ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 25.9.1989.  Μὲ τὸν τέως Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης Τασλὶμ Ἐλάϊας.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.10.1989. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.) Ἰωάννην Ζίγδην.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 10.10.1989. Σύσκεψις ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῶν Πολιτικῶν Ἡγετῶν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας), Ἀνδρέα Παπανδρέου (Προέδρου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.) καὶ Χαριλάου Φλωράκη (Προέδρου τοῦ, ἑνιαίου τότε, Συνασπισμοῦ τῆς Αριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου).
Προεδρικὸν Μέγαρον, πρωΐα 17.11.1989. Πρώτη σύσκεψις τῶν Πολιτικῶν Ἡγετῶν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ Χαριλάου Φλωράκη, ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, πρὸς σχηματισμὸν Οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως.
Προεδρικὸν Μέγαρον, ἀπόγευμα 17.11.1989. Δευτέρα σύσκεψις τῶν Πολιτικῶν Ἡγετῶν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ Χαριλάου Φλωράκη, ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, πρὸς σχηματισμὸν Οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 20.11.1989. Τρίτη  σύσκεψις τῶν Πολιτικῶν Ἡγετῶν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ Χαριλάου Φλωράκη, ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, πρὸς σχηματισμὸν Οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως.
     
Παρίσιοι, Ἀνάκτορον Ἡλυσίων, 18.11.1989. Εἰς Ἔκτακτον Σύνοδον Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Κορυφῆς (Ε.Ο.Κ.), κατ’ άναπλήρωσιν ἀσθενοῦντος Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέου Παπανδρέου. Κατὰ τὸ παρατεθὲν γεῦμα, συνομιλία μὲ παρακαθημένους Πρωθυπουργοὺς τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Μάργκαρετ Θάτσερ καὶ Πορτογαλίας
Ἄννιμπαλ Καβάκο Σίλβα.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 21.11.1989. 
Μὲ τόν, κοινῆς τῶν κομμάτων ἀποδοχῆς, ἐντολοδόχον Πρωθυπουργὸν
Ξενοφῶντα Ζολώταν.
Προεδρικὸν Μέγαρον,
31.12.1989.
Κάλαντα Πρωτοχρονιᾶς.
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ