ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 28.1.1988. Μὲ τὸν Πατριάρχην καὶ Πάπαν Ἀλεξανδρείας Παρθένιον, κατ’ ἐπίσημον ἐπίσκεψίν του. Φέροντες τὰ διάσημα ἀμοιβαίως ἀπονεμηθεισῶν τιμητικῶν διακρίσεων, τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος ὁ Πατριάρχης καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Χρῆστος Σαρτζετάκης.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ