ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 5.11.1985. Ἐπίσκεψις Ἀρχιεπισκόπου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πράγας (Τσεχοσλοβακίας) Δωροθέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ