ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 4.1.1989. Δεξίωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ