ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, ἀπόγευμα 17.11.1989. Δευτέρα σύσκεψις τῶν Πολιτικῶν Ἡγετῶν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ Χαριλάου Φλωράκη, ὑπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, πρὸς σχηματισμὸν Οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ