ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 9.5.1985. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλλίας Weville

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ