρα μὲ τέτοιον ψυχισμὸν καὶ τέτοια συμπεριφορὰ νὰ διεκδικῇ θέσιν εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν.

Δὲν θὰ προέτεινα βεβαίως νὰ μιμηθοῦμε τοὺς Τούρκους σὲ παρόμοια, κακοποιοῦντα τὴν ἀλήθειαν, ἐγχειρήματα. Ἀφοῦ κάτι τέτοιο θὰ ἀντέκειτο εὐθέως πρὸς τὴν ἀρετὴν τῆς φιλαληθείας, γνώρισμα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἤθους. Ἄλλωστε οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶναι μόνοι στὴν ἱστορικὴ πλαστογράφησι. Τοὺς μιμοῦνται ἰσαξίως καὶ οἱ ἄλλοι ἄμεσοι γείτονές μας : οἱ Σκοπιανοί, μὲ τὴν οἰκειοποίησι τῶν ἑλληνικῶν ὀνομάτων  Μακεδονία καὶ Μακεδόνες καὶ προβολὴν τοῦ ἱστορικοῦ αὐτῶν παρελθόντος καὶ παρόντος ὡς ἰδικῆς των Ἱστορίας (!)∙ οἱ Βούλγαροι, μὲ τὸ ἐπίσημον δόγμα τους (τὸ ἐγκριθὲν καὶ ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία τους τῶν Ἐπιστημῶν), ὅτι ἡ χώρα των συνορεύει μὲ ἐδάφη, κατοικούμενα ἀπὸ βουλγαρικοὺς πληθυσμούς (!), καὶ βεβαίως μὲ τὴν γιγαντωθεῖσαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος Ζίβκωφ θρακολογίαν τους, διατεινόμενοι χωρὶς ἐντροπὴν, ὅτι  οἱ Θρᾶκες καὶ ὁ Ὀρφεὺς ἦσαν οἱ πρωτοβούλγαροι, πρόγονοι τῶν σημερινῶν Βουλγάρων (!), πλαστογράφησις τῆς Ἱστορίας ποὺ προπαγανδίζεται, σημειωτέον, μὲ ἄρθρο στὸ ἴδιο παραπάνω τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΤΙΜΕ, σελ.63-64, ὅπου ὁ λόγος διὰ «θρακικὰ καλλιτεχνήματα, ποὺ ἀποκαλύπτουν τὸ παρελθὸν τῆς Βουλγαρίας» (Thracian artifactsreveal Boulgarias past) (!)∙ οἱ Ἀλβανοί,  μὲ τὴν κατακράτησιν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν (Βορείου Ἠπείρου), ἀλλὰ καὶ διεκδίκησιν ἄλλων (μέχρι καὶ Πρεβέζης) !

Ἁπλῶς ἐσημείωσα τὰ ἀνωτέρω, διὰ νὰ ἀφυπνίσω τὶς ἑλληνικὲς συνειδήσεις ἐπὶ τοῦ πῶς ἐργάζονται οἱ ἄλλοι, οἱ ἄμεσοι γείτονές μας, ὅλοι εἰς βάρος μας !  Ἀσφαλῶς δὲ χρήσιμα διὰ τοὺς μακαρίως ἐφησυχάζοντας, πολιτικούς μας ταγούς καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἀδρανοῦσαν πνευματικὴν ἡγεσίαν τῆς χώρας. Καὶ σκέπτομαι : Διατὶ νὰ μὴ ἀκολουθήσουμε καὶ ἐμεῖς τὴν τουρκικὴ μεθόδευσι ; Ἑνα C.D. πολύγλωσσο, ἐπικολλημένο στὰ ἀνὰ τὸν κόσμο διαφημιστικὰ τοῦ τουρισμοῦ μας δημοσιεύματα τοῦ τύπου, μὲ σύντομη καὶ πειστικὴ ἔκθεσι τῶν θέσεών μας ἐπὶ τῶν διαφόρων ἐθνικῶν μας θεμάτων (Σκοπιανοῦ, Κυπριακοῦ, Ἑλληνοτουρκικῶν, Βορειοηπειρωτικοῦ ), ὥστε νἀ ἐνημερωθοῦν ἐπὶ τῆς ἀληθείας οἱ πάντες, πρὸ παντὸς οἱ λαοί, ὁπότε ὁ ὁποιοσδήποτε κυνισμὸς τῶν Κυβερνήσεών των θὰ καταστῇ ἴσως ἀπρόσφορος εἰς τὴν κατάπνιξιν ἀναμφισβητήτων ἱστορικῶν μας δικαίων .

 

Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν,

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης