ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 4.6.1985. Ἀνάθεσις ἐντολῆς σχηματισμοῦ Κυβερνήσεως εἰς τὸν νικητὴν τῶν ἐκλογῶν τῆς 2.6.1985 Πρόεδρον τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἀνδρέαν Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ