ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Σοῦλι Ἠπείρου, 9.6.1985. Ἑορτασμὸς τῆς τοπικῆς ἐθνικῆς ἐπετείου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ