ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον, 4.10.1985. Ἐπίσκεψις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ε.ΔΗ.Κ. (Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου) Γεωργίου Μαύρου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ