ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.4.1985. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν
Ἀνδρέαν Παπανδρέου.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 9.5.1985. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλλίας Weville
Κάντανος Χανίων, 26.5.1985. Ἐπέτειος τῆς «Μάχης τῆς Κρήτης». Κατάθεσις στεφάνου εἰς τὸ μνημεῖον. 
Προεδρικὸν Μέγαρον, 4.6.1985. Ἀνάθεσις ἐντολῆς σχηματισμοῦ Κυβερνήσεως εἰς τὸν νικητὴν τῶν ἐκλογῶν τῆς 2.6.1985 Πρόεδρον τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἀνδρέαν Παπανδρέου.
Σοῦλι Ἠπείρου, 9.6.1985. Ἑορτασμὸς τῆς τοπικῆς ἐθνικῆς ἐπετείου.
Προεδρικὸν Μέγαρον,15.7.1985.
Μὲ τὸν τέως Πρόεδρον
τῶν Η.Π.Α.
Τζίμμυ Κάρτερ
.
     
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 24.7.1985. Ἐπίσημος ὑποδοχὴ Προέδρου τῆς Βουλγαρίας Θεοδώρου Ζιβκωφ.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 4.10.1985. Ἐπίσκεψις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ε.ΔΗ.Κ. (Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου) Γεωργίου Μαύρου.
 Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν,  9.10.1985. Ἐπίσημος ὑποδοχὴ τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας Ἔριχ Χόνεκερ.
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ