ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ἀπὸ τὸν Καναδᾶ (Σεπτέμβριος 1999)

Ἀνταποκρινόμενος σὲ πρόσκλησι τοῦ «Ἀλληλοβοηθητικοῦ Συλλόγου Σκλήθρου Ἁγία Παρασκευή», ὁμοχωρίων τῆς μητέρας του, ποὺ ζοῦν στὸν Καναδᾶ, πρὸς συμμετοχὴ στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου τῶν 30 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυσι τοῦ Συλλόγου, ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης βρέθηκε οἰκογενειακῶς τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1999 εἰς τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Νέα Ὑόρκη.
Παντοῦ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ὁμογενεῖς μας καὶ τὶς ὀργανώσεις των, ἔτυχεν ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς, συνεζήτησε μαζί τους τὰ προβλήματά τους, ὡμίλησε σὲ συγκεντρώσεις τους, συνανεστράφη, συνέφαγε, περπάτησε, ἐπεσκέφθη ἀξιοθέατα, συνεξέδραμε καὶ γενικῶς ἔζησε μαζί τους ἐπὶ ἕνα 10ήμερο.


Ἐδόθη ἔτσι ἡ δυνατότης εἰς τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του νὰ διαπιστώσουν προσωπικῶς καὶ ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ χαροῦν κατάβαθα ζῶσες τὶς πατρογονικὲς ἀρετές, τὸ φιλότιμο καὶ τὴν λεβεντιά, τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὸ μεγαλεῖον τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς. Πού, ᾱν καὶ μακρυὰ ἀπὸ τὴν γαλανὴ Πατρίδα μας, δὲν παύουν οὔτε στιγμὴ νὰ τὴν σκέπτονται καὶ νὰ φροντίζουν γι’ αὐτὴν καὶ τὸ καλό της ὄνομα ἐκεῖ στὰ ξένα, ἀγαπημένα πάντοτε καὶ ἀδιατίμητα παιδιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 

Στὴν συνέχεια μερικὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψι αὐτή:


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ