ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.4.1985. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ