ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 5.11.1985. Ἐπίσκεψις Ἀρχιεπισκόπου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πράγας (Τσεχοσλοβακίας) Δωροθέου.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  7.11.1985.
Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰάκωβος προσφέρει ἀντίτυπον τοῦ ἐπὶ τῇ 25ετηρίδι τῆς Ἀρχιερατείας του τιμητικοῦ τόμου «Ξενία» εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας
Χρῆστον Σαρτζετάκην
,
χαιρετιστήριον μήνυμα τοῦ ὁποίου καὶ περιέχεται εἰς τὸν τόμον.
Ἐθνικὸν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον, 16.11.1985. Ἐπέτειος φοιτητικῆς ἐξεγέρσεως κατὰ τῆς δικτατορίας. Κατάθεσις στεφάνου.
Πεντάγωνον, 20.11.1985. Ἐνημερωτικὴ ἐπίσκεψις. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀνδρέαν Παπανδρέου.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  30.12.1985. Μὲ  ὁμάδα παιδιῶν ἀπὸ τὴν Κάντανον Χανίων, ποὺ εἶπαν τὰ κάλαντα τῆς πρωτοχρονιᾶς.
     
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ