ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μέγαρον, 7.10.1988.
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων
Ἔρνστ-Γκὸντ Μπρέντερ.
12.9.1988. Ἀπὸ ἐπισκέψεις εἰς Σχολεῖα κατὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Μὲ μαθητὰς Δημοτικῶν Σχολείων Χαϊδαρίου.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 10.10.1988. Μὲ τὸν Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Μάνφρεντ  Βέρνερ.
Θεσσαλονίκη, Κυβερνεῖον, 26.10.1988. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν  Ἄκην Τσοχατζόπουλον καὶ τὸ ζεῦγος τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης Σωτηρίου Κούβελα.
Καμπέρρα, 22.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὰ ζεύγη τοῦ Γενικοῦ Κυβερνήτου τῆς Αὐστραλιανῆς Κοινοπολιτείας Sir Ninian Stephen καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως Robert Hawke.
Καμπέρρα, 23.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Κατ’ ἰδίαν συνομιλία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως Robert Hawke
     
Μελβούρνη Βικτωρίας, 24.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὸ ζεῦγος τοῦ Κυβερνήτου Βικτωρίας
Dr
. Davis McCaughey.
Σύδνεϋ Αὐστραλίας, 26.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὸ ζεῦγος τοῦ Κυβερνήτου Νέας Νοτίου ΟὐαλίαςSir James Rowland.
Ἀθῆναι, 13.12.1988. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Πορτογαλίας Μάριο Σοάρες καὶ τὴν σύζυγόν του, κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψίν των εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ἀθῆναι, Προεδρικὸν Μέγαρον, 20.12.1988. 
Ἀπὸ τὴν καθιερωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Προέδρου Χρήστου Σαρτζετάκη έτησίαν ἑορτὴν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον διὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ἱδρυμάτων Ἀττικῆς. Πρόεδρος μὲ τὴν σύζυγόν του καὶ τὴν θυγατέρα των χαιρετοῦν τὰ παιδάκια.
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ