1929-1962
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 27.1.1957.  Εἰρηνοδίκης (1ος ἐξ ἀριστερῶν). Μὲ τοὺς ἐκεῖ κρατικοὺς ὑπαλλήλους (Ἀστυνόμον, Ἀγρονόμον, Ἀγροτικὸν Ἰατρόν, Διευθυντὴν καὶ ἕνα διδάσκαλον τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ