ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.1.1989.  Διἀβημα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῶν Ἀρχηγῶν τῶν τεσσάρων κομμάτων τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (Νέας Δημοκρατίας), Χαριλάου Φλωράκη (Κ.Κ.Ε.), Λεωνίδα Κύρκου (Ε.ΑΡ.), Κωστῆ Στεφανοπούλου (ΔΗ.ΑΝΑ.).
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 4.1.1989. Δεξίωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος.
Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν
Ἀνδρέαν Παπανδρέου.
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 28.1.1988.
Μὲ τὸν Πατριάρχην καὶ Πάπαν Ἀλεξανδρείας Παρθένιον, κατ’ ἐπίσημον ἐπίσκεψίν του. Φέροντες τὰ διάσημα ἀμοιβαίως ἀπονεμηθεισῶν τιμητικῶν διακρίσεων, τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος ὁ Πατριάρχης καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Χρῆστος Σαρτζετάκης.
Ὀλλανδία, Leiden, 18.4.1989. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Ὁλλανδίαν. Κατὰ τὴν ἀνταποδοτικὴν δεξίωσιν, μὲ τὴν Βασίλισσαν τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκην.
Ὀλλανδία,Lisse, 19.4.1989. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Ὁλλανδίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Βασίλισσαν τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκην εἰς τὴν Ἔκθεσιν Λουλουδιῶν.
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 26.6.1989.
Εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἱσπανίας Φιλίππε Γκονζάλες. Παραπλεύρως ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας
Φρανσουὰ Μιττερράν.
     
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 26.6.1989. Εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἱσπανίας
Φιλίππε Γκονζάλες.
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 26.6.1989. Εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς (κατ’ ἀναπλήρωσιν ἀσθενοῦντος Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου).
Μαδρίτη, Βασιλικὰ Ἀνάκτορα, 26.6.1989. Γεῦμα τῶν Βασιλέων πρὸς τιμὴν τῶν μετεχόντων εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς Βασιλεῖς τῆς Ἱσπανίας Χουὰν Κάρλος καὶ Σοφίαν.
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ